Други европрограми

Започва програмата „Хоризонт Европа“ с общ бюджет 95.5 млрд. евро

zx620y348_2602331

Статия на д-р Никола Христович във в-к Капитал, 24 февруари 2021

През пролетта се очакват първите покани за финансиране

В началото на февруари в Лисабон ротационният председател на ЕС – Португалия, обяви официалния старт на рамковата програма на ЕС за научни изследвания и иновации „Хоризонт Европа“ (2021-2027 г.) с бюджет от 95.5 млрд. евро. Счита се, че това е най-амбициозната и най-мащабна в света транснационална програма за научни изследвания и иновации в полза на обществото.

„Хоризонт Европа“ ще има голяма степен на приемственост спрямо досегашната програма на ЕС за научни изследвания и иновации за периода 2014-2020 г. „Хоризонт 2020“ (с бюджет от 80 млрд. евро), но и редица нови елементи. Стремежът е по този начин да се увеличи максимално въздействие на „Хоризонт-Европа“, актуалността ѝ за обществото и потенциалът ѝ за водещи до пробив иновации. По-специално запазват се трите досегашни стълба на „Хоризонт-2020“, макар и с обновен обхват и с ударение върху клъстерния подход, включително:

 1. Стълб 1:Високи постижения в научната област, включващ направленията Европейски научноизследователски съвет, действия „Мария Склодовска-Кюри“ и научноизследователски инфраструктури.
 2. Стълб 2:Глобални предизвикателства и конкурентоспособност на промишлеността в Европа, организиран по нов иновативен начин чрез 6 клъстера:
 • Здравеопазване;
 • Култура, творчество и приобщаващо общество;
 • Гражданска сигурност за обществото;
 • Дигитализация, промишленост и космическо пространство;
 • Климат, енергия и мобилност;
 • Храни, биоикономика, природни ресурси, земеделие и околна среда.
 1. Стълб 3:Иновативна Европа, насочен към стимулиране на пробиви, които създават нови пазари, и на екосистеми, които са благоприятни за иновациите и включващ:
 • Европейски съвет по иновации;
 • Европейски иновационни екосистеми;
 • Европейски институт за иновации и технологии.

При стартирането на европрограмата „Хоризонт-Европа“ бяха публикувани проекти на 9-те тематични области на работните й програми, включително:

 1. Европейски съвет за изследвания

Първите покани за отпускане на безвъзмездни средства за напреднали изследователи са планирани за 20 май 2021 г. Междувременно грантовете за синергия за екипи от учени, занимаващи се със сложни проблеми, няма да бъдат достъпни тази година, но вероятно ще бъдат възобновени през 2022 г.

 1. Здравен клъстер

Очакват се 16 покани за изследвания, планирани през 2021-2022 г. по шест теми: превенция на болестите; връзките между околната среда и здравето; цифрови инструменти за здраве; справяне с различни заболявания; укрепване на здравните системи; както и подпомагане на европейските индустрии, свързани със здравето. През 2021 г. се планира по една покана за всяка от тези шест теми.

 1. Култура, творчество и приобщаващо общество

Новият клъстер в подкрепа на научните изследвания и иновациите в творческите индустрии ще финансира три направления на научни изследвания през следващите две години: демокрация и управление; Европейско културно наследство и културни и творчески индустрии; както и социални и икономически трансформации.

 1. Гражданска сигурност за обществото

Очаква се по този клъстер да има покани за изследвания за: по-добра защита от престъпност и тероризъм; ефективно управление на външните граници; защита на инфраструктурата; киберзащита; устойчивост на бедствия; както и за увеличаване на въздействието на научноизследователската и развойна дейност в областта на сигурността.

 1. Дигитален, промишлен и космически клъстер

По този клъстер се планират петнадесет големи изследователски покани, целящи да осигурят зелени и цифрови преходи и да развият стратегическата автономия на Европа. Европейската комисия има шест цели за този клъстер: лидерство в неутрални по отношение на климата индустриални вериги за стойност; увеличена автономност в ключови вериги за създаване на стойност; цифров суверенитет; сигурна и гъвкава икономика на данни; глобални космически инфраструктури; както и създаване на технология, насочена към човека.

 1. Климат, енергия и мобилност

Дейностите в този клъстер ще подпомагат прилагането на Парижкото споразумение и целите на ООН за устойчиво развитие. Очаква се зелената програма да бъде подкрепена чрез покани в шест области: климатични науки и отговори на изменението на климата; междусекторни решения за зеления преход; устойчиви, сигурни и конкурентни енергийни доставки; ефективно, устойчиво и приобщаващо използване на енергия; чисти и конкурентни решения за всички видове транспорт; както и безопасен, устойчив транспорт и услуги за интелигентна мобилност за пътници и стоки.

 1. Храна, биоикономика, природни ресурси, земеделие и околна среда

През 2021 г. и 2022 г. се очакват 19 покани в седем различни области в този клъстер, вариращи от биологичното разнообразие и екосистемните услуги до цифровите решения в подкрепа на зелената сделка. Очаква се поканите за първите седем теми да стартират към 15 април с финансиране от почти 900 млн. евро.

 1. Европейски иновационен съвет

Ориентиран е към подпомагане на водещи до пробив революционни иновации с потенциал за разширяване на мащаба, които са твърде рискови за частните инвеститори (70% от бюджета са определени за МСП). Ще помага на новаторите да създават пазари на бъдещето, да привличат частно финансиране и да разширяват мащаба на своите фирми.

 1. Съвместяване и разширяване на участието

Целта на програмата за разширяване е да увеличи резултатите от научните изследвания в регионите на ЕС, които изостават. За да направи това, Европейската комисия ще започне три направления на действие: засилване на мрежата между изследователи в разширяващите се страни и техните колеги във водещи държави за научноизследователска и развойна дейност; обръщане на изтичането на мозъци и насърчаване на мозъчната циркулация; както и укрепване на Европейското изследователско пространство.

Очаква се първите работни програми на „Хоризонт-Европа“ да бъдат публикувани в окончателен вид през април 2021 г. Възможно е работните програми за Европейския изследователски съвет и Европейския съвет за иновации да бъдат публикувани и по-рано. Първите покани за прием на проектни предложения ще се отворят след публикуването на работните програми.

*Рубриката се подготвя със съдействието на Българската асоциация на консултантите по европейски програми (БАКЕП)

Коментирай

Коментирай

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Събития

To Top