Акценти

5-ТА ПОКАНА ПО ПРОГРАМА INTERREG V-A ГЪРЦИЯ-БЪЛГАРИЯ 2014-2020

УВАЖАЕМИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА МАЛКИТЕ И СРЕДНИ ПРЕДПРИЯТИЯ,

 

Имаме удоволствието да Ви информираме, че от 15.02.2019 г. до 15.04.2019 г. ще се приемат проектни предложения по Петата покана по Програмата за трансгранично сътрудничество между България и Гърция – INTERREG V-A ГЪРЦИЯ-БЪЛГАРИЯ 2014-2020. Поканата е по приоритетна ос 1 на програмата: „Конкурентен и иновативен трансграничен регион“ и има за цел да повиши конкурентоспособността на МСП, като стимулира растежа на нови и съществуващи фирми чрез разширяване на икономическата им дейност към нови пазари и продукти.

Допустим трансграничен регион: за България: областите Благоевград, Смолян, Кърджали и Хасково, а за Гърция- в областите Еврос, Ксанти, Родопи, Драма, Кавала, Солун и Серес).

Допустими кандидати и партньорство: Допустимите кандидати и партньори са юридически лица, които са новорегистрирани или съществуващи МСП, със седалище и дейност в допустимия по програмата регион, в т.ч. клонове (които имат най-малко 1 служител – освен собственика – и генерират най-малко 10% от общата сума на приходите на предприятието). За България коновете следва да са регистрирани като самостоятелни юридически лица. Публични (държавни, общински и др. дружества) не са допустими кандидати.

В едно проектно предложение следва да участват по едно МСП от всяка от партниращите държави, т.е. по едно българско и едно гръцко МСП, които са независими едно от друго. Едно МСП може да участва само в един проект.

Партньорите следва да упражняват дейност в следните области и икономически сектори: Производство на хранителни продукти, Текстилна индустрия, Здраве, Производство на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти, Производство на строителни материали от неметални минерални суровини, Събиране и рециклиране на материали, Устойчив туризъм, култура, спорт и развлечения (Вж.Приложение 1 за по-подробно представяне на допустимите сектори).

Всички възможни комбинации между предприятия от секторите на производството, търговията и услугите в горните области са допустими. Препоръчително е поне един от партньорите да е производствено предприятие. При всички случаи, дейността на партнираращите си предприятия трябва да е сходна или допълваща се и това да е обосновано в проектното предложение.

Партньорите следва да си сътрудничат в известен степен за разработването и изпълнението на предложения инвестиционен проект (напр. с персонал или финансиране, или използването на суровини/материали/междинни продукти), или използването на ноу-хау/технологии/патенти, в използването на резултатите от научни изследвания и т.н.). Това сътрудничество трябва да бъде документирано, например чрез Споразумение за сътрудничество, сключено за целите на проекта или чрез съществуващи споразумения за стратегическо сътрудничество, например в областта на развойната дейност, трансфера на технологии, договори за изключително представителство, аутсорсинг и т.н.

Допустими дейности: 

– Инвестиции за създаване на нови предприятия,включително, но не само, инвестиции в сгради, оборудване и инсталации, разходи за заплати;

– Инвестиции в съществуващи предприятия, включително, но не само, инвестиции в покупка оборудване, опазване на околната среда, строителни работи, комуникационни мрежи;

– Инвестиции за разработване на нови продукти/услуги,вкл. развойна дейност, осигуряване на патенти, закупуване на авторски и лицензионни права, закупуване на специализирано оборудване, информационни технологии, инсталации, превозни средства и др.;

– Инвестиции, насочени към увеличаване на заетосттав съществуващите предприятия;

– Технологични и/или организационни инвестиции, насочени към намаляване на разходите за производство и всякакви други инвестиции, водещи до повишаване на конкурентоспособността на предприятията;

– Инвестиции, насочени към увеличаване на производствения капацитет и/или осигуряване на стабилно минимално производство (количества), което да позволява на предприятиятия да имат достъп до по-големи пазари;

– Инвестиции, насочени към подобряване качеството на продуктите/услугите;

– Инвестиции, насочени към достъп до нови пазари или пазарни сегменти.

Допустими разходи: Дребномащабни инвестиции (строителство, изграждане на производствени инсталации, доставка на специализирано оборудване и др.), закупуване на софтуер и свързаните с него услуги, маркетинг и ноухау, патенти и авторски права, разходи за персонал (за съществуващи или новоназначени служители – до 15% и до 2 години), разходи за консултации и услуги, свързани с изпълнението на проекта (до 20 хил. евро на проект), участие в специализирани изложения и др. Едно проектно предложение може да включва изцяло инвестиционни дейности.

Максимална продължителност на проектите – 3 години.

Финансови условия:

Общият бюджет на поканата възлиза на 10 млн. евро, от които 30% ще бъдат насочени към новосъздадени МСП.

Стойността на даден проект следва да бъде между 300 000 и 600 000 евро, от които 65% e субсидия и 35% собствен принос на кандидатите. Всеки от партньорите следва да има дял от поне 40% в бюджета на инвестиционния проект и може да получи субсидия до 200 х.евро по режим de minimis. По програмата се допуска авансово плащане в размер на 40%, междинно и окончателно плащане.

Представляваната от нас консултантска и обучителна фирма ФИНСИС е готова да ви съдейства за реализацията на вашите инвестиционни намерения с високоефективни професионални консултантски услуги за изготвяне и бъдещо управление на обосновани проекти.

За контакти с ФИНСИС: GSM: 0888/ 619 863; 0884/ 84 94 50; тел. 02/981 99 48; 02/981 99 54; 02/981 99 60. Централен офис в гр. София-1000, ул. Петър Парчевич №55, ет.1; локални офиси в Бургас и Банско; е-mail: office@finsys-soft.com; www.finsys.bg.

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1: ДОПУСТИМИ КОДОВЕ НА ИКОНОМИЧЕСКА ДЕЙНОСТ

ХРАНИТЕЛНО-ВКУСОВА ПРОМИШЛЕНОСТ

10.11  Производство и преработка на месо, без месо от домашни птици

10.12  Производство и преработка на месо от домашни птици

10.13  Производство на месни продукти, без готови ястия

10.31  Преработка и консервиране на картофи

10.32  Производство на плодови и зеленчукови сокове

10.39  Преработка и консервиране на други плодове и зеленчуци, без готови ястия

10.41  Производство на растителни и животински масла и мазнини, без маргарин (Рибните продукти и продуктите от аквакултури са строго изключени)

10.42  Производство на маргарин и подобни хранителни мазнини

10.51  Производство на мляко и млечни продукти, без сладолед

10.52  Производство на сладолед

10.61  Производство на мелничарски продукти

10.62  Производство на нишесте и нишестени продукти

10.71  Производство на хляб, хлебни и пресни сладкарски изделия

10.72  Производство на сухари, бисквити и сухи сладкарски изделия

10.73  Производство на макарони, юфка, кус-кус и подобни макаронени изделия

10.81  Производство на захар

10.82  Производство на какао, шоколадови и захарни изделия

10.83  Преработка на кафе и чай

10.84  Производство на хранителни подправки и овкусители

10.85  Производство на готови ястия

10.86  Производство на детски, диетични и други хомогенизирани храни

10.89  Производство на други хранителни продукти, некласифицирани другаде

10.91  Производство на готови храни (фуражи) за селскостопански животни

10.92  Производство на готови храни за домашни любимци

11.01  Производство на спиртни напитки

11.02  Производство на вина от грозде

11.03  Производство на други ферментирали напитки

11.04  Производство на други недестилирани алкохолни напитки

11.05  Производство на пиво

11.06  Производство на малц

11.07  Производство на безалкохолни напитки, минерални и други бутилирани води

20.53  Производство на етерични масла

46.11  Търговско посредничество със селскостопански суровини, живи животни, текстилни суровини и полуфабрикати (Рибните продукти и продуктите от аквакултури са строго изключени)

46.17  Търговско посредничество с хранителни стоки, напитки и тютюневи изделия (Рибните продукти и продуктите от аквакултури са строго изключени)

46.21  Търговия на едро със зърно, семена, фуражи и необработен тютюн (Рибните продукти и продуктите от аквакултури са строго изключени)

46.22  Търговия на едро с цветя и растения

46.23  Търговия на едро с живи животни

46.31  Търговия на едро с плодове и зеленчуци

46.32  Търговия на едро с месо и месни продукти

46.33  Търговия на едро с мляко и млечни продукти, яйца, хранителни масла и мазнини

46.34  Търговия на едро с напитки

46.36  Търговия на едро със захар, захарни и шоколадови изделия

46.37  Търговия на едро с кафе, чай, какао и подправки

46.39  Неспециализирана търговия на едро с хранителни стоки, напитки и тютюневи изделия

70.22  Консултантска дейност по стопанско и друго управление,  вкл. услуги по сертифициране на системи за управление на качеството, консултантски услуги, предоставяни от агрономи и други експерти по въпроси, свързани с икономиката на селските райони и селскостопанския и хранително-вкусовия сектор, услугите, предоставяни от икономисти, които са експерти в областта на икономиката на селските райони и селското стопанство, консултантски услуги за процеси за контрол на качеството консултантски услуги за безопасност на храните и контрол на качеството и др.

ТЕКСТИЛНА ИНДУСТРИЯ

13.10  Подготовка и предене на текстилни влакна

13.20  Производство на тъкани

13.30  Облагородяване на прежди, платове и облекло

13.91  Производство на плетени платове

13.92  Производство на конфекционирани текстилни изделия, без облекло

13.93  Производство на килими и текстилни подови настилки

13.94  Производство на канапи, въжета, мрежи и изделия от тях

13.95  Производство на нетъкани текстилни изделия, без облекло

13.96  Производство на други текстилни изделия за техническа и производствена употреба

13.99  Производство на други текстилни изделия, некласифицирани другаде

14.11  Производство на облекло от обработени меки кожи

14.12  Производство на работно облекло

14.13  Производство на горно облекло, без работно

14.14  Производство на долно облекло

14.19  Производство на друго облекло и допълнения за облекло

14.20  Производство на облекло и изделия от кожухарски кожи

14.31  Производство на чорапи и чорапогащи

14.39  Производство на класически (машинно или ръчно плетени) пуловери, жилетки и други подобни изделия

15.11  Обработка на кожи без косъм; обработка и багрене на кожухарски кожи

15.12  Производство на куфари, чанти и други изделия за пътуване, сарашки и седларски изделия

15.20  Производство на обувки

20.60  Производство на изкуствени и синтетични влакна

46.16  Търговско посредничество с текстил, облекло, обувки и кожени изделия

46.24  Търговия на едро със сурови и обработени кожи

46.41  Търговия на едро с текстил и галантерийни стоки

46.42  Търговия на едро с облекло и обувки

ЗДРАВЕ

21.10  Производство на лекарствени вещества

21.20  Производство на лекарствени продукти

26.60  Производство на излъчващи електромедицински и терапевтични апарати

32.50  Производство на медицински и зъболекарски инструменти и средства

46.46  Търговия на едро с фармацевтични стоки, медицинска техника и апаратура

72.11  Научноизследователска и развойна дейност в областта на биотехнологиите

ПРОИЗВОДСТВО НА МАТЕРИАЛИ И ТЕХНОЛОГИИ

26.12  Производство на монтирани печатни платки

26.20  Производство на компютърна техника

26.30  Производство на радио-, телевизионна и далекосъобщителна техника

26.40  Производство на битова електроника

26.51  Производство на уреди и апарати за измерване, изпитване и навигация

26.52  Производство на часовници и часовникови механизми

26.70  Производство на оптични уреди и елементи и фотографска техника

26.80  Производство на магнитни и оптични носители, незаписани

27.11  Производство на електрически двигатели, генератори и трансформатори

27.12  Производство на апарати за управление и разпределение на електрическа енергия

27.20  Производство на акумулаторни батерии и акумулатори

27.31  Производство на кабели от оптични влакна

27.32  Производство на други електрически и електронни проводници и кабели

27.33  Производство на електроинсталационни изделия

27.40  Производство на лампи и осветители

27.51  Производство на битови електроуреди

27.52  Производство на неелектрически битови уреди

27.90  Производство на други електрически съоръжения

28.11  Производство на турбини и двигатели, без авиационни, автомобилни и мотоциклетни

28.12  Производство на хидравлични помпи, хидравлични и пневматични двигатели

28.13  Производство на други помпи и компресори

28.14  Производство на арматурни изделия

28.15  Производство на лагери, предавки и съединители

28.21  Производство на пещи и горелки

28.22  Производство на подемно-транспортни машини

28.23  Производство на офис техника, без компютърната

28.24  Производство на преносими инструменти с вграден двигател

28.25  Производство на промишлено хладилно и вентилационно оборудване

28.29  Производство на други машини с общо предназначение, некласифицирани другаде

28.30  Производство на машини за селското и горското стопанство

28.41  Производство на машини за обработка на метал

28.49  Производство на други обработващи машини

28.91  Производство на машини и оборудване за металургията и леярството

28.92  Производство на машини за добива и строителството

28.93  Производство на машини и оборудване за преработка на храни, напитки и тютюн

28.94  Производство на машини за текстил, облекло, кожи и кожени изделия

28.95  Производство на машини за хартия, картон и изделия от хартия и картон

28.96  Производство на машини за каучук или пластмаси

28.99  Производство на други машини със специално предназначение, некласифицирани другаде

29.10  Производство на автомобили и техните двигатели

29.20  Производство на купета и каросерии за автомобили; производство на ремаркета и полуремаркета

29.31  Производство на електронни и електрически части и устройства за автомобили

29.32  Производство на други части и принадлежности за автомобили

30.11  Строителство на плавателни съдове, без тези за отдих

30.12  Строителство на плавателни съдове за отдих

30.20  Производство на локомотиви, мотриси и вагони

30.30  Производство на въздухоплавателни и космически средства и техните двигатели

30.40  Производство на бойни бронирани транспортни машини

30.91  Производство на мотоциклети и техните двигатели

30.92  Производство на велосипеди и инвалидни колички

30.99  Производство на други превозни средства, некласифицирани другаде

72.19  Научноизследователска и развойна дейност в областта на естествените, медицинските, селскостопанските и техническите науки, без биотехнологиите

ПРОИЗВОДСТВО НА СТРОИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ

16.21  Производство на фурнир и дървесни плочи

16.22  Производство на сглобени паркетни плочи

16.23  Производство на дограма и други изделия от дървен материал за строителството

20.30  Производство на бои, лакове и подобни продукти, печатарско мастило и китове

23.11  Производство на необработено плоско стъкло

23.12  Формуване и обработване на плоско стъкло

23.13  Производство на опаковки и домакинско стъкло

23.14  Производство на стъклени влакна

23.19  Производство и обработване на други изделия от стъкло, вкл. за техническа употреба

23.20  Производство на огнеупорни изделия

23.31  Производство на керамични плочки

23.32  Производство на тухли, керемиди и други изделия от печена глина за строителството

23.41  Производство на домакински порцелан, декоративни изделия от порцелан и други керамични материали

23.42  Производство на санитарна керамика

23.43  Производство на керамични изолатори

23.44  Производство на друга техническа керамика

23.49  Производство на други керамични изделия, некласифицирани другаде

23.61  Производство на изделия от бетон за строителството

23.62  Производство на изделия от гипс за строителството

23.69  Производство на други изделия от бетон, гипс и цимент

24.20  Производство на тръби, кухи профили и фитинги за тях от стомана

25.11  Производство на метални конструкции и части от тях

25.12  Производство на метална дограма

25.21  Производство на котли за централно отопление и радиатори с неелектрическо загряване

25.29  Производство на цистерни, резервоари и контейнери от метал

46.73  Търговия на едро с дървен материал, материали за строителството и санитарно оборудване

46.74  Търговия на едро с железария и арматурни изделия

ВЪЗОБНОВЯЕМА ЕНЕРГИЯ, ЕНЕРГОСПЕСТЯВАНЕ И ЕФЕКТИВНОСТ

16.29  Производство на други изделия от дървен материал; производство на изделия от корк, слама и материали за плетене

26.11  Производство на електронни елементи

28.11  Производство на турбини и двигатели, без авиационни, автомобилни и мотоциклетни

28.25  Производство на промишлено хладилно и вентилационно оборудване

35.11  Производство на електрическа енергия

38.21  Обработване и обезвреждане на неопасни отпадъци

46.69  Търговия на едро с други машини и оборудване със стопанско предназначение, некласифицирана другаде, и части за тях

УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ С ЦЕЛ РЕЦИКЛИРАНЕ ИЛИ ПРОИЗВОДСТВО НА ЕНЕРГИЯ

38.31  Разкомплектоване на отпадъци

38.32  Рециклиране на сортирани отпадъци

46.77  Търговия на едро с отпадъци и скрап

УСТОЙЧИВ ТУРИЗЪМ

49.39  Друг пътнически сухопътен транспорт, некласифициран другаде   (до степен, свързана с туризма, например посещения на сайтове, транспорт до летища / хотели и др.)

50.10  Пътнически морски и крайбрежен транспорт (до степен, свързана с туризма, напр. круизни услуги, наем на платноходки и др.)

50.30  Пътнически транспорт по вътрешни водни пътища (до степен, свързана с туризма)

56.10  Дейност на ресторанти и заведения за бързо обслужване

56.21  Приготвяне и доставяне на храна по конкретен повод

56.29  Други дейности по приготвяне и доставяне на храна

56.30  Дейност на питейни заведения

58.11  Издаване на книги  (до степен, свързана с туризма)

79.11  Туристическа агентска дейност

79.12  Туроператорска дейност

79.90  Други дейности, свързани с пътувания и резервации

82.30  Организиране на конгреси и търговски изложения

90.01  Изпълнителско изкуство

90.02  Спомагателни дейности, свързани с изпълнителско изкуство

90.03  Творческа дейност в областта на литературата и изкуствата

91.02  Дейност на музеи

91.03  Опазване и стопанисване на културно-исторически паметници и места

91.04  Дейност на ботанически и зоологически градини, природни паркове и резервати

 

 

Коментирай

Коментирай

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Събития

To Top