Програма за развитие на селските райони

Подмярка 4.2. „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“

Тази подмярка представлява наследник на мярка 123 „Добавена стойност на земеделски и горски продукти“ от ПРСР 2007-2013 г.

Подкрепа по подмярка 4.2 се предоставя на територията на цялата страна за инвестиции в материални и/или нематериални активи, подобряващи цялостната дейност на предприятията в областта на преработката и маркетинга на селскостопански продукти, вкл. в секторите:

 1. Мляко и млечни продукти, включително яйца от птици,
 2. Месо и месни продукти,
 3. Плодове и зеленчуци, включително гъби,
 4. Пчелен мед,
 5. Зърнени, мелничарски  и нишестени продукти (без хляб и тестени изделия),
 6. Растителни и животински масла и мазнини (без зехтин),
 7. Технически и медицински култури, включително маслодайна роза и билки (без тютюневи и сладкарски изделия и захар),
 8. Готови храни за селскостопански животни,
 9. Гроздова мъст, вино и оцет,
 10. Производство на енергия за собствени нужди чрез преработка на растителни и животински продукти с изключение на биомаса от рибни продукти с мощност на инсталацията до 1 мегават.

Прием на заявления: повторно през октомври и ноември 2016 г.

Допустими бенефициенти:

 • регистрирани земеделски производители с минимален стандартен производствен обем на стопанството не по-малко от 8 хил.евро;
 • Признати групи/оорганизации на производители;
 • микро, малки, средни и големи предприятия (Физически и Юридически лица), регистрирани по Търговския закон или Закона за кооперациите;
 • пазари на производители, регистрирани съгласно Закона за стоковите борси и тържища.

Допустими дейности и приоритети:

 • Преработка на суровини от чувствителни сектори, , вкл. преработките на суровини от така наречените чувствителни сектори, преработка на плодове, зеленчуци, мляко, месо, яйца, пчелен мед, етерично – маслени и медицински култури.
 • Въвеждане на нови и енергоспестяващи технологии и иновации в хранително вкусовата промишленост; Постигане на стандартите на ЕС, подпомагани по мярката, включително за намаляване на емисиите при производство на енергия от биомаса;
 • Преработка на биологични суровини и производство на биологични продукти;
 • Насърчаване на кооперирането и интеграцията между земеделските производители и предприятия от хранително – преработвателната промишленост;
 • Осигуряване на устойчива заетост на територията на селските райони;
 • Изпълнявани в Северозападния район или в райони с природни и други специфични ограничения.

Допустими разходи:

По подмярка 4.2 ще се финансират следните основни видове инвестиции:

А) Материални инвестиции, вкл. разходи за:

 • изграждане, придобиване и модернизиране на сгради и други недвижими активи, необходими за производството и маркетинга;
 • закупуване и инсталиране на нови машини и оборудване за подобряване на производствения процес и маркетинга, в т.ч. за преработка, пакетиране, охлаждане, замразяване, сушене и съхраняване, за производство на нови продукти, въвеждане на нови технологии и процеси, за опазване на околната среда, за производство на енергия от възобновяеми енергийни източници, включително чрез преработка на растителна и животинска първична и вторична биомаса (само за собствени нужди), за подобряване на енергийната ефективност и за подобряване и контрол на качеството и безопасността на суровините и храните;
 • закупуване на специализирани транспортни средства, вкл. хладилни такива, за превоз на суровините и/или  на готовата продукция, използвани и произвеждани от предприятието;
 • изграждане и/или модернизиране на лаборатории за нуждите на предприятието;
 • инвестиции за постигане на съответствие с новоприети стандарти на Общността;
 • закупуване на земя, необходима за производствената дейност (до 10 % от общия размер на допустимите инвестиционни разходи).

Б) Нематериални инвестиции, вкл. разходи за:

 • предпроектни проучвания, такси, хонорари за архитекти, инженери и консултантски услуги, консултации за екологична и икономическа устойчивост на проекти, проучвания за техническа осъществимост на проекта. Тези разходи не могат да надхвърлят 12% от общия размер на допустимите инвестиции по проекта. Разходите за подготовка на бизнес плана и за управление на проекта са на стойност до 5% от материалните инвестиции, но не повече от 35 хил. евро за проекти на стойност до 1,5 млн. евро и 35 хил. евро + 1% на горницата над 1,5 млн. евро за проекти на стойност над 1,5 млн. евро.;
 • ноу-хау, придобиване на патенти права и лицензи, разходи за регистрация на търговски марки и процеси, необходими за изготвяне и изпълнение на проекта;
 • закупуване на софтуер;
 • достигане на съответствие с международни признати стандарти, само в случаите, в които същите са част от общ проект на кандидата:
 • въвеждане на добри производствени практики, системи за управление на качеството и подготовка за сертификация в предприятията.

Финансови условия:

Субсидията по един проект е в размер на 50% от допустимите разходи за МСП и 40% от общия размер на допустимите разходи за големи предприятия.

Минималният размер на допустимите разходи за едно проектно предложение е в рамките на 15 000 евро. Максималният размер на допустимите разходи за един кандидат за периода на прилагане на Програмата е в рамките на  3 млн. евро. Максималният размер на допустимите разходи за проекти, представляващи колективни инвестиции, за периода на прилагане на Програмата, е в рамките на 5 млн. евро.

Допустимо е авансово плащане до 50% от одобрената субсидия.

Ние от ФИНСИС сме готови да Ви съдействаме за реализацията на Вашите инвестиционни намерения с професионални консултантски услуги за изготвяне на проектни предложения.

Коментирай

Коментирай

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Събития

To Top