ОП „Околна среда”

Процедура „Проектиране и изграждане на компостиращи инсталации за разделно събрани зелени и/или биоразградими отпадъци, вкл. осигуряване на необходимото оборудване и на съоръжения и техника за разделно събиране на зелени и биоразградими отпадъци“

Краен срок за подаване на проектни предложения: 1 август 2016 г.

Допустими бенефициенти:

Всяка българска община е допустим кандидат за БФП по настоящата процедура за конкурентен подбор, ако отговаря на всяко едно от следните условия:

 1. Общината участва в Регионално сдружение по смисъла на ЗУО;
 2. Регионалната система за управление на отпадъците (РСУО) по смисъла на ЗУО се обслужва от изградено или ще се обслужва от изграждащо се регионално депо, което отговаря на нормативните изисквания. В случай, че на територията на региона, в който се намира кандидата, няма регионално депо или не се изгражда такова, същият следва да представи договор със собственика на регионално депо за обезвреждане на генерираните на неговата територия битови отпадъци;
 3. РСУО няма изградена или изграждаща се инсталация за компостиране или за анаеробно разграждане на зелени отпадъци и/или биоразградими битови отпадъци, обслужваща всички общини в региона;
 4. Приета е общинска/регионална програма за управление на отпадъците, където са предвидени мерки за зелените и/или биоразградимите отпадъци, включени в проектното предложение;
 5. Налично е Решение на общото събрание на Регионалното сдружение, с което са разпределени задълженията на съответната община/общини за изпълнение целите по чл. 31, ал. 1, т. 2 от ЗУО, съответстващи на проектното предложение;
 6. Решение на Общинския съвет на съответната община за кандидатстване по настоящата процедура;
 7. При подаване на проектно предложение кандидатите трябва да удостоверят, че разполагат с налични финансови ресурси за покриване на разходите по проекта, преди средствата да им бъдат възстановени от ОПОС.

Към момента на подаване на проектното предложение общината, кандидат за БФП, трябва да е собственик на всички имоти, върху които се предвижда строителство на съответното съоръжение, или да има учредени ограничени вещни права, в т.ч. право на строеж, надстрояване или право на преминаване. За имотите, в които се разполага инсталацията за компостиране, се допуска наличие на ограничени вещни права вместо собственост на  кандидата, само ако собствеността на имотите е държавна. Имотите, върху които се предвижда строителството на съответното съоръжение, трябва да са в административните граници на общината, кандидат за БФП.

В случай, че две или повече общини решат да кандидатстват съвместно по настоящата процедура за изграждане на обща инсталация, която да се ползва от съответните общини, за целите на кандидатстването по настоящата процедура общините сключват споразумение за партньорство в писмен вид.

Допустими разходи:

I. РАЗХОДИ ЗА СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ (СМР)

 • Подготовка и СМР на основна инфраструктура (за подготовка и изграждане на за обекти и подобекти в границите на площадката за компостиране);
 • Подготовка и СМР на съпътстваща и довеждаща инфраструктура (за подготовка, изграждане или реконструкция/разширение на обекти и подобекти извън границата на площадката за компостиране);
 • Непредвидени разходи за СМР (до 10% от разходите за СМР);
 • Закупуване/доставка/монтаж (пускане в експлоатация) на оборудване, съоръжения и обзавеждане (необходими за площадката на инсталацията за компостиране и на съпътстващата и довеждаща инфраструктура);
 • Закупуване/доставка/монтаж на машини (необходими за площадката на инсталацията за компостиране).

II. РАЗХОДИ ЗА МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ

 • Закупуване/придобиване/отчуждаване на земя и съпътстващи разходи (до 10% от общите допустими разходи);
 • Закупуване/доставка/монтаж (пускане в експлоатация) на оборудване, съоръжения, обзавеждане (само за целите на разделното събиране);
 • Закупуване/доставка/монтаж на машини (само за целите на за разделното събиране) .

III. РАЗХОДИ ЗА НЕМАТЕРИАЛНИ АКТИВИ

Закупуване/осигуряване на софтуер (само за софтуер, необходим за конкретната система за компостиране)

IV. РАЗХОДИ ЗА УСЛУГИ

 • Разходи за подготовка на проект (като например за подготовка на прединвестиционни проучвания, предпроектни проучвания и други аналитични документи, свързани с подготовката и/или изпълнението на операцията; за проектиране; за експертни анализи, анализ разходи-ползи, финансов анали и изследвания; разходи за изготвяне на ОВОС, екологична оценка и оценка на съвместимостта; разходи за подготовка на документи за издаване на разрешителни; разходи за осигуряване на ограничени вещни права; разходи за подготовка на документация за възлагане на обществени поръчки или за избор на изпълнител)
 • Разходи за надзор и инвеститорски контрол (като например за строителен надзор, за авторски надзор и разходи за инвеститорски контрол);
 • Разходи за услуги, извършени от архитекти, инженери, икономисти и други специалисти, пряко свързани с подготовката, оценката на съответствието и/или изпълнението на операцията;
 • Разходи за правни услуги;
 • Разходи за обучения на персонала, ангажиран в експлоатацията на обекта и тестването на специализираното оборудване и на съоръженията и работа с тях в рамките на необходимия за това период от време, както и във връзка с прилагането на резултата от изпълнението на специфични дейности по операцията;
 • Разходи за публичност и визуализация (различни от непреките разходи по проекта);
 • Разходи за наем на съоръжения и оборудване до изтичане на срока на ДБФП;

V. РАЗХОДИ ЗА ТАКСИ:

 • Разходи за такси (например за административни такси за издаване на административни актове)

VІ. РАЗХОДИ ЗА ПЕРСОНАЛ:

 • Възнаграждения – брутни суми за експерти, пряко свързани с основните дейности;
 • Осигуровки за сметка на работодател;
 • Разходи за командировки (например за пътни, дневни и квартирни);

VII. НЕПРЕКИ РАЗХОДИ

 • Разходи за организация и управление (като например разходи за възнаграждения за екипа за управление на проекта; осигуровки за сметка на работодателя; за командировки; за консумативи и материали; за оборудване за административни цели) – общо до 10% от допустимите разходи;
 • Разходи за публичност и визуализация (информация и комуникация) на проекта – до 1% от допустимите разходи);

Финансови условия:

Процент на съфинансиране: до 100 % от максималния размер на допустимите разходи.

Капацитет на инсталация т/год. Максимален размер на БФП, лв.
между 10 001 и 20 000 вкл. до 7 400 000
между 6 001 и 10 000 вкл. до 5 400 000
между 4 001 и 6 000 вкл. до 3 900 000
между 2 000 и 4 000 вкл. до 3 400 000

 

Максималният срок за изпълнение на проекта е 30 месеца.

Ние от ФИНСИС сме готови да Ви съдействаме за реализацията на Вашите инвестиционни намерения с професионални консултантски услуги за изготвяне на проектни предложения.

Коментирай

Коментирай

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Събития

To Top