Акценти

Процедура „Изграждане и развитие на центрове за компетентност“

Целта на процедурата е подпомагане повишаването на нивото и пазарната ориентация на научноизследователските дейности на научните организации в България, както и подкрепa развитието на научни изследвания и иновации чрез изграждане и модернизиране на научни комплекси на най-високо ниво.

Допустими бенефициенти:

Научно изследователски институти; висши училища и/или техни основни звена; БАН; Селскостопанската академия; самостоятелно или в обединение със следните партньори: съществуващи Центрове за компетентност; други публични и частни научни организации; юридически лица с нестопанска цел и/или иновационни клъстери.

Допустими дейности:

1) Свързани с изграждане, развитие и/или модернизиране, както и с функциониране и дейност на центрове за компетентност (ЦК).

2) Реализирани в тематичните области на ИСИС:

 • Компонент 1: „Мехатроника и чисти технологии“
 • Компонент 2: „Информатика и информационни и комуникационни технологии“
 • Компонент 3: „Индустрия за здравословен живот и био-технологии“
 • Компонент 4: „Нови технологии в креативните и рекреативните индустрии“.

3) Групи дейности:

 1. Изграждане и оборудване на ЦК;
 2. Провеждане на независими Научно-изследователски и развойни дейности (НИРД) за повече знания и по-добро разбиране, включително съвместни НИРД;
 • Широко разпространение на резултатите от научните изследвания, при неизключителни и недискриминационни условия, включително чрез преподаване, бази данни със свободен достъп, открити публикации или софтуер с отворен код;
 1. Трансфер на знания, когато се извършват от научноизследователската организация или инфраструктура или съвместно с научноизследователска инфраструктура, или от името на други такива субекти;
 2. Осигуряване на бизнес специализирани научноизследователски услуги, които изискват специална научна експертиза на операторите.

Допустими разходи:

Разходи по дейност т. I за:

 • закупуване на незастроен и застроен имот са допустими на стойност до 10% от общите допустими разходи по проекта.
 • подготвителни дейности, свързани с изграждането/значителното модернизиране на Център за компетентност (ЦК) и въвеждането му в експлоатация.
 • изработване на инвестиционен проект и авторски надзор по време на строителството.
 • строително-монтажни работи, свързани с изграждане/модернизиране на ЦК, включително обекти, съоръжения, сгради, системи, инсталации, далекосъобщителни мрежи, техническа инфраструктура, изпълнение на вертикална планировка  и др. необходими за изграждането/модернизирането, включително: строителен надзор и оценка на съответствието.
 • инвеститорски контрол/консултант по време на строителството и въвеждане на строежа в експлоатация.
 • закупуване и модернизация на оборудването, необходимо за реализиране на научноизследователските и иновационни програми;
 • дълготрайни нематериални активи, необходими за създаването/модернизирането на научноизследователската инфраструктура.

Разходите по т. I следва да бъдат не по-малко от 10 млн. лева и най-малко 75% от общия размер на субсидията, с цел да се осигури устойчиво развитие на научноизследователската инфраструктура.

Разходи по дейност т. II за:

 • разработването и приемането на: политика и правилник за интелектуалната собственост; политика и структура за експлоатация и комерсиализация на резултатите от научните изследвания, вкл. структура за трансфер на знание и технологии; правилници за институционално прилагане на Европейската харта на учените и на Кодекса за назначаване на изследователи на ЕК;
 • възнаграждения на персонала;
 • разработване и въвеждане на: пилотни модели и иновации; методологии за обучение и квалификация за работа в съответната област на въздействие.
 • обучение на лаборанти, инженери и млади учени и за специализации на изследователи и иноватори;
 • обучение с цел повишаване на административния капацитет за разработване и изпълнение на проекти по европейски и международни програми и съвместно с бизнеса;
 • обмен между екипа на проекта и водещи технологични изследователски организации и фирми в Европа;
 • командировки за участие в специализации, международни конференции;
 • консумативи;
 • текущата поддръжка (вкл. режийни): до 5 % от общите допустими разходи по проекта.

Разходи по дейност т. III за:

 • публикуване на научни статии;
 • организиране на семинари и конференции, разпространение на резултатите, подизпълнители и др.;
 • публичност и визуализация –до 1 на сто от общите допустими разходи.

Разходи по дейност т. IV за:

 • защита и поддържане на интелектуалната собственост;
 • експлоатация на резултатите научните изследвания, вкл. структура (звено) за трансфер на знания и технологии.

Разходи по дейност т. V за:

 • експлоатация и комерсиализация на резултатите от научните изследвания.

Общи разходи за:

 • консултантски услуги, свързани с подготовката и/или попълването на документите за кандидатстване за финансова подкрепа, вкл. за нотариални услуги и други такси – до 0.1 на сто от общите допустими разходи;
 • организация и управление – до 10 на сто от общите допустими разходи по проекта
 • невъзстановим ДДС;
 • застраховки на придобитите в резултат на дейността активи за периода на проекта;
 • одит.

Финансови условия:

Максимален процент на съфинансиране 100%.

Максимален размер на безвъзмездната финансова помощ (БФП) за проект:

Компонент 1: 24 млн. лева; Компонент 2: 13,5 млн. лева;

Компонент 3: 24 млн. лева; Компонент 4: 13,5 млн. лева.

Коментирай

Коментирай

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Събития

To Top