Акценти

Отворена е процедура „Насърчаване на предприемачеството“ по ОПИК

УВАЖАЕМИ ПРЕДПРИЕМАЧИ,

Имаме удоволствието да Ви информираме, че до 10.12.2018 г. e отворена за кандидатстване процедурата BG16RFOP002-2.024 „Насърчаване на предприемачеството“ към Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014 – 2020 г. на кандидати с код на основна икономическа дейност в секторите, свързани с преодоляване на европейски и регионални предизвикателства.

Цел на процедурата:

Създаване и развитие на нови предприятия в приоритетни сектори на НСНМСП и специфични сфери, свързани с преодоляването на европейски и регионални предизвикателства.

Допустими кандидати:

 • Юридически лица или еднолични търговци, регистрирани съгласно Търговския закон (ТЗ) или Закона за кооперациите (ЗК), регистрирани след 31.12.2016 г.;
 • Mикро, малко или средни предприятия, съгласно Закона за малките и средни предприятия (ЗМСП) и Препоръка на Комисията от 6 май 2003 г. относно определението за микро, малки и средни предприятия;
 • Кандидатите трябва да са независими предприятия съгласно ЗМСП;
 • Кандидати, при които към датата на кандидатстване над 50% от предприятието се притежават от едно физическо лице-предприемач;

Важно: Предприемачът не трябва да има участие в управлението или да притежава над 10% собственост в капитала (да бъде съдружник или акционер) на друго юридическо лице или едноличен търговец, регистрирани съгласно ТЗ или ЗК, с изключение на такива, които не са осъществявали дейност през последните две приключени финансови години.

 • Кандидати, които развиват своята основна икономическа дейност и дейността, за която кандидатстват в секторите от НСНМСП, изведени като приоритетни за създаване и развитие на нови предприятия и такива, свързани с преодоляване на европейски и регионални предизвикателства.

Клонове на юридически лица, регистрирани в България, не могат да участват в процедурата за подбор на проекти поради липсата на самостоятелна правосубектност.

Допустими дейности:

 • Дейности, свързани с реализирането на пазара на предприемачески идеи (продукти – стоки и/или услуги) – задължителна;
 • Дейности за визуализация на проекта.

Допустими разходи:

 • За възнаграждения (вкл. здравни и осигурителни вноски за сметка на работодателя) на квалифициран персонал – до 50% от общо допустимите разходи;
 • За придобиване на машини, съоръжения и оборудване (ДМА);
 • За придобиване на ДНА, (вкл. за разработване на софтуер) – до 50 хил. лв;
 • За материали и консумативи – до 25 хил. лв;
 • За наем на работни помещения – до 25 хил. лв;
 • За външни услуги – вкл. изработване на икономическа, финансова и техническа оценка на продукти (стоки или услуги), разработване на технологии за производство, изработване на пазарни анализи и проучвания, маркетингови планове за пазарна реализация на предприемаческите идеи, създаване на  интернет страница на кандидата, защита на индустриална собственост на    национално и международно равнище и ползване на необходимата за това     експертна помощ – до 25 хил. лева;
 • За участие в събития в страната и чужбина (семинари, конференции, изложения) -разходи за такси за участие, за командировки (пътни, дневни и квартирни) на квалифицирания персонал на кандидата – до 10 хил. лв;
 • Разходи за визуализация – до 2 хил. лв.

Приоритет ще бъде даден на:

 • Проекти на жени предприемачи;
 • Проекти на лица до 29 г. (ненавършени) и на лица между 50 г. (навършени) и 64 г. (ненавършени);
 • Проекти на кандидати, които са регистрирани (имат седалище) и изпълняват проекта на територията на област Видин, Враца, Монтана, Ловеч, Плевен, Силистра, Търговище, Разград, Шумен, Пазарджик, Смолян, Сливен, Кърджали, Кюстендил, Благоевград;
 • Проекти, които се изпълняват в една от тематичните областите на Иновационната стратегия за интелигентна специализация (ИСИС).

Важно: Жената-предприемач следва да притежава над 50% от предприятието-кандидат към датата на кандидатстване. Изискванията за възраст следва да бъдат спазени към датата на кандидатстване. Информацията относно регистрацията на предприятието-кандидат на територията на съответната област следва да е вписана в Търговския регистър към датата на кандидатстване.

Финансови условия: 

Минималният размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата е 50 хил. лв, а максималният 200 хил. лв, с интензитет 80 %.

Представляваната от нас консултантска и обучителна фирма ФИНСИС е готова да Ви съдейства за реализацията на Вашите инвестиционни намерения с високоефективни професионални консултантски услуги за изготвяне и бъдещо управление на обосновани проекти. Оказваме и безплатна услуга за оценка на очаквания максимален брой точки от ранкинга на проект.

За контакти с ФИНСИС: GSM: 0888/ 619 863; 0884/ 84 94 50; тел. 02/981 99 48; 02/981 99 54; 02/981 99 60. Централен офис в гр. София-1000, ул. Петър Парчевич №55, ет.1; локални офиси в Бургас и Банско; е-mail: office@finsys-soft.com; www.finsys.bg.

 

С УВАЖЕНИЕ:

Д-р НИКОЛА ХРИСТОВИЧ,

УПРАВИТЕЛ НА ФИНСИС

Коментирай

Коментирай

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Събития

To Top