ОП „Иновации и конкурентоспособност”

ПОДКРЕПА ЗА ПИЛОТНИ И ДЕМОНСТРАЦИОННИ ИНИЦИАТИВИ ЗА ЕФЕКТИВНО ИЗПОЛЗВАНЕ НА РЕСУРСИТЕ

УВАЖАЕМИ ПРЕРАБОТВАТЕЛИ,

Имаме удоволствието да ви информираме, че е отворена за прием на проекти процедура „ПОДКРЕПА ЗА ПИЛОТНИ И ДЕМОНСТРАЦИОННИ ИНИЦИАТИВИ ЗА ЕФЕКТИВНО ИЗПОЛЗВАНЕ НА РЕСУРСИТЕ“ (РЕСУРСНА ЕФЕКТИВНОСТ) към ОП „ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ“. Краен срок за кандидатстване 23.04.2018г.

Допустими кандидати: микро, малки и средни предприятия, които са търговци по смисъла на ТЗ или ЗК. Кандидатите следва да имат минимум три приключени финансови години (2014, 2015 и 2016 г.) и икономическата дейност, за която се предвиждат мерки, свързани с подобряване на ресурсната ефективност, попада в сектор C „Преработваща промишленост” съгласно Класификацията на икономическите дейности (КИД-2008). От допустимите сектори са изключени повечето от подсекторите на C10 и C11 за хранителна промишленост. Пълен списък на допустимите сектори ще намерите в приложението. Кандидатите трябва да имат реализирани минимум 120 000 лв. приходи от продажби на продукция от дейността, за която са предвидени мерки, свързани с подобряване на ресурсната ефективност.

По тази процедура кандидат може да участва самостоятелно или в партньорство с друго МСП, което кандидатства за финансиране на дейности в сектор C „Преработваща промишленост” или раздели 37 „Събиране, отвеждане и пречистване на отпадъчни води“ и 38 „Събиране и обезвреждане на отпадъци; рециклиране на материали“ от сектор Е. Партньорите трябва да имат реализирани минимум 120 000 лв. приходи от продажби за 2016 г. Не повече от 30% от общо допустимите разходи по проекта могат да се извършват от партньора. Разходите на партньора са допустими само по елемент А и В под формата на помощ „de minimis”.

Допустими дейности: Проектът следва да е насочен към внедряването на технологични решения и методи, пилотни за България (прилагат се за първи път) и които представляват продуктова (стока или услуга) или производствена иновация. Проектът следва да се основава на извършен технологичен одит по образец. Допустимите дейности включват:

Елемент А „Внедряване“ (задължителен):

Внедряване на технологични и ИКТ решения и методи за оптимизиране на производствените процеси и намаляване на използваните суровини, използване на алтернативни суровини и/или намаляване на образуваните отпадъци в съществуващо производство.

Внедряване на съвременни технологии за предотвратяване образуването на отпадъци в съществуващо производство.

Внедряване на съвременни технологии, които позволяват повторна употреба на произвеждания продукт, многократната му употреба или удължаване времето му на употреба.

Внедряване на съвременни технологии, които позволяват рециклиране на отпадъците, получени при производството; рециклиране на произвеждания продукт след употребата му; разглобяване на произвеждания продукт след неговата употреба с оглед улесняване на рециклирането или оползотворяване на отпадъците от продукта.

Внедряване на съвременни технологии за влагане на отпадъците като суровина в съществуващо производство или използването им за производството на друг продукт.

Внедряване на иновационни производствени материали и повишаване използването на рециклируеми материали в съществуващо производство.

Елемент Б „Консултантски услуги“ (незадължителен):

Консултантски услуги от инженерно-технически характер в подкрепа на дейностите по Елемент А Внедряване.

Елемент В „Други инвестиции, услуги и мултиплициране на резултатите“(задължителен):

Въвеждане на оборотни цикли за използване на водите в производствените процеси или други дейности, свързани с пречистване на отпадъчните води;

Изготвяне на технологичен одит на проекта за целите на процедурата.

Организиране и провеждане на събития за мултиплициране на резултатите от проекта – пресконференции, кръгли маси, работни срещи, представяне в медиите.

Публикации в традиционни и дигитални медии за мултиплициране на резултатите от проекта.

Визуализация на проекта.

Одит на проекта – за проекти с размер на безвъзмездната финансова помощ над 750 хил. евро.

Извършване на измервания на показателите за емисии от акредитирани лаборатории.

Допълнително изискване към проектите, които се изпълняват в партньорство, е те да представляват промишлена (индустриална) симбиоза – сътрудничество между две компании, при което отпадъкът или страничните продукти на едната, представляват суровина за производството на другата. По процедурата не са допустими проекти за енергийна ефективност, вкл. такива, които използват енергия от възобновяеми източници (ВИ).

Допустими разходи:

По Елемент А „Внедряване“:

1) Разходи за машини, съоръжения, оборудване, представляващи дълготрайни материални активи.

2) Разходи за права върху патенти, лицензи, „ноу-хау“, разработване на софтуер, специализирани компютърни приложения за дизайн и разработване на продукти или процеси и др., представляващи дълготрайни нематериални активи.

Разходите по Елемент А следва да представляват минимум 60% от общо допустимите разходи по проекта.

По Елемент Б „Консултантски услуги“:

Разходи за консултантски услуги от инженерно-технически характер в подкрепа на дейностите по Елемент А. Разходите по Елемент Б са допустими само за кандидата и не следва да надхвърлят 20 % от общо допустимите разходи по проекта.

По Елемент В „Други инвестиции, услуги и мултиплициране на резултатите“:

1) Разходи за въвеждане на оборотни цикли за използване на водите в производствените процеси или други дейности, свързани с пречистване на отпадъчните води;

2) Консултантски услуги за изготвяне на технологичен одит на проекта – до 15 000 лв.

3) Разходи за организиране и провеждане на събития за мултиплициране на резултатите от проекта – разходи за наем на зали и техническо оборудване за провеждане на събитията.

4) Разходи за публикации в традиционни и дигитални медии за мултиплициране на резултатите от проекта.

5) Разходи за визуализация на проекта – до 1 000 лв.

6) Разходи за одит на проекта – до 5 000 лв.

7) Такси за извършване на измервания на показателите за емисии от акредитирана лаборатория.

Приоритет ще бъде даден на проекти, които: преминават към по-високо ниво на управление на отпадъците; се отнасят до един от специфичните отпадъчни потоци; водят до намаляване на използваните опасни химични вещества; водят до намаляване на количеството емисии в атмосферата и/или отпадъчните води; проекти, изпълнявани около  и в териториите от мрежата Натура 2000.

Финансови условия:

Минималният размер на помощта за 1 проект е: 200 хил. лв.; Максималният размер е: за микро предприятия – до 500 хил. лв.; за малки предприятия – до 1 млн. лв.; за средни предприятия – до 1,5 млн. лв.

Интензитет на финансирането:

По Елемент А: Внедряване кандидатите могат за избират между два режима на държавна помощ:

А) „регионална инвестиционна помощ“, при който финансирането е 70% за микро и малки предприятия и 60% – за средни в райони извън ЮЗР и съответно 45% и 35% – в ЮЗР.

Б) de minimis – при който финансирането е 70% във всички случаи.

По Елемент Б: Консултантски услуги”, с приложим режим „Помощи за консултантски услуги в полза на МСП“, финансирането е с интензитет от 50% за микро, малки и средни предприятия.

По Елемент В: „Други инвестиции, услуги и мултиплициране на резултатите“ е приложим режим de minimis и интензитетът е 70% за микро, малки и средни предприятия.

ФИНСИС е готова да Ви съдейства с високоефективни професионални консултантски услуги за изготвяне и бъдещо управление на обосновани иновационни проекти. Оказваме и безплатна услуга за оценка на очаквания максимален брой точки от ранкинга на проект.

 

С УВАЖЕНИЕ:

Д-р НИКОЛА ХРИСТОВИЧ,

УПРАВИТЕЛ НА ФИНСИС

 

Списък на допустимите сектори в които попадат предвидените дейности, свързани с подобряване на ресурсната ефективност по процедура „ПОДКРЕПА ЗА ПИЛОТНИ И ДЕМОНСТРАЦИОННИ ИНИЦИАТИВИ ЗА ЕФЕКТИВНО ИЗПОЛЗВАНЕ НА РЕСУРСИТЕ“ (РЕСУРСНА ЕФЕКТИВНОСТ)

 

C          ПРЕРАБОТВАЩА ПРОМИШЛЕНОСТ

10      Производство на хранителни продукти, само кодове:

10.7     Производство на хлебни и тестени изделия

10.82    Производство на какао, шоколадови и захарни изделия

10.85    Производство на готови ястия

10.86    Производство на детски, диетични и други хомогенизирани храни

10.89    Производство на други хранителни продукти, некласифицирани другаде

10.92    Производство на готови храни за домашни любимци

11      Производство на напитки, само кодове:

11.01    Производство на спиртни напитки

11.04    Производство на други недестилирани алкохолни напитки

11.05    Производство на пиво

11.07    Производство на безалкохолни напитки, минерални и други бутилирани води

12      Производство на тютюневи изделия

14      Производство на облекло

15      Обработка на кожи; производство на обувки и други изделия от обработени кожи без косъм

16      Производство на дървен материал и изделия от дървен материал и корк, без мебели; производство на изделия от слама и материали за плетене

17      Производство на хартия, картон и изделия от хартия и картон

18      Печатна дейност и възпроизвеждане на записани носители

19      Производство на кокс и рафинирани нефтопродукти

20      Производство на химични продукти

21      Производство на лекарствени вещества и продукти

22      Производство на изделия от каучук и пластмаси

23      Производство на изделия от други неметални минерални суровини

24      Производство на основни метали

25      Производство на метални изделия, без машини и оборудване

26      Производство на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти

27      Производство на електрически съоръжения

28      Производство на машини и оборудване, с общо и специално предназначение

29      Производство на автомобили, ремаркета и полуремаркета

30      Производство на превозни средства, без автомобили

31      Производство на мебели

32      Производство, некласифицирано другаде

33      Ремонт и инсталиране на машини и оборудване

 

E          ДОСТАВЯНЕ НА ВОДИ; КАНАЛИЗАЦИОННИ УСЛУГИ, УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ

37      Събиране, отвеждане и пречистване на отпадъчни води

38      Събиране и обезвреждане на отпадъци; рециклиране на материали

 

Коментирай

Коментирай

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Събития

To Top