Акценти

Процедура „Развитие на клъстери в България“

Основната цел на процедурата е предоставяне на подкрепа за създаване и развитие на клъстери в България като фактор за повишаване на конкурентоспособността на българските предприятия.

Допустими кандидати:

Новосъздадени, развиващи се и развити клъстери, които са обединения – юридически лица или обединения, които не представляват юридически лица, вкл. фирми по ТЗ, ВУЗ-ове, НПО-та, общини и др. Кандидатите следва да развиват дейността, за която кандидатстват, в една от определените в „Националната стратегия за насърчаване на малките и средните предприятия“ 2014-2020 групи сектори на икономическа дейност.

Кандидатите се категоризират за целите на процедурата от Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП), като:

 • Клъстери в начален етап на развитие;
 • Развиващи се клъстери или
 • Развити клъстери.

Категоризацията ще се основава на критерии по отношение на:

 • сътрудничество между членовете на клъстера;
 • структура, устойчивост и клъстерни членове;
 • резултати на фирмите-членове на клъстера и др.

Категоризацията следва да е извършена преди подаване на проектното предложение пред УО, където след това ще бъде извършена оценка и на качеството му.

След категоризация на клъстерите от ИАНМСП и подаване на проектните предложения в Управляващия орган ще се извършва оценка на качеството, включваща:

– стратегическа идентичност и визия за развитие на клъстера;

– фактори за развитие на клъстера;

– конкурентоспособност на клъстера в резултат изпълнението на проекта;

– реалистичност на разходите и плана за действие на проекта.

Допустими дейности:

Компонент 1: Изграждане и подкрепа за организационно-административно укрепване на клъстера (създаване и ресурсно обезпечаване на клъстера, повишаване капацитета на клъстера чрез участие в семинари, обмен на опит и др.);

Компонент 2: Дейности за коопериране, създаване на сътрудничества по цялата верига на стойността и за интернационализация и участие в европейски и международни форми на сътрудничество (подпомагане развитието на клъстера, привличането на нови членове, насърчаване на клъстерния маркетинг и др.);

Компонент 3: Дейности за развитие на споделени инфраструктура и ноу-хау (ДМА – оборудване за зали за обучения, тренировъчни центрове, изграждане на изпитателни лаборатории и ДНА – специализирани програмни продукти, патенти, лицензии и др.).

Допустими разходи:

 • разходи за дълготрайни материални и нематериални активи;
 • разходи за услуги и оперативни разходи.

Финансови условия: 

Минимален размер на безвъзмездна финансова помощ за проект: 100 х.лв.;

Максимален размер за безвъзмездна финансова помощ за проект:

 • за новосъздадени клъстери – 391 166 лв. само по режим: de minimis;
 • За развиващи се клъстери – 1 млн. лв.;
 • За развити клъстери – 2 млн. лв.

Процент на съфинансиране:

В режим „de minimis“ – до 90% за новосъздадени и до 70% на развиващи се и развити клъстери. В режим „Регионална инвестиционна помощ“ – до 70%.

Общ бюджет: 20 млн.евро.

1 коментар

1 Comment

 1. Димитър Семерджиев

  15th юли 2016 at 8:35 pm

  Уважаеми г-н Христович, имам приятел туроператор ,който иска да създаде клъстер за развитие на конен туризъм с конна база.Но като погледнах Вашето изложение не зная дали тази дейност Туризма отново не е изключена от допустимите дейности.Иначе имах предвид да ги насоча към Вас за изготвяне на проектното предложение. И друго,има ли начин в следващите процедури Туризмът да не се елиминира.Може ли нещо да се направи ,да настоявам Министър Ангелкова да говори с УО на ОПИК ,с Лукарски,въобще има ли шансове за бъдеща промяна ?

Коментирай

Отказ

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Събития

To Top