Програма за морско дело и рибарство

Мярка 1.8. „Рибарски пристанища, кейове за разтоварване, рибни борси и покрити лодкостоянки“

Целта е намаляване въздействието на рибарството върху морската среда; подобряване конкурентоспособността и жизнеспособността на предприятията в сектора на рибарството, включително и дребномащабния крайбрежен флот, и подобряване на безопасността и условията на труд.

Дата на обявяване на процедурата: 4-то тримесечие на 2016 г.

Краен срок за подаване на проектни предложения: не по-малко от 60 дни от датата на обявяване на процедурата

Допустими бенефициенти:

  • Лица, регистрирани по ТЗ или ЗК, развиващи дейност в сектор Рибарство, признати рибарски организации;
  • Публично-правни органи;
  • Юридически лица, регистрирани по ЗЮЛНЦ;
  • Организации на производителите.

Допустими дейности: Повишаване качеството, контрола и проследяемостта на разтоварваните на сушата продукти, подобряване енергийната ефективност, подпомагане опазването на околната среда и подобряване безопасността и услoвията на труд, чрез инвестиции за подобряване на инфраструктурата в рибарските пристанища, рибните борси, кейовете за разтоварване и покритите лодкостоянки, включително инвестиции в съоръжения за събиране на отпадъци и на морски отпадъци.

Допустими разходи: инвестиционни разходи, разходи за услуги.

Финансови условия:

Общ размер на БФП по процедурата /лв./: 10 000 000

Ние от ФИНСИС сме готови да Ви съдействаме за реализацията на Вашите инвестиционни намерения с професионални консултантски услуги за изготвяне на проектни предложения.

Коментирай

Коментирай

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Събития

To Top