Акценти

Отворена е покана „АКТИВНА МЛАДЕЖ“

Имаме удоволствието да ви информираме, че е отворена за подаване на проектни предложения покана АКТИВНА МЛАДЕЖ, в рамките на Фонда за младежка заетост, финансиран от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Норвежкия финансов механизъм. Фондът предоставя подкрепа на транснационални проекти насочени към устойчива и качествена младежка заетост. Целева група са младите хора между 15 и 29 години, със специален акцент върху 25-29-годишните.

Крайният срок за кандидатстване с концепция е 1 август 2017 г.

Допустими бенефициенти

Страните – бенефициенти по програмата са: Естония, Латвия, Литва, Полша, Чехия, Словакия, Унгария, Словения, Хърватия, Румъния, България, Гърция, Кипър, Малта и Португалия, както и Ирландия, Италия или Испания.

Допустимите кандидати и партньори по проекта могат да бъдат предприятия, публични или частни, търговски, нетърговски и нетърговски, неправителствени организации, учредени като юридически лица, включително, но не само:

 • Общини, организации, притежавани изцяло или частично от общини, асоциации на общини;
 • Региони, асоциации на регионите;
 • Организационни звена на централната власт, бюджетни организации, държавни предприятия;
 • Обществени и частни образователни и изследователски институции;
 • Организации на гражданското общество, организации с нестопанска цел, социални предприятия, фондации и фондове за дарения;
 • Търговски дружества;
 • Кооперации (производствени, жилищни, потребителски);
 • Организации за подпомагане на бизнеса (инкубатори, старт-ъп центрове и др.) и
 • Социални партньори (синдикати, браншови асоциации, асоциации на работодатели, търговски и промишлени камари).

Принципи за партньорство

Всеки проект трябва да включва един водещ партньор и поне един партньор, от най-малко две държави, включително поне една държава-бенефициент.

 • Допустим водещ партньор: всяка допустима организация, установена в държава-бенефициент;
 • Допустим партньор: всяко допустимо лице, установено в държава-бенефициент, Ирландия, Италия или Испания;
 • Партньори за експертиза могат да бъдат всякакви допустими субекти, установени в донорска държава, в други страни от ЕС или международни организации.

 

Допустими дейности

Тази покана има три основни области на подкрепа:

 1. Иновации и проучване

В тази област Фондът търси проекти, които се съсредоточават върху нови, експериментални решения за борба с безработицата сред целевите групи и увеличаване на броя на устойчивите работни места за младите хора.

Областта за подпомагане предполага въвеждането на пилотни решения и прилагането на неконвенционални практики. Кандидатите  трябва да обосноват в концепцията, че техните идеи са нови за своята област, сектор, целева група или страни.

 1. Трансфер на ноу-хау и добри практики

В рамките на тази област на подпомагане Фондът търси проекти, насочени към трансфер на ноу-хау и добри практики за инициативи за заетост на младите хора в европейските страни, като крайната цел е създаване на по-качествени работни места и по-ниска безработица сред младежите в рамките на целевите групи.

За да се гарантира успешен трансфер, проектите, които се стремят да пренесат добри практики, трябва да включат в концепцията си анализ на специфичния контекст, условията и структурата на оригиналната практика, както и предложения как те ще се прехвърлят в нов контекст.

 1. Анализ и изследвания

През последните години държавите-членки на ЕС отпуснаха значителни суми за нови инициативи, насочени към младежката безработица, но е установена липса на оценка на въздействието на тези нови инициативи, както и необходимост от изграждане на капацитет на националните изследователски агенции и институциите да извършват проучвания на въздействието. Фондът ще подкрепя транснационални научноизследователски мрежи, които споделят знание (идеи, теории, практики и опит) относно начините за оценка и извършване на проучвания на въздействието на инициативи за младежка заетост в страните-бенефициенти. Насърчава се и включване на експерти от други страни от ЕС, донорските държави и международни организации. Фондът също приветства съвместни проекти на изследователски институции, планиращи да увеличат своя капацитет чрез подкрепа на докторанти в областта на проучванията на въздействието.

Областите за подкрепа могат да бъдат комбинирани.

Финансови условия

Фондът e с размер от 60,61 милиона евро. Размерът на безвъзмездните средства, представени на 1 проект, не може да бъде по-малък от 1 милион евро. Не е определен максимален размер на безвъзмездното финансиране за проект. Подкрепата не може да представлява повече от 85% от общите допустими разходи по проекта.

Поканата има процедурата за кандидатстване в две стъпки. Не по-късно от 01.08.2017г. кандидатите представят проектна концепция, която кратко описва идеята за проекта, дейностите и резултатите от проекта, членовете на консорциума на проекта и предварителния бюджет. Успешните кандидати от първата стъпка ще бъдат поканени да подадат пълна заявка за проект.

Представляваната от нас консултантска и обучителна фирма ФИНСИС е готова да Ви съдейства с високоефективни професионални консултантски услуги за подготовка на успешни проектни предложения.

Коментирай

Коментирай

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Събития

To Top