Новини

“Инвестиции, насочени към развитие на занаяти“, подмярка 6.4.2 на ПРСР

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Имаме удоволствието да Ви информираме, че е отворен прием на проектни предложения по процедура “Инвестиции, насочени към развитие на занаяти“ в рамките на подмярка 6.4.1. „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г. Крайният срок за подаване на проектни предложения е 07.12.2018 г.

Допустими бенефициенти:

Физически лица, регистрирани по Закона за занаятите като упражняващи занаят/и след вписване в регистър БУЛСТАТ. Кандидатите трябва да отговарят на определението за микропредприятие, с изключение на регистрираните като земеделски стопани. В случай, че кандидатът е и земеделски стопанин, минималният стандартен производствен обем на земеделското му стопанство следва да е не по-малко от 8 000 евро и да е  микро, малко или средно предприятие. За кандидати малки и средни предприятия – да е получил най – малко 50 на сто за предходната финансова година приходи от земеделски дейности. Кандидатите трябва да имат седалище/клон със седалище на територията на селски район.

Допустими дейности:

По процедурата се подпомагат проекти за инвестиции в неземеделски дейности, които са насочени към:

1) Развитие на занаяти (включително предоставяне на услуги, свързани с участието на посетители в занаятчийски дейности); Принадлежността към дейностите по т.1 се определя съгласно чл. 3, ал. 1от Закона за занаятите.

Инвестиции за производство на енергия от възобновяеми енергийни източници, включително проекти с инвестиции за производство на електрическа и/или топлинна енергия или енергия за охлаждане и/или производство на биогорива и течни горива от биомаса, се подпомагат само ако са за собствено потребление на кандидата и същите не надхвърлят необходимото количество енергия за покриване нуждите на предприятието. Капацитетът на инсталациите не трябва да надвишава мощност от 1 мегават.

100% от заявените за подпомагане инвестиционни разходи по проектното предложение следва да са изцяло свързани с инвестиции по т. 1.

Допустими разходи:

Финансова помощ за материални и нематериални инвестиции, за създаване и развитие на неземеделски дейности в селските райони, включващи:

1) Изграждане или подобрения на недвижимо имущество;

2) Закупуване, включително чрез финансов лизинг на нови машини и оборудване до пазарната стойност на активите;

3) Закупуване на земя, необходима за изпълнение на проекта във връзка с изграждане и/или модернизиране на сгради, помещения и други недвижими материални активи, предназначени за целите на проекта;

4) Закупуване на сгради, помещения и други недвижими имоти, необходими за изпълнението на проекта на територията на селски район.

5) Нематериални инвестиции: придобиване и създаване на компютърен софтуер и придобиване на патенти, лицензи, авторски права и марки.

6) Общи допустими разходи, свързани с разходите по т. 1, 2, 3, 4 и 5, например хонорари на архитекти, инженери и консултанти, хонорари, свързани с консултации относно екологичната и икономическата устойчивост, включително проучвания за техническа осъществимост. Тези разходи са в размер до 12% от сумата на разходите по т. 1,2,3,4 и 5, вкл. до 5% за разработване на бизнес-план и бъдещо управление на проекта.

Финансови условия:

Минимална стойност на допустимите разходи Максимална стойност на допустимите разходи Интензитет на помощта
10 000 евро 600 000 евро до 50 %

Допустими са авансови плащания в размер до 50% от одобрената финансова помощ.

По мярката се прилагат правилата за минималната помощ “de minimis” и общата финансова помощ получена по правилата за минимална помощ, по тази или други програми не може да надхвърля 200 000 евро за период от три години.

Критерии за оценка на проектните предложения:

Приоритет ще бъде даван на:

 • Проекти, подадени от кандидати, притежаващи опит или образование в сектора, за който кандидатстват – до 10т.;
 • Проекти, насочени изцяло към народни художествени занаяти, съгласно Приложение № 1 към чл. 3, ал. 2, т. 1 от Закона за занаятите – 20т:
 1. Художествена обработка на кожа
 2. Изработване на изделия от кожа
 3. Изработване на накити
 4. Изработване на изделия от ковано желязо
 5. Художествено леене
 6. Звънчарство
 7. Ножарство
 8. Изработване и ремонт на старинно оръжие
 9. Везбарство
 10. Художествено плетиво
 11. Изработване на национални кукли
 12. Изработване на художествена керамика
 13. Грънчарство
 14. Художествена обработка на дърво и дърворезба
 15. Изработване на художествени тъкани
 16. Гайтанджийство
 17. Изработване на национални костюми
 18. Изработване и ремонт на български народни музикални инструменти
 19. Художествена обработка на камък
 20. Бакърджийство (медникарство)
 21. Изработване на дървени съдове и предмети за бита, копаничарство
 22. Ръчно килимарство
 • Проекти, включващи демонстрационни дейности – 10т.;
 • Проекти, изпълнявани в Северозападен и Северен централен райони – до 3 т.;
 • Проекти, включващи инвестиции за развитие на „зелена икономика“ или попадащи в територията на защитени зони по Натура 2000 – до 6т.

Представляваната от нас консултантска и обучителна фирма ФИНСИС е готова да Ви съдейства за реализацията на Вашите инвестиционни намерения с оказване на професионални консултантски услуги за изготвяне  и управление на ефективни проекти.

 

Коментирай

Коментирай

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Събития

To Top