Резюме (Бизнес Академия)

Процедура „Развитие на управленския капацитет на МСП“

Краен срок за прием на проекти: 15.08.2016г.

Допустими кандидати: Микро, малки и средни предприятия, които са търговци по смисъла на Търговския закон или Закона за кооперациите, които имат най-малко три приключени финансови години и (2013, 2014 и 2015 г.) и са реализирали нетни приходи от продажби общо за последните 3 приключени финансови години: за Микро предприятие ≥ 210 000 лева; за Малко предприятие ≥ 750 000 лева; за Средно предприятие ≥ 3 000 000 лева.

Кандидатите следва да развиват своята основна икономическа дейност и дейността, за която кандидатстват в една от определените в Националната стратегия за насърчаване на малките и средните предприятия 2014-2020 групи сектори на икономическа дейност съгласно тяхната технологична интензивност:

Високотехнологични и средно високотехнологични  промишлени производства:С20 „Производство на химични продукти“; C21 „Производството на лекарствени вещества и продукти“; C26 „Производството на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти“; С27 „Производство на електрически съоръжения“; С28 „Производство на машини и оборудване, с общо и специално предназначение“; С29 „Производство на автомобили, ремаркета и полуремаркета“; С30 „Производство на превозни средства, без автомобили“.

Интензивни на знание услуги: J58 „Издателска дейност“; J59 „Производството на филми и телевизионни предавания, звукозаписване и издаване на музика“; J60 „Радио- и телевизионна дейност“; J61 „Далекосъобщения“; J62 „Дейности в областта на информационните технологии“; J63 „Информационни услуги“; М72 „Научноизследователска и развойна дейност“.

Нискотехнологични и средно нискотехнологични  промишлени производства: С10 „Производство на хранителни продукти“ (само кодове 10.7: Производство на хлебни и тестени изделия; 10.82: Производство на какао, шоколадови и захарни изделия; 10.84: Производство на хранителни подправки и овкусители; 10.85 Производство на готови ястия; 10.86 Производство на детски, диетични и други хомогенизирани храни; 10.89 Производство на други хранителни продукти, некласифицирани другаде); С11 „Производство на напитки“ (само кодове 11.05 Производство на пиво и 11.07 Производство на безалкохолни напитки, минерални и други бутилирани води); С13 „Производство на текстил и изделия от текстил, без облекло“; С14 „Производство на облекло“; С15 „Обработка на кожи; производство на обувки и други изделия от обработени кожи без косъм“; С16 „Производство на дървен материал и изделия от дървен материал и корк, без мебели; производство на изделия от слама и материали за плетене“; С17 „Производство на хартия, картон и изделия от хартия и картон“; С18 „Печатна дейност и възпроизвеждане на записани носители“; С19 „Производство на кокс и рафинирани нефтопродукти“; С22 „Производство на изделия от каучук и пластмаси“; С23 „Производство на изделия от други неметални минерални суровини“; С24 „Производство на основни метали“; С25 „Производство на метални изделия, без машини и оборудване“; С31 „Производство на мебели“; С32 „Производство, некласифицирано другаде“; С33 „Ремонт и инсталиране на машини и оборудване“.

Допустими дейности и разходи:

I. Дейности за развитие и укрепване на управленския капацитет на предприятията:

  • Въвеждане и сертифициране на системи за управление в съответствие с изискванията на национални/европейски/международни стандарти, включително закупуване на ново оборудване и/или специализирани софтуерни приложения, допринасящи за въвеждане и/или спазване на съответствието с изискванията на въведената/ите сертифицирана/и система/и за управление.
  • Постигане на съответствие на продукти: с национални/европейски/международни стандарти; с така наречените „съществени изисквания”; присъждане на знак за екомаркировка, включително и инвестиции в ново оборудване (контролни системи, технически средства за измерване и изпитване и т.н) и/или специализирани софтуерни приложения, допринасящи за постигането на дейността.
  • Внедряване и сертифициране на добри производствени практики, включително инвестиции в ново оборудване и/или специализирани софтуерни приложения.
  • Ре-сертификация на внедрени в предприятието системи за управление за преминаване към по-нова версия на вече приложения стандарт, включително инвестиции в ново оборудване и/или специализирани софтуерни приложения.
  • Ползване на специализирани консултантски услуги за реинженеринг на процесите в предприятията, вкл. инвестиции в ново оборудване и/или специализирани софтуерни приложения, които допринасят за препроектиране/реорганизация на бизнес процесите ( до 50% от общите допустими разходи по проекта.
  • Представяне пред потенциални инвеститори и участие на капиталовите пазари в страната и чужбина, вкл. организиране и провеждане на представяне на МСП пред индивидуални и институционални инвеститори, подготовка на проспект и емитиране на ценни книжа.

II. Дейности за насърчаване използването на информационни и комуникационни технологии и услуги:

  • Разработване/придобиване и въвеждане на ИКТ базирани софтуери за управление на бизнес процесите в предприятията, вкл за: управление на ресурсите (ERP системи), управление на работата с клиенти (CRM системи); управление на производството (MOM/MES системи); BI (Business Intelligence) или друг вид базирани на ИКТ системи и приложения за управление на бизнес процесите в предприятията.
  • Инвестиции в ново оборудване и/или специализирани софтуерни приложения, допринасящ/и за въвеждането на ИКТ базирани софтуери за управление на бизнес процесите в предприятията.
  • Услуги по използването на софтуер за управленски системи като услуга – Saas (Software as a service) . Задължително условие за този вид услуги е те да включват само допустимите по процедурата ИКТ базирани софтуери за управление на бизнес процесите в предприятията.
  • дейности за услуги за „колокация“ на сървъри, необходими за въвеждането на ИКТ базирани софтуери за управление на бизнес процесите в предприятията.

ВАЖНО: Разходите за придобиване на дълготрайни материални активи (ДМА) и специализирани софтуерни приложения, представляващи дълготрайни нематериални активи (ДНА) не могат да надвишават 100 000 лв. по всеки индивидуален проект. Посоченото ограничение не се отнася за разходите за придобиване на ИКТ базирани софтуери за управление на бизнес процесите в предприятията, които също представляват дълготрайни нематериални активи (ДНА).

Финансови условия: 

Минимален размер на безвъзмездна финансова помощ за проект: 50 х.лв.

Максимален размер за безвъзмездна финансова помощ за проект: 391 х.лв. в режим „de minimis.

Процент на съфинансиране: до 70%.

Коментирай

Коментирай

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Уроци

To Top