ОП „Иновации и конкурентоспособност”

Процедура „Повишаване на енергийната ефективност в големи предприятия“

Целта на процедурата е намаляване на енергийната интензивност чрез подкрепа за големите предприятия в България за насърчаване изпълнението на проекти за енергийна ефективност.

Прием на заявления: от октомври до декември 2016 г.

Допустими бенефициенти:

Големи предприятия, които са търговци по смисъла на Търговския закон или Закона за кооперациите или са еквивалентно лице по смисъла на законодателството на държава-членка на Европейското икономическо пространство.

Допустими дейности:

Изпълнение на мерки, които допринасят за подобряване на енергийната ефективност на предприятията, вкл.:

  • дейности за повторно използване на остатъчната топлинна енергия в промишлеността;
  • въвеждане и сертифициране на системи за енергиен мениджмънт;
  • извършване на СМР, които водят до намаляване на енергоемкостта на съществуващия сграден фонд на предприятията;
  • придобиване на системи за отопление и охлаждане и/или производство на електрическа енергия от възобновяеми енергийни източници за собствено потребление;
  • придобиване на ДМА и ДНА, които допринасят за подобряване на енергийната ефективност на предприятията.

Допустими разходи:

  • Инвестиционни разходи;
  • Разходи за материали и консумативи;
  • Разходи за услуги.

Финансови условия:

Общ размер на БФП по процедурата /лв./: 97 791 500 лв./ 50 млн. евро;

Размер на БФП за проект /лв./: минимален: 500 000; максимален: 2 500 000;

Максимален % на съ-финансиране: 25 – 45%.

Ние от ФИНСИС сме готови да Ви съдействаме за реализацията на Вашите инвестиционни намерения с професионални консултантски услуги за изготвяне на проектни предложения.

Коментирай

Коментирай

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Събития

To Top