Акценти

Процедура „ОБУЧЕНИЯ ЗА ЗАЕТИ ЛИЦА” от ОПРЧР 2014-2020 г.

УВАЖАЕМИ РАБОТОДАТЕЛИ,          

Имаме удоволствието да Ви информираме че е отворена до 15.08.2017 г. за прием на проекти процедурата „ОБУЧЕНИЯ ЗА ЗАЕТИ ЛИЦА” от ОП „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ” 2014-2020 г. след измененията й от 30.06.2017 г., вкл.:

 • Отпада критерият по Компонент II за отхвърляне на проектa при неспазване на ограничението на непреките разходи в размер на 10% от преките допустими разходи;
 • Отпада критерият проектът да бъде отхвърлен при липса на посочени индикатори в формуляра за кандидатстване;
 • Добавя се възможност към проектните предложения да се предоставя автобиография на ръководителя на проекта или на законния представител на кандидата (управител, прокурист и др.)/собственика на капитала при оценката на оперативния капацитет на кандидата, което може да доведе до 5 допълнителни точки при ранкирането на проекта.

Допустими кандидати/партньори по процедурата са:

 • Работодатели, т.е. всяко физическо лице или юридическо лице, което извършва стопанска дейност, независимо от собствеността, правната и организационната си форма, вкл. МСП и големи предприятия.
 • Социални партньори – в качеството им на работодател, вкл. АИКБ, БСК, КРИД, БТПП, ССИ, КНСБ, КТ „Подкрепа”.
 • Центрове за професионално обучение (ЦПО) – в случаите когато те са 100 % собственост на кандидата.

По настоящата процедура е допустимо проектите да се изпълняват с не повече от двама партньори. Партньорите могат да разходват средства само за трудови възнаграждения.

Всеки кандидат/партньор следва да разполага с добра финансова стабилност, определяна на основа на отчет за приходите и разходите и счетоводен баланс за последната и текущата финансови години, а за новорегистрирана/новосъздадена организация за периода от регистрацията на кандидата до момента на кандидатстване.

Кандидатът/партньорът не може да бъде държавна/централна и/или териториална и/или общинска администрация. Не е допустимо да кандидатстват и да бъдат партньори организации, които попадат в обхвата на системата на народната просвета (съгласно Закона за предучилищното и училищното образование) и в системата на висшето образование (съгласно Закона за висшето образование), вкл. БАН, ССА, националните центрове по проблемите на общественото здраве и други научни организации.

Допустими дейности:

 1. Предоставяне на професионално обучение за придобиване или повишаване на професионалната квалификация на заети лица.
 2. Обучение за придобиване на ключови компетентности на заети лица, съгласно Европейската квалификационна рамка по: Ключова компетентност 2 „Общуване на чужди езици”, Ключова компетентност 4 „Дигитална компетентност”.
 3. Дейности за организация и управление на проекта, както и за информация и комуникация – задължителни.

Предвидените обучения трябва да съответстват на необходимостта на работодателя, дейността на фирмата или да е в съответствие със задълженията на обучаващите се.

Допустими разходи:

Допустимата стойност за един обучаем, е:

 1. Обучение за придобиване на професионална квалификация:

а) за първа степен за поне 300 учебни часа – 600 лв.;

б) за втора степен за поне 660 уч. часа – 1200 лв.;

в) за трета степен за поне  960 уч. часа – 1800 лв.;

г) за част от професия по първа квалифик.степен за поне 200 уч. часа – 400 лв.;

д) за част от професия по втора квалифик.степен за поне 300 уч. часа – 600 лв.;

е) за част от професия по трета квалифик.степен за поне 600 уч. часа – 1125 лв.

 1. Обучения за придобиване на ключови компетентности:
 • Компетентност  2 „Общуване на чужди езици” за поне 300 уч.часа и три нива на обучение за до 700 лв.
 • Компетентност 4 „Дигитална компетентност” за поне 45 уч.часа – за до 250 лв.
 1. Дейности за организация и управление на проекта, както и за информация и комуникация (поемат се от програмата в размер на 10 % от допустимите преки разходи по проекта само в режим de minimis),.

За целите на настоящата процедура не е допустимо провеждането на обучения по професионална квалификация и ключови компетентности в дистанционна форма на обучение. По процедурата се допуска едно лице да бъде включено само в едно обучение по професионална квалификация и/или едно по ключови компетентности.

Целева група

Допустимата целева група по настоящата процедура е: самостоятелно заети и наети лица (без такива на граждански договор) на 15 и повече навършени години, работещи в предприятията на кандидата /партньора/. Когато обученията не се реализират в приоритетни сектори на икономиката, поне 50% от лицата, включени в обучения, следва да отговарят най-малко на едно от следните изисквания: да не притежават образование по-високо от средно и да са на възраст над 54 г. Приоритетните сектори са тези, основаващи се на знанията, високите технологии и ИКТ, екологосъобразната икономика, „белия” сектор и сектора на персоналните услуги, преработвателната промишленост с по-висока добавена стойност на труда, творческия и културния сектори (Пълен списък на приоритетните сектори в приложението).

Обособени компоненти в процедурата:

Настоящата процедура е обособена в два компонента в съответствие с нормативната уредба за регулиране на държавна/минимална помощ:

 • Компонент I – с приложим режим на държавни помощи „Помощ за обучение“ съгласно чл. 31 от Регламент (ЕС) № 651/2014 на Комисията от 17 юни 2014 година.
 • Компонент II – с приложим режим на минимални помощи de minimis съгласно Регламент (ЕС) № 1407/2013 на Комисията от 18 декември 2013 година.

Кандидатите по настоящата процедура могат да подадат проектно предложение само по един компонент.

Финансови условия:

Общият размер на БФП по настоящата процедура е 50 млн.лв., вкл. 10 млн.лв. по Компонент 1 и 40 млн.лв. по Компонент 2.

Интензитет на помощта по Компонент 1:

Минимален размер на БФП зе един проект по Компонент 1 – 15 хил.лв., а максимален размер – 3 911 660 лв. (2 млн. евро).


Тип предприятие


Интензитет при стандартни условия:


Интензитет за обучение на целева група от 100% работещи с увреждания или в неравностойно положение


Интензитет за морски транспорт *


Голямо


50%


60%


100%


Средно


60%


70%


100%


Микро или малко


70%


70%


100%* При условие,  че обучаващите се не са активни членове на екипажа, а част от извънщатния състав на борда на кораба и обучението се провежда на борда на кораби, вписани в регистрите на Европейския съюз.

Интензитетът по Компонент II е 100%, т.е. без съфинансиране. Минимален размер на помощта – 15 хил. лв., а максимален  размер – 391 166 лв.

Представляваната от нас консултантска и обучителна фирма ФИНСИС е готова да Ви съдейства за реализацията на Вашите инвестиционни намерения, както чрез провеждане на семинари в София и страната по тази процедура, така и с високоефективни професионални консултантски услуги за изготвяне на обосновани проектни предложения и за последващото им управление. ФИНСИС е готова също да оказва безплатна услуга на кандидат-бенефициенти по оценка на очаквания максимален брой точки на техни проектни предложения, както и по оценка за финансовата им стабилност.

 

 

 

Коментирай

Коментирай

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Събития

To Top