Акценти

Втора покана по Програмата Интеррег – ИПП за трансгранично сътрудничество България-Турция

Имаме удоволствието да Ви информираме, че е отворена за подаване на проектни предложения Втората покана по Програмата за трансгранично сътрудничество България – Турция 2014–2020 г. Основната цел на програмата е укрепването на капацитета за трансгранично сътрудничество между България и Турция в областта на опазването на околната среда и устойчивия туризъм, водещо до териториално сближаване.

Крайният срок за подаване на проектни предложения е 17:00 часа българско време на 11 април 2018 г.

Допустим трансграничен регион:

За Република България: Област Бургас; Област Ямбол; Област Хасково

За Република Турция: Провинция Одрин: областите Одрин, Енез, Хавса, Ипсала, Кешан, Лалапаша, Мерич, Соглу, Узункьопрю; Провинция Къркларели: областите Бабаески, Демиркьой, Къркларели, Кофчаз, Люлебургаз, Пехливанкьой, Бунархисар, Визе.

Допустими бенефициенти:

Кандидатите (водещата организация и партньорите) трябва да са юридически лица с некомерсиална цел, да са със седалище в допустимия пограничен район и да попадат в някоя от следните групи:

Всички нива на регионални / местни власти; Регионални и секторни агенции за развитие; Централни и регионални офиси и структури на съответните държавни институции / администрации; Национални културни институти (музеи, библиотеки, читалища и т.н.); Неправителствени организации; Регионални туристически сдружения; Бизнес структури за подкрепа – търговски камари, бизнес асоциации, бизнес клъстери; Образователни / обучителни центрове, университети и научни институции и др.

Принципи за партньорство:

Всеки проект трябва да включва поне по един участник от българска и от турска страна, но не повече от 5. Водещият партньор трябва да е регистриран в пограничния регион не по-малко от 12 месеца преди крайния срок за подаване на проектни предложения.

По настоящата покана една институция / организация може да представи максимално едно проектно предложение като водещ партньор. Също така една организация може да участва с не повече от 3 (три) проектни предложения (т.е. ако една организация / институция е представила предложение като водещ партньор, същата може да бъде партньор в не повече от 2 (два) други проекта; организация, която не е представила проект като водещ партньор, може да участва като партньор в не повече от 3 (три) проекта).

Допустими дейности:

По настоящата покана за представяне на предложения, ще бъдат финансирани два вида проекти:

  • „меки“ (неинвестиционни) проекти, включващи съвместни инициативи, обучения, услуги, кампании за повишаване на осведомеността, обмен на опит и ноу-хау , и т.н., и
  • „инвестиционни“ проекти, включващи предимно инвестиционни дейности (строителство, доставки, и т.н.). Такива проекти могат да включват и „меки“ мерки.

Проектите следва да се фокусират върху някоя от двете приоритетни оси: Приоритетна ос 1 „Околна среда” и Приоритетна ос 2 „Устойчив туризъм”.

Приоритетна ос 1 – Околна среда

Специфична цел (СЦ) 1.1. Предотвратяване и смекчаване на последиците от природните и предизвикани  от човека бедствия в трансграничния регион.

Инвестиционни мерки, включващи изграждането на Системи за ранно предупреждение и управление срещу бедствия, оборудване/ дълготрайни активи, дребномащабни интервенции.

Меки мерки, включващи: Съвместни инициативи, стратегии, обучения, услуги, кампании за повишаване на осведомеността, обмен на опит и ноу-хау, други дейности за изграждане на капацитет.

Специфична цел 1.2. Подобряване на капацитета за опазване на природата, устойчиво използване и управление на общите природни ресурси в трансграничния район чрез съвместни инициативи.

Инвестиционни мерки: Насърчаване на дейностите свързани с екологично чисти дребномащабни инвестиции.

Меки мерки: Съвместни инициативи и сътрудничество, обмен на опит и ноу-хау, обучения и изграждане на капацитет.

Приоритетна ос 2 – Устойчив туризъм

Специфична цел 2.1. Повишаване на туристическата привлекателност на трансграничния район чрез по-добро използване на природното, културното и историческото наследство и свързаната с него инфраструктура.

Инвестиционни мерки: дребномащабни инвестиции за подобряване достъпността до природни, исторически и културни забележителности, защита и консервация, подобряване на прилежащата инфраструктура; изграждане на информационни центрове, на съвместни ИКТ и ГИС платформи; разработване на туристически транспортни схеми по черноморското крайбрежие и др.

Специфична цел 2.2. Повишаване на потенциала за трансграничен туризъм чрез развитие на общи дестинации.

Меки мерки: стратегии за устойчиво развитие на туризма / планове за действие, маркетингови и промоционални инициативи и инструменти, обучения и консултации:

Специфична цел 2.3. Увеличаване на работата в мрежа за развитие на устойчив туризъм чрез инициативи за трансгранично сътрудничество.

Меки мерки: съвместни мрежи и събития за повишаване на осведомеността като: обмен на най-добри практики, изследвания относно правната рамка в областта на туризма, онлайн форуми, кръгли маси, конференции, изложби, фестивали и др.; информационни кампании и инициативи за местно развитие на достойнствата на трансграничното културно, природно и историческо наследство; съвместни инициативи за насърчаване на алтернативни форми на туризъм, свързани с намаляването на отпадъците в морето и тн..

Допустими разходи:

  1. Разходи за персонал (до 15% от преките разходи за меки проекти и до 10% за инвестиционни проекти);
  2. Режийни и административни разходи (до 15% от разходите за персонал);
  3. Разходи за пътувания и командировки;
  4. Разходи за външни услуги, вкл. разходи за организиране на срещи, семинари, пресконференции, информационни кампании,обучения, консултации, проучвания и т.н.
  5. Оборудване и строителство. За инвестиционни проекти сумата на допустимите разходи за тази бюджетна линия трябва да бъде поне 50% от общите допустими разходи по проекта. За меки проекти размерът на допустимите разходи на тази бюджетна линия следва да бъде максимум 50% от общите допустими разходи по проекта.
  6. Подготовка на проекта, включително срещи, консултантски услуги, технически проучвания и проектиране. Разходите за подготовка на проекта трябва да бъдат извършени преди подаването на проектното предложение и да не превишават 3% отпреките разходи по проекта (от 3 до 5). Разходите за изготвяне на проектното предложение са до 3000 евро.

Финансови условия:

Интензитетът на БВП за един проект е 100%. Размерът на безвъзмездната финансова помощ за едно проектно предложение за инвестиционни проекти е както следва: за СЦ1.1. от 250 до 600 хил. евро, СЦ 1.2. от 250 до 400 хил. евро, за СЦ 2.1. от 250 до 500 хил. евро. За меки проекти е от 50 до 120 хил. евро (50-100 хил. за специфична цел 2.3.).

Представляваната от нас консултантска и обучителна фирма ФИНСИС е готова да Ви съдейства с високоефективни професионални консултантски услуги за изготвяне на обосновани проектни предложения по тази покана.

 

Коментирай

Коментирай

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Събития

To Top