Акценти

Развитие на услуги във всички сектори и други неземеделски дейности, подмярка 6.4.1 на ПРСР

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Имаме удоволствието да Ви информираме, че е отворен прием на проектни предложения по процедура „Развитие на услуги във всички сектори и други неземеделски дейности“ по подмярка 6.4.1. „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г. Крайният срок за подаване на проектни предложения е 07.12.2018 г.

Допустими бенефициенти:

Земеделски стопани или микропредприятия, регистрирани като еднолични търговци (ЕТ) или юридически лица по Търговския закон, Закона за кооперациите. Кандидатите трябва да имат седалище/клон на територията на селски район. В случай, че кандидатът е  земеделски стопанин, той трябва да бъде микро, малко или средно предприятия, минималният стандартен производствен обем на земеделското му стопанство да е не по-малко от 8 000 евро и поне 50% от приходите му за предходната финансова година да са от земеделска дейност. За кандидати ЕТ, които не са регистрирани като земеделски стопани или са регистрирани през 2018 г., се признават горните обстоятелства като физически лица.

Допустими дейности:

1) Развитие на услуги във всички сектори на икономиката и др. неземеделски дейности;

2) Производство на продукти, които не са включени в Приложение 1 от Договора за функциониране на Европейския съюз;

Над 75 на сто от заявените за подпомагане инвестиционни разходи по проектното предложение следва да са изцяло свързани с инвестиции по т. 1.

Допустими разходи:

Финансова помощ за материални и нематериални инвестиции, за създаване и развитие на неземеделски дейности в селските райони, включващи:

1) Изграждане или подобрения на недвижимо имущество.

2) Закупуване, включително чрез финансов лизинг на нови машини и оборудване до пазарната стойност на активите.

3) Закупуване на земя, необходима за изпълнение на проекта във връзка с изграждане и/или модернизиране на сгради, помещения и други недвижими материални активи, предназначени за целите на проекта.

4) Закупуване на сгради, помещения и други недвижими имоти, необходими за изпълнението на проекта на територията на селски район.

5) Нематериални инвестиции:  придобиване и създаване на компютърен софтуер и придобиване на патенти, лицензи, авторски права и марки.

6) Общи допустими разходи, свързани с разходите по т. 1,2,3,4 и 5, например хонорари на архитекти, инженери и консултанти, хонорари, свързани с консултации относно екологичната и икономическата устойчивост, включително проучвания за техническа осъществимост. Тези разходи са в размер до 12% от сумата на разходите по т. 1, 2, 3, 4 и 5, вкл. до 5% за разработване на бизнес-план и бъдещо управление на проекта.

Финансови условия:

Минимална стойност на допустимите разходи Максимална стойност на допустимите разходи Интензитет на помощта
10 000 евро 600 000 евро до 50 % от общите допустими разходи

 

Допустими са авансови плащания в размер до 50% от одобрената финансова помощ.

По мярката се прилагат правилата за минималната помощ “de minimis” и общата финансова помощ получена по правилата за минимална помощ, по тази или други програми не може да надхвърля 200 000 евро за период от три години.

Критерии за оценка на проектните предложения:

Приоритет ще бъде даван на:

 • Проекти, подадени от кандидати, притежаващи опит или образование в сектора, за който кандидатстват – до 10т.;
 • Кандидати, осъществявали дейност най-малко 3 години преди датата на кандидатстване и отговарящи на определени изисквания за приходи, оперативна печалба и персонал – до 25т.;
 • Проекти на тютюнопроизводители – 3 т.;
 • Проекти в следните сектори – 10т.:
  • J58 „Издателска дейност“;
  • J59 „Производство на филми, телевизионни предавания, звукозаписване и издаване на музика“;
  • J62 „Дейности в областта на информационните технологии“;
  • J63 „Информационни услуги“;
  • М72 „Научна и развойна дейност“.;
 • Проекти, изпълнявани в Северозападен и Северен централен райони – до 3 т.;
 • Проекти, създаващи работни места и осигуряване на устойчивост – до 40т.;
 • Проектът включва инвестиции в технологии, водещи до намаляване на емисиите – 3т.;
 • Проектът се изпълнява на територията на населено място, землището на което попада изцяло или частично в територията на защитени зони по Натура 2000 – 3т.;
 • Проекти, включващи иновации – 10т.;
 • Проекти, насочени към създаване или развитие на дейности със следните кодове по КИД-2008 – 30т.:
  • Q 86.21 „Дейност на общопрактикуващи лекари“;
  • Q 86.22 „Дейност на лекари специалисти“;
  • Q 86.23 „Дейност на лекари по дентална медицина“;
  • Q 87.30 „Социални грижи с настаняване на възрастни лица“;
  • Q 88.91 „Дневни грижи за малки деца“;
  • G 47.73 „Търговия на дребно с лекарства и други фармацевтични стоки“.
 • Проекти, насочени към създаване или развитие на услуги със следните кодове – 20 т.:
  • G 45.20 „Техническо обслужване и ремонт на автомобили“
  • С 33 „Ремонт и инсталиране на машини и оборудване“
  • N 80 „Дейности по охрана и разследване“;
  • R 1 „Дейности в областта на спорта“.

Представляваната от нас консултантска и обучителна фирма ФИНСИС е готова да Ви съдейства за реализацията на Вашите инвестиционни намерения с оказване на професионални консултантски услуги за изготвяне  и управление на ефективни проекти.

С УВАЖЕНИЕ:

Д-р НИКОЛА ХРИСТОВИЧ,

УПРАВИТЕЛ НА ФИНСИС

Коментирай

Коментирай

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Събития

To Top