Акценти

Представяне на програмата ХОРИЗОНТ 2020 и Инструмент за МСП

Лекция на д-р Никола Христович за БизнесПРО Форум: Директни програми за финансиране от ЕС

 

Европрограмата за изследвания и иновации “Хоризонт 2020” (накратко по-долу Х2020) е най-голямата програма на ЕС за периода 2014-2020 г. с бюджет от почти 80 милиарда евро. Тя се нарича още осма рамковата програма на ЕС, тъй като се приема като наследник на предходните 7 рамкови програми за научни изследвания и технологично развитие, както и на Рамковата програма за конкурентоспособност и иновации и на Европейския институт за иновации и технологии.

Х2020 се отличава от своите предшественици със стремежа за обхващане на цялата предпазарна иновационна верига, вкл. приложната наука, бизнес иновациите и справянето с обществените предизвикателства, т.е. трите й приоритетни стъбла.

Целта на Х2020 е да доведе до възможно повече постижения, открития и иновации, които да допринесат ползи за обществото. Тя свързва научните изследвания и иновациите, пренасяйки  идеи от лабораторията до пазара чрез различни форми за стимулиране на иновациите и подпомагане на процеса на съвместяване на дейността на публичния и частния сектор за постигане на иновации.

Възможностите за финансиране по линия на Х2020 са изложени в работните програми, публикувани в общ цифров портал на ЕС за финансиране за научни изследвания и иновации.

Х2020 предлага опростен достъп до финансиране на фирми, научни организации, университети, неправителствени организации, общини и други публични институции от всички страни в ЕС и от страни, асоциирани към Х2020 страни, вкл. Исландия, Норвегия, Албания, Босна и Херцеговина, Македония, Черна гора, Сърбия, Турция, Израел, Молдова, а отскоро и Украйна. Швейцария е асоциирана към Х2020 само за дейности, свързани с научни изследвания, а не и с иновации.

Стандартно изискване на Х2020 е в него да се участва с проектни предложения за:

               – Научно-изследователски и иновативни дейности, при които водещи са                      научни организации, но в някои от тях могат да участват също бизнес,                      неправителствени  и публични   организации;

               – Иновативни дейности, по които водещи са бизнес-организациите, но в                      някои от тях могат да участват  научни, неправителствени и публични                       организации.

Принципно правило в Х2020 е, че по тези дейности да могат да участват консорциуми от поне три независими  юридически лица от поне три страни-членки на ЕС или  асоциирани към  Хоризонт 2020 страни.

Важна част от програма Хоризонт 2020 специфичната грантова схема „ИНСТРУМЕНТ ЗА МАЛКИ И СРЕДНИ ПРЕДПРИЯТИЯ (ИМСП)“. При тази схема е направено специално изключение от посоченото по-горе принципно изискване за консорциуми и е дадена възможност дори едно единствено МСП от страна-членка на ЕС или от асоциирана към Х2020 страна да може да кандидатства с проект по една от предварително определените теми от ИМСП.

Инструментът за МСП към Х2020 има три фази.  ФАЗА 1 и ФАЗА 2 предлагат безвъзмездно съфинансиране. МСП могат да кандидатстват за съфинансиране по ФАЗА 1 с намерение след успешното й завършване да кандидатстват за безвъзмездно съфинансиране по ФАЗА 2. Може да се кандидатства и направо за безвъзмездно съфинансиране по ФАЗА 2.  ФАЗА 3 не предоставя пряко безвъзмездно съфинансиране на проекти, но МСП могат да се възползват от нея за получаване на ефективен достъп до редица косвени форми на подкрепа и услуги, както и от мерки за достъп до финансови механизми, подкрепени от ХОРИЗОНТ 2020, вкл. COSME и др.

ФАЗА 1 на ИМСП, наричана още ИДЕЙНА ФАЗА,  е за предпроектни проучвания. Тя предлага безвъзмездно съфинансиране за обосновка и проверка на технологичната, практическата и икономическа осъществимост и приложимост на иновационната идея/концепция, която представлява новост за индустриалния сектор, за който е предназначена (нов иновативен продукт, процес, дизайн, услуги и технологии или нови пазарни приложения на съществуващи технологии).

Проектното предложение на ФАЗА 2, наричана още СЪЩИНСКА ФАЗА, трябва да се основава на подробен бизнес иновационен план, който може да е разработен през ФАЗА 1 или самостоятелно извън нея. ФАЗА 2 е за изпълнение на набор от иновативни дейности, вкл. демонстрация, тестване, създаване на прототипи, пилотни тестове, мащабиране, миниатюризация, проектиране, подготовка за пускане на пазара, закупуване на оборудване за бъдещо серийно производство и др. Целта е чрез проекта да се приведе иновационната идея (продукт/процес/услуга и т.н.) към индустриална готовност и зрялост, като се подготви за бъдещо ефективно въвеждане на пазара.

ФАЗА 2 изисква иновационната разработка да е достигнала до началото на Ниво на технологична готовност (Technology Readiness Levels, накратко TRL) TRL6 т.е. да е разработена технология или прототип, които са демонстрирани и тествани в съответната близка до реалната оперативна или производствена среда. Чрез проекта е необходимо да се обоснове достигането до TRL8 или TRL9, показващи, че е достигната готовност за въвеждане на продукта на пазара и в най-скоро време след приключване на проекта може да се премина към комерсиализацията му.

Безвъзмездното съфинансиране на ФАЗА 1 и ФАЗА 2 обикновено е със 70% интензитет, а само за някои много специални теми може да достигне до 100%.

По ФАЗА 1 се получава безвъзмездно съфинансиране от 50 х. евро, а по ФАЗА 2 – от 0,5 млн.евро до 2,5 млн.евро.

Срокът за изпълнение на проект по ФАЗА 1 е до 6 месеца, а за ФАЗА 2 е от 12 до 24 месеца.

По ФАЗА 1 авансовото плащане е 20 х.евро, а по ФАЗА 2 може да се договори за такова между 40% и 50%, ако проектът продължава повече от 12 месеца.

ФАЗА 3 е насочена към подкрепа за комерсиализация на иновацията. Чрез нея се насърчава по-широкото прилагане на иновативните решения в практиката. Подкрепя се финансирането на растеж чрез улесняване на достъпа до публичен и частен рисков капитал, вкл. публично-частни и частни фондове за рисков капитал, бизнес-ангели и др.

ФАЗА 3 не предоставя пряко финансиране, но МСП могат да се възползват от различни косвени мерки за подкрепа и услуги, както и от мерки за достъп до финансови механизми, подкрепени по Хоризонт 2020, вкл. системата COSME и др.

Бенефициентите по всяка от трите фаза на ИМСП имат право на КОУЧИНГ-УСЛУГИ.

Важна и много полезна особеност на ИМПС, че кандидатстването е организирано в 4 сесии годишно, т.е. на всеки 3-4 месеца. При това, ако даден проект не успее да събере достатъчен брой точки на дадена сесия, той може да кандидатства на някоя от следващите сесии като отчете бележките и препоръките от предходното си участие.

Следващата сесия за кандидатстване с проектно предложение по ФАЗА 1 е до 06.09.2017 г., а по ФАЗА 2 следващата сесия е до 18.10.2017 г.

 

Важно изискване към проектите по Х2020, е че те се представят в типизирана апликационна форма, която е практически почти еднаква за всички отворени теми от трите приоритетни стъбла и по Инструмент за МСП. Специално за проекти по ИМСП тази форма се състои от няколко раздела:

1. ДОСТОЙНСТВА (EXCELLENCE), вкл. концепция, цели, прогрес, методология, работен план в рамките на избраната конкретна тема. Изисква се да се обясни настоящият етап на развитието на проекта и основните моменти, които са довели до него. На тази основа е необходимо да се посочи къде се намира проектът в спектъра на Нивата на технологична готовност  (TRL от 1 до 9), “пътната карта” на развитието му до достигане до пазара, както и подходът му за отговаряне на глобалните предизвикателства на пазарните потребности не само в ЕС, но и особено извън него.

2. ВЪЗДЕЙСТВИЕ (IMPACT), вкл.  потенциално въздействие и мерки за максимизирането му. Изисква обосновка на подходите за разпространение, комуникация, експлоатация на продукта в и особено извън ЕС. В този раздел се изисква да се опишат:

– Очаквани въздействия върху потребителите и пазарите, вкл. кои нужди на потребителите са били идентифицирани и ще бъдат задоволени при завършване на проекта;

– Основните икономически ползи за потребителите, т.е. че в сравнение с текущото състояние на пазара ще се направи така, че потребителите да купуват или да инвестират в предложените в проекта иновации;

– Какви комуникационни и други мерки се предлагат за максимизиране на въздействието на иновацията върху целевите потребители на пазара.

3. ИЗПЪЛНЕНИЕ (IMPEMENTATION), в който се представя:

– Работен план на проекта, вкл.:

  • кратко представяне на структура на работния проект;
  • синхронизиране на различните работни пакети на плана и техните компоненти;
  • подробно описание на всеки работен пакет и на очакваните резултати от него;

–  Управленска структура и организация на проекта

– Необходими трудови ресурси и оборудване, вкл. за  всеки член на консорциума, ако има такъв;

– Бюджет на проекта, вкл. за  всеки член на консорциума, ако има такъв;

– Рискове на проекта и подходи за преодоляването им и др.

4. ОПЕРАТИВЕН КАПАЦИТЕТ. Изисква се:

–  Описание на профила и задачите на всяко юридическо лице от консорциума;

– Релевантен профил на ключовите експерти, отговорни за извършване на  предложените дейности;

– Списък на релевантни публикации и/или предишни проекти и дейности по предмета на проекта; разполагаема инфраструктура; трети страни-партньори по пректа и т.н.

Проектите по ИМСП се оценяват от привлечени външни експерти с подходяща квалификация, като се изисква поне половината от които да се сменят за следваща сесия.

Оценяването е по два типа критерии:

1. Базови критерии, вкл.:

– Оценка на финансовия капацитет и жизнеспособност чрез финансови коефициенти, формирани на основа на счетоводните отчети за предходната календарна година (в случая 2016 г.) предимно на координатора.

–  Оценка на оперативния капацитет на основа на данните за компетентност и опит на партньорите по проекта и на техните ключови експерти.

2. Надграждащи критерии на основа на компонентите на апликационната форма:

– Достойнства, вкл. яснота и уместност на целите на проекта и надеждност на предложения подход, обоснованост на концепцията, иновативен потенциал и др.

– Въздействие, вкл. подобряване на капацитета за иновации и за интеграция на нови знания, повишаване на конкурентоспособността на консорциума на европейските и особено на световните пазари, ефективност на предложените мерки за разпространение на резултатите на проекта.

– Качество и ефективност на изпълнението, вкл. обоснованост и ефективност на плана за действие, целесъобразност на разпределение на задачите и ресурсите, степен на допълване на участниците в консорциума, целесъобразност на управлeнието на риска и иновациите.

– Оценката се прави по точки чрез осредняване на оценките на отделните оценители. Изискването е да се постигнат минимум 12 точки от 15 възможни.

По инструмент за МСП има принципно изискване всяко проектно предложение да е само по една от специално подбрани ТЕМИ, които в Работната програма  2016-2017 г.  на ИМПС са 10 на брой от различни области:

1. Открита схема за пробивни иновации в ИКТ

2. Ускоряване на внедряването на нанотехнологии, съвременни материали или усъвършенствани технологии за производство и преработка от МСП

3. Специализирана подкрепа за биотехнологичните МСП за скъсяване дистанцията от лабораторията до пазара

4. Ангажиране на МСП в космическите изследвания и развитие

5. Подкрепа за иновативни МСП в сектора на биотехнологиите за здравеопазване

6. Ускоряване на въвеждането на ИКТ- решения за здраве, качествен живот и стареене

7. Стимулиране на иновационния потенциал на МСП за устойчиво и конкурентоспособно селско стопанство, горско стопанство, хранително-вкусова промишленост и био-секторите

8. Подкрепа на усилията на МСП за развитие на  иновативни решения за син (морета и океани)растеж

9. Стимулиране на иновационния потенциал на МСП за ефективна енергийна система с ниски въглеродни емисии

10. Иновационни изследвания на малкия бизнес  в областта на транспорта и мобилността в интелигентните градове.

В момента тече активно обсъждане на различни нива на варианти на Работната програма, както общо на Хоризонт 2020, така и на неговия Инструмент за МСП и по-общо на направлението “ИНОВАЦИИ ЗА МСП” за следващия подпериод 2018-2020 г. Целта е тази нова Работна програма  да бъде обявена официално през есента на 2017 г.

Специално се обсъжда и възможността за преход от досегашния подход за оценка на проекта “както е подаден” към провеждане на интервюта “лице в лице” на оценителите с кандидати, чиито оценки на проекта им са близки (под и над) прага на приемането му.

Коментирай

Коментирай

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Събития

To Top