Акценти

Mярка 2.2. „Продуктивни инвестиции в аквакултура“

Целта е подобряване на конкурентоспособността и жизнеспособността на предприятията в сектора на Аквакултурата, включително подобряване на безопасността на условията на труд, по-специално на МСП.

Допустими бенефициенти: ЕТ и юридически лица, регистрирани по Търговския закон или Закона за кооперациите, развиващи дейност в сектор Аквакултура.

Допустими дейности: Мярката ще подпомага следните групи инвестиции:

 1. продуктивни инвестиции в аквакултурите, включително производство на зарибителен материал;
 2. диверсификация на продукцията на аквакултурите и отглежданите видове;
 3. модернизация на аквакултурните стопанства, включително подобряването на условията на труд и безопасност за работещите в сектора;
 4. подобряване и осъвременяване, свързани със здравето на животните и хуманното отношение към тях, включително закупуване на оборудване за предпазване на стопанствата от диви хищници;
 5. инвестиции, намаляващи отрицателното въздействие или повишаващи положителното въздействие върху околната среда, както и подобряването на ефективното използване на ресурсите;
 6. инвестиции в повишаване на качеството или добавената стойност на продуктите от аквакултури;
 7. инвестиции, водещи до значително намаляване на въздействието на предприятията за аквакултури върху потреблението и качеството на водата, по-специално чрез намаляване на използваното количество вода или химикали, антибиотици и други лекарствени продукти или чрез повишаване на качеството на отпадните води, включително чрез разработване на мултитрофични системи за аквакултури (поликултурно отглеждане на аквакултури);
 8. насърчаване на затворени системи за аквакултури, в които продуктите от аквакултури се отглеждат в затворени рециркулационни системи, като по този начин се свежда до минимум потреблението на вода;
 9. инвестиции в повишаването на енергийната ефективност и насърчаването на преминаването на предприятията за аквакултури към възобновяеми източници на енергия (на ниво допустимост капацитета на инсталацията да не е по-голям от потреблението, което е необходимо за проекта);
 10. диверсификация на доходите на предприятията за аквакултури чрез развиване на допълнителни дейности, свързани с основната дейност на предприятието в областта на аквакултурите, включително за риболовен туризъм, свързани с аквакултурите екологични услуги или образователни дейности в областта на аквакултурите.

Допустими дейности по сектори:

Сектор „Малки проекти“  – всички без т.1 и т.8. Сектор „Рециркулационни системи“ – всички. ВАЖНО: За сектор „Рециркулационни системи” допустима дейност от т.4. е само „подобряването и модернизацията, свързани със здравето на животните и хуманното отношение към тях”. Сектор „Изграждане на нови, както и разширяване и модернизация на съществуващи аквакултурни стопанства“ – всички без т.8.

*Забележка: За предстоящия прием не е допустимо за финансиране възстановяването на съществуващите изкуствени водоеми, използвани за аквакултури, чрез премахване на дънните утайки.

Допустими разходи:

 • за строително-монтажни работи
 • за закупуване на нови машини и оборудване (включително компютърно), съоръжения и други, пряко свързани с предвидената инвестиция;
 • за специализирана складова техника и складови транспортни средства за обслужване на стопанството (електрокари и мотокари, теглителна техника, транспалетни колички и хладилни контейнери;
 • за закупуване на софтуер, ноу-хау, патентни права и лицензи, необходими за изготвяне и/или изпълнение на проектното предложение;
 • за инвестиции във възобновяеми енергийни източници (ВЕИ) за получаване на топлинна и/или електроенергия;
 • за сервизни плавателни съдове, които обслужват и са пряко свързани с изпълнението на проекта;
 • за въвеждане на системи за контрол на качеството, безопасни условия на труд и опазване на околната среда и водите и достигане на съответствие с международно признати стандарти – до 1% от стойността на инвестицията;
 • за обекти за продажба на дребно на собствено произведена продукция от аквакултура в аквакултурните стопанства;
 • за обучение на персонала, зает с производствената дейност – до 1% от стойността на инвестицията;
 • за съоръжения и/или оборудване за подобряване безопасността и условията на труд;
 • за разходи за независим строителен и авторски надзор и инвеститорски контрол;
 • за транспортни средства, отговарящи на капацитета и нуждите на стопанството, свързани с подобряване на производството;
 • за закупуване на земя в размер до 10 на сто от общите допустими разходи по проекта;
 • за подготовка и изпълнение на проекта, инженерни проучвания, оценки, анализи и изготвяне на технически и/или технологичен проект; технологичният проект следва да е изготвен от специалист с образование, съответстващо на спецификата на технологията; разходи за независим строителен надзор, авторски надзор и инвеститорски контрол, които са до 5 на сто от общата стойност на допустимите разходи по проекта или не надвишават левовата равностойност на 25 000 евро.

Финансови условия:

Максимален интензитет на безвъзмездната финансова помощ: 50% за МСП и 30 за големи.

 1. Сектор „Малки проекти“ – Мин. размер на субсидията е 3000 лева, максималният – 48 895 лева. Общо за целия програмен период за един бенефициент – до 97 790 лева.
 2. Сектор „Рециркулационни системи“ – Мин. размер на субсидията е 48 895 лева, максималният – 850 000 лева.
 3. Сектор „Изграждане на нови, както и разширяване и модернизация на съществуващи аквакултурни стопанства“ – Мин. размер на субсидията е 30 000 лева, максималният – 550 000 лева.
Коментирай

Коментирай

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Събития

To Top