Резюме (Бизнес Академия)

Процедура „Развитие на клъстери в България“

Основната цел на процедурата е предоставяне на подкрепа за създаване и развитие на клъстери в България като фактор за повишаване на конкурентоспособността на българските предприятия.

Допустими кандидати: Новосъздадени, развиващи се и развити клъстери, които са обединения – юридически лица или обединения, които не представляват юридически лица. Кандидатите следва да развиват дейността, за която кандидатстват в една от определените в „Националната стратегия за насърчаване на малките и средните предприятия“ 2014-2020 групи сектори на икономическа дейност, както следва:

Високотехнологични и средно високотехнологични  промишлени производства:С20 „Производство на химични продукти“; C21 „Производството на лекарствени вещества и продукти“; C26 „Производството на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти“; С27 „Производство на електрически съоръжения“; С28 „Производство на машини и оборудване, с общо и специално предназначение“; С29 „Производство на автомобили, ремаркета и полуремаркета“; С30 „Производство на превозни средства, без автомобили“.

Интензивни на знание услуги: J58 „Издателска дейност“; J59 „Производството на филми и телевизионни предавания, звукозаписване и издаване на музика“; J60 „Радио- и телевизионна дейност“; J61 „Далекосъобщения“; J62 „Дейности в областта на информационните технологии“; J63 „Информационни услуги“; М72 „Научноизследователска и развойна дейност“.

Нискотехнологични и средно нискотехнологични  промишлени производства: С10 „Производство на хранителни продукти“ (само кодове 10.7: Производство на хлебни и тестени изделия; 10.82: Производство на какао, шоколадови и захарни изделия; 10.84: Производство на хранителни подправки и овкусители; 10.85 Производство на готови ястия; 10.86 Производство на детски, диетични и други хомогенизирани храни; 10.89 Производство на други хранителни продукти, некласифицирани другаде); С11 „Производство на напитки“ (само кодове 11.05 Производство на пиво и 11.07 Производство на безалкохолни напитки, минерални и други бутилирани води); С13 „Производство на текстил и изделия от текстил, без облекло“; С14 „Производство на облекло“; С15 „Обработка на кожи; производство на обувки и други изделия от обработени кожи без косъм“; С16 „Производство на дървен материал и изделия от дървен материал и корк, без мебели; производство на изделия от слама и материали за плетене“; С17 „Производство на хартия, картон и изделия от хартия и картон“; С18 „Печатна дейност и възпроизвеждане на записани носители“; С19 „Производство на кокс и рафинирани нефтопродукти“; С22 „Производство на изделия от каучук и пластмаси“; С23 „Производство на изделия от други неметални минерални суровини“; С24 „Производство на основни метали“; С25 „Производство на метални изделия, без машини и оборудване“; С31 „Производство на мебели“; С32 „Производство, некласифицирано другаде“; С33 „Ремонт и инсталиране на машини и оборудване“.

Допустими дейности:

Компонент 1: Изграждане и подкрепа за организационно-административно укрепване на клъстера (създаване и ресурсно обезпечаване на клъстера, повишаване капацитета на клъстера чрез участие в семинари, обмен на опит и др.);

Компонент 2: Дейности за коопериране, създаване на сътрудничества по цялата верига на стойността и за интернационализация и участие в европейски и международни форми на сътрудничество (подпомагане развитието на клъстера, привличането на нови членове, насърчаване на клъстерния маркетинг и др.);

Компонент 3: Дейности за развитие на споделени инфраструктура и ноу-хау (ДМА – оборудване за зали за обучения, тренировъчни центрове, изграждане на изпитателни лаборатории и ДНА – специализирани програмни продукти, патенти, лицензии и др.).

Допустими разходи:

  • разходи за дълготрайни материални и нематериални активи;
  • разходи за услуги и оперативни разходи.

Финансови условия: 

Минимален размер на безвъзмездна финансова помощ за проект: 100 х.лв.;

Максимален размер за безвъзмездна финансова помощ за проект:

  • за новосъздадени клъстери – 391 166 лв.
  • За развиващи се клъстери – 1 млн. лв.
  • За развити клъстери – 2 млн. лв.

Процент на съфинансиране:

В режим „de minimis“ – до 90% за новосъздадени и до 70% на развиващи се и развити клъстери. В режим „Регионална инвестиционна помощ“ – до 70%.

Общ бюджет: 20 млн. евро.

Коментирай

Коментирай

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Уроци

To Top