Програма за развитие на селските райони

Подмярка 4.1. „Инвестиции в земеделски стопанства“

Имаме удоволствието да ви информираме, че през есента на 2016 г. се очаква втори прием на проектни предложения ПОДМЯРКА 4.1. „ИНВЕСТИЦИИ В ЗЕМЕДЕЛСКИ СТОПАНСТВА“ на Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2014-2020 г.

Подмярка 4.1. „Инвестиции в земеделски стопанства“ е наследник на най-голямата по разполагаем бюджет мярка 121 „Модернизиране на земеделски стопанства “ на ПРСР 2007-2013 г.

Подмярката има за цел подобряване конкурентоспособността на земеделието в Република България чрез преструктуриране и развитие на наличните материални мощности в стопанствата и насърчаване въвеждането на нови технологии в производството и модернизацията на физическия капитал.

Допустими бенефициенти

Финансова помощ се отпуска на земеделски производители за инвестиции в техните стопанства, пряко свързани с една или няколко от дейностите по производство и съхранение само на собствени земеделски продукти, както и подготовка на продукцията за продажба. За подпомагане могат да кандидатстват лица, които към датата на подаване на заявлението за подпомагане са регистрирани земеделски производители и отговарят на следните условия:

 1. стандартният производствен обем на земеделското стопанство на кандидата е не по-малък от 8 000 евро;
 2. юридическите лица да са получили приход от земеделски дейности и/или участие и подпомагане по схемата за единно плащане на площ за предходната или текущата финансова година, освен за някои новорегистрирани кандидати в селски райони, които кандидатстват с инвестиции изцяло в сектори „Животновъдство“, „Плодове и зеленчуци“ или „Етеричномаслени и медицински култури“, включително с инвестиции, в обхвата на два или повече от тези сектори.

Допустими разходи

 1. Строителство или обновяване на сгради и на друга недвижима собственост, използвана за земеделското производство;
 2. Закупуване и/или инсталиране на нови машини, съоръжения и оборудване, необходими за подобряване на земеделския производствен процес, включително за опазване компонентите на околната среда, получаване на топлинна и/или електроенергия, необходими за земеделските дейности на стопанството и подобряване на енергийната ефективност, съхранение и подготовка за продажба на земеделска продукция;
 3. Създаване и/или презасаждане на трайни насаждения, включително трайни насаждения от десертни лозя, медоносни дървесни видове за производство на мед, други бързорастящи храсти и дървесни видове, използвани за производство на биоенергия;
 4. Разходи за достигане съответствие с нововъведените стандарти на ЕС съгласно приложение № 8 на Наредба № 9 от 21 март 2015 г. за прилагане на подмярка 4.1;
 5. Закупуване на съоръжения, прикачен инвентар за пчеларство и съответно оборудване, необходимо за производството на мед и други пчелни продукти, както и за развъждането на пчели-майки, включително чрез финансов лизинг;
 6. Разходи за достигане на съответствие със съществуващи стандарти на ЕС – за млади земеделски стопани, получаващи финансова помощ по подмярка 6;
 7. Закупуване на земя, необходима за изпълнение на проекта във връзка с изграждане и/или модернизиране на сгради, предназначени за земеделските производствени дейности и/или за създаване и/или презасаждане на трайни насаждения;
 8. Закупуване на сгради, помещения и друга недвижима собственост, предназначени за земеделските производствени дейности на територията на селски район;
 9. Закупуване на специализирани земеделски транспортни средства, като например: камиони, цистерни за събиране на мляко, хладилни превозни средства за транспортиране на продукция, превозни средства за транспортиране на живи животни и птици;
 10. Разходи за достигане на съответствие с международно признати стандарти, свързани с въвеждане на системи за управление на качеството в земеделските стопанства, въвеждане на добри производствени практики, подготовка за сертификация;
 11. Закупуване на софтуер, ноу-хау, придобиване на патенти права и лицензи, за регистрация на търговски марки и процеси;
 12. Общи разходи, свързани с проекта, в т.ч. разходи за предпроектни проучвания, такси, хонорари за архитекти, инженери и консултанти и пр.

Финансови условия

Финансовата помощ за одобрените проекти е в размер на 50% от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи. Тази помощ се увеличава с 10% за проекти, подадени от млади земеделски производители и такива, които се изпълняват в обхвата на необлагодетелствани райони, както и за инвестиции, изцяло свързани  с биологично земеделие. Максималната помощ не може да надминава 60%.

Максималният размер на общите допустими разходи за целия период на прилагане на ПРСР за един кандидат е 1 млн.евро, а за земеделска техника – 500 х.евро. За проекти за колективни инвестиции, предприети от юридически лица, включващи от 6 до 10 земеделски стопани, за целия период на прилагане на ПРСР 2014 – 2020 г. за един кандидат е левовата равностойност на 4 млн.евро. Плащанията по проект могат да бъдат авансово (до 50% от субсидията), междинно и окончателно.

Кандидатите представят бизнесплан, който трябва да съдържа подробно описание на планираните инвестиции и дейности за 5-годишен период, а в случаите на инвестиции за създаване на трайни насаждения или извършване на СМР- за 10-годишен период и трябва да доказва икономическата жизнеспособност на стопанството за съответния период.

Допустими са и предварителни разходи (не надхвърлящи 12% от общите разходи) по проекта за предпроектни проучвания, такси, хонорари за архитекти, инженери и консултанти, консултации за екологична и икономическа устойчивост на проекти и проучвания за техническа осъществимост на проекта. Допустимите разходи за изработка на бизнес план като част от предварителните разходи не могат да превишават:

 1. 1% от допустимите разходи в случай на проекти с инвестиции само за машини и оборудване за обработка на почвата и за прибиране на реколтата, включително трактори и комбайни.
 2. 5% от допустимите разходи в случай на проекти с включени инвестиции за създаване на трайни насаждения и/или СМР.

Изборът на проекти се извършва при даване приоритет на проекти на млади земеделски производители; тютюнопроизводители за несвързани с тютюна дейности; проекти за инвестиции в секторите „плодове и зеленчуци”, „животновъдство”, и/или „етерично – маслени и медицински култури”; за производство на биологични суровини и продукти; за опазване на околната среда; за енергийна ефективност; иновации и специално на проекти, изпълнявани в Северозападен район и/или в райони с природни и други специфични ограничения, проекти за осигуряване на допълнителна/устойчива заетост в стопанствата и такива, изпълнявани на територията на селски райони.

Представляваната от нас консултантска фирма ФИНСИС е готова да Ви съдейства с високоефективни професионални консултантски услуги за изготвяне на обосновани проектни предложения по ПРСР 2014-2020 г. и специално по Мярка 4.1. ИНВЕСТИЦИИ В ЗЕМЕДЕЛСКИ СТОПАНСТВА“.

Коментирай

Коментирай

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Събития

To Top