Програма за развитие на селските райони

Подмярка 4.1.2. „Инвестиции в земеделски стопанства по тематична подпрограма за развитие на малки стопанства“

Подмярката е насочена към смекчаване трудностите на малките стопанства и към повишаване конкурентоспособността им.

Допустими бенефициенти:

Земеделски производители, които имат икономически размер на стопанството от 6 000 до 7 999 евро СПО и производство в един от следните сектори:

 • Плодове и зеленчуци;
 • Етерично-маслени и лекарствени култури;
 • Пчеларство.

Кандидатите трябва да са получили минимум 33 % от общия доход за преходната година от земеделски дейности.

Не се подпомагат бенефициенти, одобрени по мярка 112 Създаване на млади фермери от ПРСР 2007-2013 г.

Допустими дейности:

 • Модернизация или увеличаване на физическия капитал с оглед намаляване на преките разходи за производство, повишаване на производителността на труда и качеството или разширяване на производството;
 • Подобряване на пред-пазарната подготовка или съхранение на продукцията (като оборудване за оборудване за почистване, сортиране, пакетиране на продукцията и сгради за специализирано съхранение и обработка, осигуряване на вентилация, изолация и охлаждане);
 • Създаване и/или презасаждане на трайни насаждения, десертни лозя, медоносни дървесни видове за производство на мед и бързорастящи храсти и дървесни видове за производство на биоенергия;
 • Реконструкция и строителство на сгради за отглеждане на добитък;
 • Намаляване на потреблението на енергия;
 • Производство на биоенергия за нуждите на земеделските стопанства;
 • Инвестиции в машини, оборудване и съоръжения за опазване на околната среда, включително за съхранение на оборска тор;
 • Инвестиции за постигане съответствие с нововъведени стандарти на Общността приложими за съответните стопанства.

Допустими разходи:

 • Изграждане, придобиване и подобряване на недвижимо имущество, включително чрез лизинг;
 • Закупуване на нови машини, съоръжения и оборудване, включително компютърен софтуер до пазарната стойност на активите, включително чрез лизинг;
 • Закупуване на недискови (палцови) бавно подвижни косачки, закупуване и поставяне на електропастири за управление на пашата, закупуване на балировачки, закупуване на соп (сеносъбирачка), закупуване на дробилки (прикачен инвентар, който директно дроби малки храсти и ги компостира и оставя върху пасището), закупуване и поставяне на кошери в ливади и овощни градини, закупуване на преносими сушилни и др;
 • Общи разходи свързани със съответния проект за предпроектни проучвания, такси, хонорари за архитекти, инженери и консултантски услуги;
 • Закупуване на ноу-хау, патенти права и лицензи, търговски марки и процеси необходими за изготвяне и изпълнение на проекта.

Финансови условия:

Финансовата помощ е в размер до 60%  от общия размер на допустимите разходи. Размерът на финансовата помощ се увеличава с 10 процента, като не може да надхвърля 80%. Увеличение има в следните случаи:

 • За проекти представени от млади селскостопански производители – 10 %;
 • За колективни инвестиции и интегрирани проекти, които включват подпомагане в рамките на повече от една мярка – 10 %;
 • За проекти с инвестиции в райони с природни и други специфични ограничения съгласно член 33 – 10 %;
 • За проекти с дейности, подпомагани по линия на ЕПИ за селскостопанска производителност – 10 %;
 • За проекти с инвестиции за изпълнение на дейности, свързани с биологично земеделие и Натура 2000 – 15 %.
 • Проекти, интегриращи хоризонталните приоритети за иновации, опазване и възстановяване на околната среда, включително биологично производство, икономия на ресурси и адаптация към климатичните промени – 10 %.

Минималният размер на допустимите разходи за едно проектно предложение е 1250 евро.

Максималният размер на допустимите разходи за едно проектно предложение е 25 000 евро, а за проекти представляващи колективни инвестиции 70 000 евро.

Максималното комбинирано подпомагане за проекти за колективни инвестиции и интегрирани проекти е не повече от 90% от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи.

Приоритети:

Приоритет ще бъде даван на проекти, които са подадени от:

 • Стопанства от сектор животновъдство;
 • Стопанства от сектор плодове и зеленчуци;
 • Стопанства с биологично производство;
 • Стопанства, разположени в планински и необлагодетелствани райони;
 • Инвестиции в енергийна ефективност и иновации.

Ние от ФИНСИС сме готови да Ви съдействаме за реализацията на Вашите инвестиционни намерения с професионални консултантски услуги за изготвяне на проектни предложения.

Коментирай

Коментирай

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Събития

To Top