Акценти

Покана: ПОДОБРЕН ДОСТЪП ДО ИЗКУСТВА И КУЛТУРА

УВАЖАЕМИ ДЕЙЦИ НА ИЗКУСТВАТА И КУЛТУРАТА,

Имаме удоволствието да Ви информираме, че до 03.12.2019 г. е отворена за входиране на проекти процедурата „ПОДОБРЕН ДОСТЪП ДО ИЗКУСТВА И КУЛТУРА“, по Резултат 2 към Програмата „КУЛТУРНО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО, НАСЛЕДСТВО И СЪТРУДНИЧЕСТВО“ на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021. Процедурата се провежда по линията на Министерство на културата.

Цел: Да се подобри и увеличи достъпа до изкуства и култура, както и ангажираността на културните оператори. Поставен е фокус върху достъпа до култура в местни и регионални области, чрез развитие на публики, чрез предприемачество в областта на културата и чрез подобрен достъп за етническите и културните малцинства до култура. Ще бъдат подкрепени проекти, които създават ново културно съдържание чрез организирането на фестивали, представления, пътуващи постановки, изложби, културни маршрути и др., които целят привличането и развитието на нови публики и разширяват обхвата на културната дейност както на местно, така и на регионално ниво.

Допустими кандидати: Нетърговски организации, публични или частни, както и неправителствени такава, установени като юридически лица на територията на Република България, включително общини, чиято принципна дейност се осъществява в културния или творческия  сектор. Публични или т.нар. „бюджетни организации“ са юридически лица, чиито бюджети се включват в държавния бюджет, в бюджетите на общините, в бюджетите на социалноосигурителните фондове и др.), вкл. читалища, държавни и общински театри и др. За да се считат за допустими кандидатите – сдруженията с нестопанска цел е необходимо да бъдат регистрирани като такива и да са осъществявали дейност поне от преди 02.09.2017 г.

Партньори: Организации, активно участващи или активно допринасящи за изпълнението на даден проект. Участието на партньор е желателно, но не задължително. То носи допълнителни точки, особено ако е от страна донор по програмата. Партньор може да бъде всяка организяция, която е:

– публична или частна, нетърговска, както и неправителствена, установена като юридическо лице в България, чиято принципна дейност се осъществява в културния и творческия сектор;

-публична или частна, търговска или нетърговска, както и неправителствена, установена като юридическо лице в страните донори (Норвегия, Исландия, Лихтенщайн), чиято принципна дейност се осъществява в културния и творческия сектор.

Кандидатът и Партньорът/ите следва да разполагат с административен, финансов и оперативен капацитет за изпълнение на проекта. Партньорът следва да бъде активно участващ или активно допринасящ за изпълнението на даден проект.

Примерни (неизчерпателно изброени) допустими дейности:

§  свързани със създаването, организацията и провеждането на нови събития/спектакли за култура и изкуство, в сферата на театралните, танцовите, музикалните и сценичните изкуства, включително турнета (пътуващи събития) с участие на представители от страните-донори;

§  свързани с организацията и провеждането на събития (включително пътуващи/турнета), посветени на артистичното и културно образование, културното наследство (материално и нематериално наследство, литература, архиви и др.), сценични изкуства, изящни и визуални изкуства и др., с участие на представители от страните-донори;

§  дейности, свързани с организацията и провеждането на събития (включително пътуващи такива), свързани с традиционните занаяти, свързани с участието на представители от Страните-донори;

§  свързани със създаването, организацията и провеждането на артистични намеси в публични пространства, които включват инсталации (включително звукови и светлинни), скулптури, обекти и прожекции с участие на представители от страните-донори;

§  свързани с организиране и провеждане на събития на открито в областта на театралното, танцовото, музикалното и сценичното изкуство – танц, кино, литература, музика, визуални изкуства и др., с участието на представители от страните-донори;

§  създаване на нови форми на иновативни културни събития и прояви, които да обхващат дейности за подобряването на съвместната работа и обмяната на опит чрез организиране на съвместни събития в областта на визуалните и сценичните изкуства, музиката, фотографията, електронното изкуство и др.;

§  създаване на общи платформи, вкл. за обмен на знания и умения, споделяне на добри практики в сферата на културата между културни оператори, различни социални, възрастови и етнически групи, групи в неравностойно положение и подобряване на градската среда;

§  развитие на нови събития (инициативи), свързани със съвременното изкуство, с цел привличане на млади хора, включително и представители на етническите малцинства със специален фокус върху ромската общност и др.;

§  дейности, свързани с провеждането на събития, прояви и инициативи на детското и младежкото (любителско) творчество;

§  леки ремонтни дейности, пряко свързани с ревитализирането на вътрешно пространство и/или свързани с провеждането на културно мероприятие/събитие/инициатива.

Важно: Провеждането на турне/пътуващо събитие включва представяне на събитието/инициативата/проявата, реализирана в рамките на един проект, в минимум 3 по-малки населени места, в поне две различни административни области.

Допустими са разходите за леки ремонтни дейности и доставка на материални и нематериални активи, които заедно не могат да надвишават 20% от общите допустими разходи по проекта. Закупуваното оборудване може да бъде ново или втора употреба. Допустими са и непреки разходи за организация и управление на проекта, които се изчисляват на база единна ставка до 15% от допустимите преки разходи за персонал.

Условия за допустимост на дейностите:

а) Предвидените в проектните предложения дейности могат да се реализират на територията на България, а в случай на партньорство – и на територията на държавата на партньора от страните донори.

б) Проектните предложения задължително трябва да:

–  включват дейности за реализиране на нови прояви на култура и изкуство;

– включват дейност/дейности за реализацията на културни прояви/ събития/ инициативи/ мероприятия, осъществявани извън градския център (в периферията на съответните населени места).

– съдържат дейност/дейности, които включват реализацията на културни прояви/ събития/ инициативи/ мероприятия, осъществявани на местно и регионално ниво.

– предвидят дейност/и, свързани с разработване и изпълнение на план/стратегия за събиране/привличане на публика/и във връзка с реализацията на събитията/ проявите/ инициативите/ мероприятията по проекта, с цел осигуряване на устойчивост на проекта.

– предвиждат дейност за обучение на експертния персонал на бенефициента за повишаване на професионалните му компетентности и умения във връзка с организацията и провеждането на проявите на изкуство и/или култура, както и  привличането на публика на събитията.

Финансови условия:

Минималният размер на безвъзмездна финансова помощ (БФП) за един проект е 50 х.евро, а максималният размер е 200 х.евро, в режим „de minimis“. Бенефициентът има право на авансово плащане в размер до 30% от договорения бюджет по проекта. Интензитетът на БФП е дo 100% за публичноправните органи и дo 90% за организации с нестопанска цел.  Когато БФП е до 90%, то собственото съфинансиране може да бъде под формата на: парични суми, включително електронни преводи и непаричен принос под формата на доброволен труд (до 50% от съфинансирането). Планираната продължителност на всеки проект e между 6 и 24 месеца.

Предвидено е финансиране с до 5 х.евро за двама души за пътувания за установяване на партньорства и подготовката на съвместни проектни предложения.

Настоящата покана позволява одобрените проекти да генерират приходи. Те могат да бъдат ползвани и респективно реинвестирани от бенефициента само и единствено за устойчивостта на проектните резултати през следващите три до пет години след приключване на проекта.

Представляваната от нас консултантска фирма ФИНСИС има натрупан значителен положителен опит за работа по европроекти на множество свои публични и частни клиенти. ФИНСИС е готова да Ви съдейства за реализацията на Вашите намерения с високоефективни професионални консултантски услуги за изготвяне и бъдещо управление на обосновани проекти по тази и други процедури.

За контакти с ФИНСИС: GSM: 0888/ 619 863; 0888/619864; 0884/849450; тел. 02/9819948. Централен офис в гр. София-1000, ул. Петър Парчевич №55, ет.1;офис 1; локални офиси в Бургас и Банско; е-mail: office@finsys-soft.com; www.finsys.bg.

С УВАЖЕНИЕ:

Д-р НИКОЛА ХРИСТОВИЧ,

УПРАВИТЕЛ НА ФИНСИС

Коментирай

Коментирай

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Събития

To Top