Акценти

Процедура „Разработване на продуктови и производствени иновации“

Имаме удоволствието да ви информираме, че е отворена за кандидатстване ПРОЦЕДУРАТА „РАЗРАБОТВАНЕ НА ПРОДУКТОВИ И ПРОИЗВОДСТВЕНИ ИНОВАЦИИ” към ОП „ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ“. Краен срок за прием на проекти: 26.09.2017 г.

 

Целта на процедурата е нарастването на дела на предприятията, които разработват и разпространяват продуктови и производствени иновации, както и повишаване на иновационния капацитет на предприятията.

Допустими бенефициенти:

предприятия, които са търговци по смисъла на ТЗ или ЗК или са еквивалентно лице по смисъла на законодателството на държава-членка на Европейското икономическо пространство. Допустими по настоящата процедура за подбор на проекти са само кандидати, които имат минимум три приключени финансови години (2014, 2015 и 2016 г.). Кандидати могат да участват в процедурата за подбор на проекти и да получат безвъзмездна финансова помощ, в случай че не са недопустими кандидати съобразно демаркационната линия с други планове и програми, финансирани със средства на ЕС, вкл. ПРСР и ПМДР.

По тази процедура предприятието-кандидат може да участва самостоятелно или в партньорство с научна организация. Допустими партньори са акредитирани български висши училища или факултети към тях; институти или академични специализирани звена на БАН; експериментални лаборатории и изследователски институти, както и Сдружението за научноизследователска и развойна дейност към „София Тех Парк“ АД. Партньорът следва да извършва стопанска дейност (това не важи за бюджетните предприятия).

Допустими дейности:

Изпълнението на проекта следва да води до разработване на продукт (стока или услуга) или процес, попадащи в обхвата на приоритетни направления на тематичните области на Иновативната система за интелигентна специализация (ИСИС) и до разработване на иновация, отговаряща на 6-то или по-високо ниво на технологична готовност по TRL scale. Допустимите дейности включват:

Елемент А (с приложим режим на държавна помощ „Помощи за проекти за научноизследователска и развойна дейност“):

 1. Извършване на изследвания, изпитвания, измервания, необходими за разработването на продуктова (стока или услуга) или производствена иновация.
 2. Създаване и тестване на прототипи и пилотни линии, свързани с разработването на продуктова (стока или услуга) или производствена иновация.

Елемент Б ( с приложим режим „de minimis“):

 1. Придобиване на дълготрайни материални активи (ДМА), необходими за разработването на продуктова (стока или услуга) или производствена иновация.
 2. Придобиване на специализиран софтуер (вкл. разработване на софтуер и лицензи за срока на изпълнение на проекта), представляващ дълготраен нематериален актив (ДНА), необходим за разработването на продуктова (стока или услуга) или производствена иновация.
 3. Защита на индустриална собственост на национално и международно равнище и ползване на необходимата за това експертна помощ.

Кандидатите могат да представят проектни предложения, включващи дейности само по Елемент А или комбинация от двата елемента, като включването на дейности по Елемент А е задължително.

Допустими разходи по:

Елемент А, вкл. за:

 • възнаграждения (до 70%);
 • амортизация на съществуващо или новозакупено оборудване и инструменти, представляващи ДМА, сгради и помещения – за периода, през който се използват за проекта или за конкретната дейност;
 • външни услуги (в т.ч. възлагане на научни изследвания, разходи за знания и патенти, закупени от несвързани лица – до 40%; разходи за консултантски и еквивалентни услуги, използвани изключително за разработването на иновацията) (само за кандидатите),
 • материали и консумативи (само за кандидатите),
 • наем на оборудване и инструменти, представляващи ДМА – до 50% от продажната стойност на съответния актив (само за кандидатите).

Елемент Б. Безвъзмездно се съфинансират до 50% от разходите по проекта., вкл. за:

 • Придобиване на ДМА– до 150 000 лв. (за микро и малки предприятия), до 200 000 лв. (за средни предприятия) и до 250 000 лв. (за големи предприятия);
 • Придобиване на специализиран софтуер (вкл. разходи за разработване на софтуер и лицензи за срока на изпълнение на проекта) – до 100 000 лв.;
 • Защита на индустриална собственост на национално и международно равнище и ползване на необходимата за това експертна помощ – общо до 20 000 лв.;
 • Визуализация на проекта – до 2 000 лв.

Разходите по Елемент Б са допустими само за кандидати, а не и за партньорите им.

Финансови условия: 

Минималеният размер на помощта за 1 проект е: 100 х.лв.; Максималният размер на помощта за 1 проект  е за:  Микро и малки предприятия – до 500 х. лв.; Средни предприятия – до 750  х.лв.; Големи предприятия – до 1 млн.лв.

Интензитет на финансирането:

По Елемент А:


Вид изследвания


Интензитет


Микро и малки предприятия


Средни предприятия


Големи предприятия


Индустриални научни изследвания


70%


60%


50%


Експериментално развитие


45%


35%


25%

Интензитетите на помощта за индустриални научни изследвания и за експериментално развитие, могат да бъдат увеличени с още 15 %, но не повече от 80% общо, ако проектът включва ефективно сътрудничество между едно предприятие и една или повече организации за научни изследвания, които поемат между 10 и 40 % от допустимите разходи и разполагат с правото да публикуват резултатите от собствените си научни изследвания.

Кандидатите следва да изберат само една от горепосочените категории – индустриални научни изследвания или експериментално развитие в рамките на едно проектно предложение.

По Елемент Б:


Категория на предприятието


Максимален интензитет на помощта


Микро, малки, средни и големи предприятия


70 %

Общият размер на помощта „de minimis” не може да надхвърля 200 000 евро (391 166 лв.) за период от три бюджетни години.

Продължителност на проектите: до 24 месеца.

Представляваната от нас консултантска и обучителна фирма ФИНСИС е готова да Ви съдейства за реализацията на Вашите инвестиционни намерения с високоефективни професионални консултантски услуги за изготвяне и бъдещо управление на обосновани иновационни проекти. ФИНСИС е готова да оказва и безплатна услуга на кандидат- бенефициенти по оценка на очаквания максимален брой точки по ранкинга на техни проекти.

Коментирай

Коментирай

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Събития

To Top