Новини

Производство на продукти, които не са включени в Приложение 1 от Договора за функциониране на Европейския съюз, подмярка 6.4.1 на ПРСР

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Имаме удоволствието да Ви информираме, че е отворен прием на проектни предложения по процедура “ПРОИЗВОДСТВО НА ПРОДУКТИ, КОИТО НЕ СА ВКЛЮЧЕНИ В ПРИЛОЖЕНИЕ 1 ОТ ДОГОВОРА ЗА ФУНКЦИОНИРАНЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ” в рамките на ПОДМЯРКА 6.4.1. „ИНВЕСТИЦИИ В ПОДКРЕПА НА НЕЗЕМЕДЕЛСКИ ДЕЙНОСТИ“ от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2014-2020 г. Крайният срок за подаване на проектни предложения е 07.12.2018 г.

Допустими бенефициенти:

Земеделски стопани или микропредприятия, регистрирани като еднолични търговци (ЕТ) или юридически лица по Търговския закон, Закона за кооперациите. Кандидатите трябва да имат седалище/клон на територията на селски район. В случай, че кандидатът е  земеделски стопанин, той трябва да бъде микро, малко или средно предприятия, минималният стандартен производствен обем на земеделското му стопанство да е не по-малко от 8 000 евро и поне 50% от приходите му за предходната финансова година да са от земеделска дейност. За кандидати ЕТ, които не са регистрирани като земеделски стопани или са регистрирани през 2018 г., се признават горните обстоятелства като физически лица.

Допустими дейности:

Предоставя се подпомагане за инвестиции в неземеделски дейности, които са насочени към: 1. Производство на продукти, които не са включени в Приложение 1 от Договора за функциониране на Европейския съюз (земеделски продукти) или 2.Развитие на услуги във всички сектори на икономиката и др. неземеделски дейности.

Над 75 на сто от заявените за подпомагане инвестиционни разходи по проектното предложение следва да са изцяло свързани с инвестиции по т. 1.

Инвестиции за производство на енергия от възобновяеми енергийни източници, включително проекти с инвестиции за производство на електрическа и/или топлинна енергия или енергия за охлаждане и/или производство на биогорива и течни горива от биомаса, се подпомагат само ако са за собствено потребление на кандидата и същите не надхвърлят необходимото количество енергия за покриване нуждите на предприятието. Капацитетът на инсталациите не трябва да надвишава мощност от 1 мегават.

Допустими разходи:

Финансова помощ за материални и нематериални инвестиции, за създаване и развитие на неземеделски дейности в селските райони, включващи:

 1. Изграждане или подобрения на недвижимо имущество;
 2. Закупуване, включително чрез финансов лизинг на нови машини и оборудване;
 3. Закупуване на земя, необходима за изпълнение на проекта;
 4. Закупуване на сгради, помещения и други недвижими имоти, необходими за изпълнение на проекта;
 5. Нематериални инвестиции: придобиване и създаване на компютърен софтуер и придобиване на патенти, лицензи, авторски права и марки.
 6. Общи разходи, например хонорари на архитекти, инженери и консултанти, хонорари, свързани с консултации относно екологичната и икономическата устойчивост, включително проучвания за техническа осъществимост. Тези разходи са в размер до 12% от общите допустими разходи, вкл. до 5% за разработване на бизнес-план и бъдещо управление на проекта.

Финансови условия:

Минимална стойност на допустимите разходи Максимална стойност на допустимите разходи Интензитет на помощта
10 000 евро 600 000 евро до 50 % от общите допустими разходи

 

Допустими са авансови плащания в размер до 50% от одобрената финансова помощ.

По процедурата се прилагат правилата за минималната помощ “de minimis” и общата финансова помощ, получена по тази или други програми, не може да надхвърля 200 000 евро за период от три години.

Критерии за оценка:

Приоритет ще бъде даван на:

 • Проекти, подадени от кандидати, притежаващи опит или образование в сектора, за който кандидатстват- до 10 т.;
 • Кандидати, осъществявали дейност в селска община най-малко 3 години преди датата на кандидатстване и отговарящи на определени изисквания за приходи, оперативна печалба и персонал – до 25т.;
 • Проекти на тютюнопроизводители – 3 т.;
 • Проект, представен от кандидат – новообразувано предприятие (под 12 месеца), който попада изцяло в един или повече от изброените сектори от Националната стратегия за насърчаване на малките и средните предприятия 2014 – 2020 г. – 10т.:

С13 „Производство на текстил и изделия от текстил, без облекло“;

С18 „Печатна дейност и възпроизвеждане на записани носители“;

С20 „Производство на химични продукти“;

С25 „Производство на метални изделия, без машини и оборудване“;

С26 „Производство на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти“;

С27 „Производство на електрически съоръжения“;

С28 „Производство на машини и оборудване, с общо и специално предназначение“;

С29 „Производство на автомобили, ремаркета и полуремаркета“;

С30 „Производство на превозни средства, без автомобили“;

 • Проекти, изпълнявани в Северозападен и Северен централен райони – 3 т.;
 • Проекти, създаващи работни места и осигуряване на устойчивост – до 40т.;
 • Проектът включва инвестиции в технологии, водещи до намаляване на емисиите – 3т.;
 • Проектът се изпълнява на територията на населено място, землището на което попада изцяло или частично в територията на защитени зони по Националната екологична мрежа Натура 2000 – 3т.;
 • Проекти, при които над 30% от инвестиционните разходи са свързани с иновации – 10т.
 • Проекти, при които инвестицията е изцяло за производствени дейности – 20 т.

Представляваната от нас консултантска и обучителна фирма ФИНСИС е готова да Ви съдейства за реализацията на Вашите инвестиционни намерения с оказване на професионални консултантски услуги за изготвяне  и управление на ефективни проекти.

С УВАЖЕНИЕ:

Д-р НИКОЛА ХРИСТОВИЧ,

УПРАВИТЕЛ НА ФИНСИС

Коментирай

Коментирай

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Събития

To Top