ОП „Развитие на човешките ресурси”

Процедура „Добри и безопасни условия на труд“

Целта на процедурата е да допринесе за осигуряване на безопасни условия на труд в предприятията. Ще се акцентира също и върху подобряване на работната среда и управлението на човешките ресурси, както и осигуряване на възможности за въвеждане на гъвкави форми на заетост.

Краен срок за подаване на проектни предложения: 14.06.2016г. 

Допустими бенефициенти:

Кандидатите могат да бъдат микро, малки, средни и големи предприятия, в качеството им на работодатели, със самостоятелна правосубектност. Кандидатите могат да бъдат микро, малки, средни и големи предприятия, в качеството им на работодатели, със самостоятелна правосубектност. Кандидатите трябва да разполагат с достатъчен финансов капацитет (съгласно приложени ОПР и баланс за последната и текущата финансови години), важи и за новосъздадени организации.

Допустими дейности:

 1. Разработване и адаптиране на системи за развитие на човешките ресурси в предприятията с цел оптимизация на работните процеси, с акцент върху практиките за по-лесното съвместяване на професионалния, семейния и личния живот, както и удължаване трудовия живот на по-възрастните работници и служители. Въвеждане на иновативни модели за организация на труда в предприятията, насочени към повишаване на производителността и опазване на околната среда.
 2. Осигуряване на организиран транспорт от работодателя до и от работното място за заетите в съответното предприятие лица, за период до 12 месеца – чрез собствен транспорт или с лицензиран превозвач. Максималната допустима средна цена за извършвания превоз на пътници е 0,50 лв./км за едно превозно средство, независимо от броя на пътниците в него.
 3. Осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд, подобряване професионалния и здравния статус на работниците и служителите, в т.ч.:
 • Осигуряване на средства за колективна защита, включително модернизация и/или реконструкция и/или обезопасяване на съществуващи обекти, технологични процеси, машини и съоръжения, свързани с подобряване условията на труд.
 • Закупуване на лични предпазни средства и специално работно облекло.
 • Придобиване на стандарти за безопасни условия на труд  – само за кандидати с коефициент на трудов травматизъм по икономическа дейност, равен или по-висок от средния за страната (до 10% от общата стойност на проекта).
 • Обучение на работниците и служители относно специфичните рискове за здравето, свързани с индивидуалното работно място и методите и средствата за тяхното ограничаване и предотвратяване.
 • Обучение за безопасна работа с нововъведеното по проекта работно оборудване и технологии, в случай че не е осигурено такова от доставчика.
 1. Осигуряване на социални придобивки за работещите, включително ремонт и оборудване на места за отдих, хранене и почивка в предприятията, спортни съоръжения, осигуряване на дневни занимания с деца и др.
 2. Дейности за организация и управление на проекта.
 3. Дейности по информиране и публичност.

Допустими разходи:

 • Разходи за трудови възнаграждения, осигуровки и командировъчни на физическите лица, наети по дейности 1, 2, 3 и 4.;
 • Разходи за специализиран софтуер за осъществяването на Дейност 1;
 • Разходи за материали и консумативи за осъществяването на Дейности 1, 2, 3 и 4;
 • Разходи за гориво за използваните МПС по Дейност 2;
 • Разходи за закупуване на специално работно облекло и ЛПС, необходими за осъществяването на Дейност 3;
 • Разходи за закупуване на оборудване и обзавеждане, ДНА и стопански инвентар за осъществяването на Дейности 1, 3 и 4 ;
 • Разходи за външни услуги, вкл. разходи за превоз на пътници;
 • Разходи за застраховки на придобитото обзавеждане и оборудване; разходи за наем на зали, оборудване и др.;
 • Разходи за строително монтажни работи: разходи за модернизация и/или реконструкция и/или обезопасяване на съществуващи обекти, технологични процеси, машини и съоръжения, свързани с подобряване условията на труд при изпълнението на дейност 3, ремонт на помещенията, свързани с изпълнението на дейност 4 – до 20% от преките допустими разходи по проекта;
 • Разходи за организация и управление на проекта – до 10 на сто от общите допустими разходи по проекта;
 • Разходи за визуализация.

Финансови условия:

Размер на субсидията за 1 проект: мин. 50 000 лева; макс. 391 166 лв. по режим de minimis.

Максимален % на финансиране: 100% за микро, малки и средни предприятия. За кандидати големи предприятия се изисква съфинансиране в размер на 20% от стойността на безвъзмездната помощ.

Допустими  целеви групи:

 • Заети лица, вкл. самостоятелно заети лица;

*Лицата от целевата група, включени в дейност „Осигуряване на организиран транспорт от работодателя до и от работното място“ следва да отговарят на следните условия: местонахождението на работното място е извън населеното място, където лицето е регистрирано по настоящ адрес, но на не повече от 100 км. в едната посока.

Важно: Кандидатът се задължава да запази заетостта на поне 50% от служителите за период от 6 месеца след приключване на дейностите по проекта. След приключване на проекта бенефициентът е длъжен да запази предназначението на ремонтираните помещения за срок не по-кратък от 5 години.

По процедурата ще бъдат насърчавани проекти, подкрепящи мерки за подкрепа на лица над 54 годишна възраст и на хора с увреждания, както и мерки за развитие в областта на политиката по околна среда и политиката по изменение на климата и ресурсната ефективност.

Ние от ФИНСИС сме готови да Ви съдействаме за реализацията на Вашите инвестиционни намерения с професионални консултантски услуги за изготвяне на проектни предложения.

Коментирай

Коментирай

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Събития

To Top