Акценти

Процедура „Енергийна ефективност за МСП“

 

Целта на процедурата е да предоставя подкрепа на българските малки и средни предприятия за насърчаване изпълнението на мерки за енергийна ефективност и подобряване на енергийната интензивност на икономиката.

Крайният срок за подаване на проектни предложения е 12.10.2016 г.

Допустими кандидати       

  • Кандидатите трябва да са търговци по смисъла на Търговския закон или Закона за кооперациите и да са микро, малко или средно предприятие. Трябва да имат минимум три приключени финансови години (2013, 2014 и 2015);
  • Кандидатите трябва да развиват своята основна дейност в следните сектори: сектор B „Добивна промишленост”, сектор C „Преработваща промишленост”, сектор D „Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и газообразни горива”, сектор E „Доставяне на води; Канализационни услуги, управление на отпадъци и възстановяване” и сектор F „Строителство“ съгласно Класификацията на икономическите дейности (КИД – 2008). Изключение се прави за земеделските производители, предприятията от хранителната промишленост за преработка и маркетинг на продукти от Анекс I към ДФЕС) и микропредприятията със седалище в селски общини.

Допустими проекти

  • Проектите трябва да се основават на препоръките от извършен опростен енергиен одит („обследване за енергийна ефективност”), изготвен за целите на проекта, извършен от лица, вписани в регистъра по чл. 60, ал. 1 от ЗЕЕ. Всяка от предвидените за изпълнение мерки, включени в енергийния одит, следва да е с потвърден ефект енергийни спестявания от минимум 5%;
  • Контролът относно качеството на изготвените енергийни одити ще бъде извършван от АУЕР, като становището за съответствие на енергийния одит с изискванията на процедурата е условие за допустимост на проекта. Кандидатите имат ангажимент да представят енергийния одит за разглеждане от АУЕР не по-късно от 10 август 2016г..

Допустими разходи

Елемент А „Инвестиции“

1) Разходи за придобиване на машини, съоръжения и оборудване (в това число специализирани транспортни средства превозване на товари с технически допустима максимална маса над 3,5т.), представляващи дълготрайни материални активи;

2) Разходи за придобиване на дълготрайни нематериални активи (вкл. разходи за разработване на софтуер);

3) Разходи за СМР: (i) на производствени сгради и/или (ii) на мерки за енергийна ефективност, пряко свързани с и необходими за въвеждане в експлоатация на активите, включени в обследването за енергийна ефективност.

Разходите за СМР и за придобиване на системи за отопление и охлаждане и/или производство на електрическа енергия от възобновяеми източници за собствено потребление, не трябва да представляват повече от 50% от разходите по проекта.

Елемент Б „Услуги“

1) Разходи за извършване на енергиен одит по образец – до 20 000 лева

2) Разходи за консултантски услуги за въвеждане и сертифициране на системи за енергиен мениджмънт в предприятията, вкл. съгласно изискванията на стандартите БДС EN ISO 50001 (Система за управление на енергията)/EN ISO 50001;

3) Разходи за придобиване на инвестиционен проект по смисъла на Закона за устройство на територията (ЗУТ), свързан с и необходим за изпълнението на проекта;

4) Разходи за материали, необходими за изпълнението на мерките по Елемент А;

Разходи за одит на проекта– до 5 000 лв. (приложимо за проекти със стойност на безвъзмездната финансова помощ над 750 000 евро);

5) Разходи за визуализация – до 3 000 лв.

ВАЖНО: Разходите за Елемент Б „Услуги“ не следва да надвишават 30% от общо допустимите разходи по проекта.

Кандидатите за БФП могат да представят проектни предложения, включващи комбинация от двата елемента. Елемент А „Инвестиции“ е задължителен.

Режим на държавна/минимална помощ          

За дейностите по Елемент А „Инвестиции“ кандидатът може да избере приложимия режим на помощ съобразно спецификите на проекта, както следва:

1) Регионална инвестиционна помощ съгласно чл. 13 и чл. 14 от Регламент (ЕС) № 651/2014;

или

2) Инвестиционни помощи за мерки за повишаване на енергийната ефективност съгласно чл. 38 от Регламент (ЕС) № 651/2014;

или

3) Помощ „de minimis” съгласно Регламент (ЕС) № 1407/2013.

Елемент Б „Услуги“

Помощ „de minimis” съгласно Регламент (ЕС) № 1407/2013 на Комисията от 18 декември 2013 г.

 

Финансови условия

Минимален размер на помощта – 50 000 лв., максимален 1 500 000 лв.

Интензитет на помощта:

  • По Елемент А „Инвестиции“

 

Вид предприятие Режим „инвестиционни помощи за мерки за повишаване на енергийната ефективност“ Режим „Регионална инвестиционна помощ“ Режим  „de minimis”
Извън ЮЗР В ЮЗР
микро и малки предприятия 65 70 45 70
средни предприятия 55 60 35 70

 

  • По Елемент Б „Услуги“

Интензитет на помощта в режим „de minimis”: За всички категории предприятия – до 90% от общите допустими разходи по елемента.

Общият размер на помощта „de minimis”, предоставена на едно и също предприятие, не надхвърля 200 000 евро (391 166 лева) за период от три бюджетни години.

 

Коментирай

Коментирай

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Събития

To Top