Програма за развитие на селските райони

Подмярка 4.2.2. „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти по Тематичната подпрограма за малки стопанства“

Допустими бенефициенти:

Земеделски производители, които имат икономически размер на стопанството от 6 000 до 7 999 евро измерен в стандартен производствен обем и производството им е в един от следните сектори:

 • „плодове и зеленчуци“
 • „етерично – маслени и лекарствени култури“.

Необходимо е кандидатите да са получили минимум 33 % от общия доход за предходната година от земеделски дейности.

Допустими дейности:

Подкрепа по подмярка 4.2.2. се предоставя на територията на цялата страна за инвестиции в материални и/или нематериални активи, които се отнасят до:

 1. A) Материални инвестиции, вкл. разходи за:
 • създаване или модернизация на съществуващи мощности за преработка на земеделски продукти;
 • създаване и/или модернизация на капацитета на местните мрежи за прибиране, приемане, съхранение, климатизиране, сортиране и пакетиране на земеделска продукция;
 • инвестиции, свързани с опазване на околната среда/климата, включително инсталации за пречистване на отпадъчни води в преработването и маркетинга.

Б) Нематериални инвестиции, вкл. разходи за:

 • организиране и прилагане на системи за управление на качеството и хранителната безопасност, ако са свързани с материалните инвестиции по проекта;
 • обработка на селскостопанската биомаса за производство на (електро)енергия от възобновяеми източници от участници, различни от земеделските стопанства. Предвидената подкрепа е само за производство на енергия за собствено потребление.;
 • инвестиции за постигане на съответствие със стандарт(ите) на Съюза, които ще станат задължителни за стопанствата в близко бъдеще.

Допустими разходи:

По подмярка 4.2.2.  ще се финансират следните основни видове инвестиции:

 • изграждане, придобиване и модернизиране на сгради и други недвижими активи, необходими за производството и маркетинга, включително чрез лизинг;
 • закупуване и инсталиране на нови машини и оборудване за подобряване на производствения процес и маркетинга, включително компютърен софтуер до пазарната стойност на активите, включително чрез лизинг;
 • разходи от общ характер, свързани със съответния проект за предпроектни проучвания, такси, хонорари за архитекти, инженери и консултантски услуги;
 • изграждане и/или модернизиране на лаборатории за нуждите на предприятието;
 • разходи за закупуване на ноу-хау, патенти права и лицензи, търговски марки и процеси необходими за изготвяне и изпълнение на проекта.

Финансови условия:

Субсидията по един проект е в размер на 60% от общия размер на допустимите  за финансово подпомагане разходи.

Размерът на финансовата помощ се увеличава с 10%, като максималното комбинирано подпомагане не може да надхвърля 80% за проекти с дейности, подпомагани по линия на ЕПИ.

Минималният размер на допустимите разходи за едно проектно предложение е в рамките на 1 250 евро.

Максималният размер на помощта за едно проектно предложение е 75 000 евро, а за проекти представляващи колективни инвестиции 100 000 евро.

Максималният размер на допустимите разходи за проекти, представляващи колективни инвестиции и интегрирани проекти е не повече от 90% от допустимите за финансово подпомагане разходи.

Приоритет ще се дава на проекти, които:

 • насърчават заетостта чрез разкриването на работни места и запазване на съществуващите работни места;
 • инвестицията се извършва в по-слабо развити райони на територията на Република България (Северозападен район);
 • въвеждат нови процеси и технологии, целящи опазването на околната среда;
 • насърчават се ефективни технологии за намаляване на емисиите, по-специално на прахови частици при обработката на биомаса.

Ние от ФИНСИС сме готови да Ви съдействаме за реализацията на Вашите инвестиционни намерения с професионални консултантски услуги за изготвяне на проектни предложения.

Коментирай

Коментирай

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Събития

To Top