Акценти

Втора покана по ИНТЕРРЕГ ИПП България – Македония

Имаме удоволствието да ви информираме, че е отворена за подаване на проектни предложения Втората покана по Програмата за трансгранично сътрудничество по Инструмента за предприсъединителна помощ България – Бивша Югославска Република Македония 2014 – 2020. Крайният срок за подаване на проектни предложения е 11 май 2018 г.

Допустим трансграничен регион

За България: Област Благоевград и Област Кюстендил. За Бившата Югославска Република Македония: Североизточен район, Югоизточен регион и Източен регион.

Допустими бенефициенти

Кандидатите (водещата организация и партньорите) трябва да са юридически лица, да са със седалище в допустимия пограничен район и да попадат в някоя от следните групи: Всички нива на регионални / местни власти; Регионални и секторни агенции за развитие; Централни и регионални офиси и структури на съответните държавни институции/администрации; Национални културни институти (музеи, библиотеки, читалища и т.н.); Неправителствени организации; Регионални туристически сдружения; Бизнес структури за подкрепа – търговски камари, бизнес асоциации, бизнес клъстери; Образователни/обучителни центрове, университети и научни институции и др.

Принципи за партньорство

Всеки проект трябва да включва поне по един участник от българска и от турска страна, но не повече от 5. Съгласно поканата една организация може да подаде само две (2) предложения: едно (1) като водещ партньор и едно като партньор или две проектни предложения като партньор. Водещият партньор трябва да бъде регистриран на територията на България или Македония най-малко 12 месеца преди крайния срок за подаване на проектните предложения по настоящата покана.

Допустими дейности

По настоящата покана за представяне на предложения, ще бъдат финансирани два вида проекти:

  • „меки“ (неинвестиционни) проекти, включващи съвместни инициативи, обучения, услуги, кампании за повишаване на осведомеността, обмен на опит и ноу-хау , и т.н., но могат да включват някои СМР или закупуване на оборудване в рамките на половината от общия им допустим бюджет.
  • „инвестиционни“ проекти, които включват СМР и закупуване на оборудване за повече от половината от общия им допустим бюджет за. Тези проекти могат да включват и „меки“ мерки.

Проектните предложения трябва да отговарят на една от следните приоритетни оси и специфични цели на Програмата:

Приоритетна ос 1. ОКОЛНА СРЕДА

Специфична цел 1.1. Опазване на околната среда и устойчиво използване на природните ресурси в трансграничния район

В рамките на тази специфична цел са допустими следните примерни дейности:

Насърчаване на дейностите свързани с екологично чисти дребномащабни инвестиции; Съвместни инициативи и сътрудничество, обмен на опит и ноу-хау, обучения и изграждане на капацитет.

Специфична цел 1.2. Предотвратяване и смекчаване на последиците от природни и причинени от човека бедствия с трансграничен характер и въздействие.

Изграждане на Системи за ранно предупреждение и управление на бедствия, оборудване/дълготрайни активи, дребномащабни интервенции.

Разработване на съвместни стратегии за оценка на риска с цел превенция на риска и управление на природни и причинени от човека бедствия; създаване на устройствени планове на граничните райони; информационни кампании и обмен на информация в областта на ефективното предотвратяване и управление на риска; изграждане на капацитет за вземане на решения от съответните институции (напр. стратегии за оценка на риска, казуси, анализи, симулационни дейности и т.н.), провеждане на съвместни теоретико-тактически упражнения и полеви обучения за подготовка и управление срещу извънредни ситуации; обучения в използването на ИКТ и други.

Приоритетна ос 2. ТУРИЗЪМ

Специфична цел 2.1. Увеличаване на туристическия потенциал в региона чрез сътрудничество за по-добро опазване и устойчиво използване на природното и културното наследство;

Дребномащабни инвестиции и изграждане на ИКТ съоръжения; ИКТ и ГИС (географски информационни системи) платформи, туристически транспортни схеми.

Специфична цел 2.2. Подобряване на конкурентоспособността на туристическото предлагане на региона

Съвместни изследвания, разработване и популяризиране на съвместни туристически продукти и услуги, обучение и консултации.

Специфична цел 2.3. Насърчаване на сътрудничеството в областта на устойчивия туризъм.

Създаване/ развитие/ укрепване на съвместни мрежи за обмен на добри практики в управлението на устойчивия туризъм; Разработване / прилагане на съвместни политики, стратегии, обучение и изграждане на капацитет; Организиране на съвместни събития за популяризиране и валоризация на културното и природното наследство; младежки инициативи; Кампании за повишаване на осведомеността на всички нива (отделни лица, организации, предприятия, администрация, училища, университети) по въпроси, свързани с устойчивото използване и популяризиране на нематериалното културно и природно наследство на региона.

Приоритетна ос 3. КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ

Специфична цел 3.1. Подобряване на конкурентоспособността на бизнеса от региона.

Дейности за повишаване на конкурентоспособността на фирмите и за засилване на сътрудничеството между бизнеса.

Допустими разходи:

   Разходи за персонал (до 15% от преките разходи за меки проекти и до 10% за инвестиционни проекти);

–   Режийни  и административни разходи (до 15% от разходите за персонал);

–   Разходи за пътувания и командировки за персонала;

– Разходи за външни услуги, вкл. разходи за организиране на срещи, семинари, пресконференции, информационни кампании, обучения, консултации, проучвания и т.н.

–  Оборудване и строителство. За инвестиционни проекти разходите за тази бюджетна линия трябва да бъдат поне 50% от общите разходи по проекта. За меки проекти – максимум 50%.

–   Подготовка на проекта. Разходите за подготовка на проекта трябва да бъдат извършени преди подаването на проектното предложение и да не превишават 3% от преките разходи, за изготвяне на проектното предложение – до 3000 евро.

Финансови условия:

Размерът на безвъзмездната финансова помощ за едно проектно предложение за инвестиционни проекти е в размер от 100 до 400 хил. Евро (500 хил. евро по СЦ2.1), а за меки проекти е от 50 до 120 хил. евро. Финансирането е 100%.

Коментирай

Коментирай

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Събития

To Top