Програма за морско дело и рибарство

Мярка 5.4. „Преработване на продуктите от риболов и аквакултури“

Краен срок: 16.10.2016 г. 17:00 ч.

Допустими бенефициенти: микро, малки и средни предприятия, които:

 • са регистрирани по реда на чл. 12 от Закона за храните и да са вписани в регистъра на БАБХ, в сектор „Рибни продукти“ (само за съществуващи предприятия);
 • са регистрирани като производители на риба и други водни организми по реда на чл. 25 от ЗРА в случаите, когато обекти на подпомагане са съществуващи или нови предприятия, които преработват собствена аквакултура;
 • са регистрирани по реда на чл. 137 от Закона за ветеринарномедицинската дейност (ЗВД) в случаите, когато обекти на подпомагане са съществуващи или нови предприятия, които преработват собствена аквакултура.

Допустими дейности:

Инвестиции в преработването на продукти от риболов и аквакултури, когато тези инвестиции:

 • допринасят за реализирането на икономии на енергия или намаляване на въздействието върху околната среда, включително третирането на отпадъци;
 • подобряват безопасността, хигиената, здравето и условията на труд;
 • подпомагат преработването на улов на риба от видове с търговско значение, който не може да бъде предназначен за консумация от човека;
 • свързани са с преработването на странични продукти, които се получават в резултат на основни дейности от преработването;
 • водят до нови или подобрени продукти, нови или подобрени процеси или нови или подобрени управленски и организационни системи.

Допустими разходи:

 • разходи за строително-монтажни работи;
 • закупуване на нови  машини и оборудване  (включително компютърно),   съоръжения;
 • специализирана складова техника и специализирани транспортни средства, отговарящи на капацитета и нуждите на предприятието, свързани  с  подобряване  на  производството;
 • за закупуване на ноу-хау, патентни права и лицензи, необходими за изготвяне и/или изпълнение на проектното предложение;
 • за закупуване на софтуер, включително разходите за доставка, инсталация, тестване и въвеждане в експлоатация;
 • за подготовка на проекта, инженерни проучвания, оценки, анализи и изготвяне на технически и/или технологичен проект; технологичният проект следва да е изготвен от специалист с образование, съответстващо на спецификата на технологията;
 • закупуване на земя в размер до 10 на сто от общите допустими разходи по проекта;
 • инвестиции във възобновяеми енергийни източници  (ВЕИ)  за   получаване   на топлинна  и/или електроенергия, необходими и пряко  свързани с производствената  дейност на  кандидата;
 • въвеждане на системи за контрол на качеството, безопасни условия на труд и опазване на  околната среда и водите и достигане на съответствие с международно признати стандарти –  до 1 процент от стойността на инвестицията;
 • обучение на персонала, зает с производствената дейност, пряко свързано с предвидената инвестиция – до 1 процент от стойността на инвестицията;
 • инвестиции в пречиствателни съоръжения за отпадни води и оборудване, свързано с опазването на околната среда;
 • разходи за доставка, инсталация, тестване и въвеждане в експлоатация на:
 • съоръжения и/или оборудване за преработка на отпадъци – използване на отпадъците от преработката за производство на страничен животински продукт;
 • оборудване за подобряване качеството, безопасността, капацитета за съхранение и проследяемостта на продуктите;
 • съоръжения и/или оборудване за подобряване на безопасността и условията на труд.

Финансови условия:

Общ размер на БФП по процедурата /лв./: 10 000 000 лв.

Финансова помощ: в размер до 50 на сто от общите допустими разходи за дейности.

Минималният размер на БФП за един проект: не по-малко от 20 000 лв.

Максималният размер на БФП за един проект: не повече от 1 000 000 лв.

Максималният размер на допустимата БФП за един бенефициент: 1 400 000 лв.

Коментирай

Коментирай

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Събития

To Top