Програма за развитие на селските райони

Подмярка 6.4. „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“

Допустими бенефициенти:

 • Земеделски производители- физически лица или МСП със стандартен производствен обем (СПО) поне 8 х.евро,
 • Микропредприятия, регистрирани като еднолични търговци (ЕТ) или юридически лица по Търговския закон, Закона за кооперациите или Закона за вероизповеданията, както и физически лица, регистрирани по Закона за занаятите.

Допустими дейности:

Предоставя се подпомагане за инвестиции в неземеделски дейности, които са насочени към:

 1. Развитие на туризъм (изграждане и обновяване на туристически обекти и развитие на туристически услуги извън населените места с развит масов туризъм (Гр. Созопол; Гр. Приморско; Гр. Самоков; Гр. Банско; Гр. Несебър; Гр. Балчик) и извън курортните комплекси (КК)(КК „Албена“, община Балчик; Ваканционно селище „Елените“ от община Несебър; КК „Слънчев бряг“ от община Несебър; Ваканционно селище „Дюни“ от община Созопол; КК „Международен младежки център – Приморско“ от община Приморско; КК „Пампорово“ от община Чепеларе; КК „Боровец“ от община Самоков).
 2. Развитие на услуги във всички сектори (например: грижи за деца, възрастни хора, хора с увреждания, здравни услуги, счетоводство и одиторски услуги, ветеринарни дейности и услуги базирани на ИТ и др.;
 3. Производство на енергия от възобновяеми енергийни източници за собствено потребление;
 4. Развитие на занаяти (включително предоставяне на услуги, свързани с участието на посетители в занаятчийски дейности) и други неземеделски дейности.

Допустими разходи:

Финансова помощ за материални и нематериални инвестиции, за създаване и развитие на неземеделски дейности в селските райони, включващи:

а) Изграждане, придобиване или подобренията на недвижимо имущество;

б) Закупуване, включително чрез лизинг на нови машини и оборудване, включително компютърен софтуер до пазарната стойност на активите;

в) Общи допустими разходи, свързани с разходите за буква „а“ и „б“, например хонорари на архитекти, инженери и консултанти, хонорари, свързани с консултации относно екологичната и икономическата устойчивост, включително проучвания за техническа осъществимост. Тези разходи са в размер до 12% от общите допустими разходи, вкл. до 5% за разработване на бизнес-план и бъдещо управление на проекта.

г) Нематериални инвестиции: придобиване и създаване на компютърен софтуер и придобиване на патенти, лицензи, авторски права и марки.

Допустими са авансови плащания в размер до 50% от одобрената финансова помощ.

Финансови условия:

Минимална стойност на допустимите разходи: 10 000 евро

Максимална стойност на допустимите разходи: 600 000 евро

Интензитет на помощта: до 75 % от общите допустими разходи

По мярката се прилагат правилата за минималната помощ “de minimis” и общата финансова помощ получена по правилата за минимална помощ, по тази или други програми не може да надхвърля 200 000 евро за период от три години.

Принципи при определяне на критериите за подбор:

Критериите за подбор целят да гарантират насочване на помощ съобразно установените потребности и заложените цели:

 • Проекти, включващи инвестиции за развитие на „зелена икономика“;
 • Проекти, включващи иновации;
 • Проекти за развитие на селски, еко и културен туризъм и др. алтернативни форми на туризъм;

Критериите ще се основават на анализа и на практиката от прилагане на Програмата за развитие на селските райони (2007-2013) и ще осигурят съответствие и допълняемост с други стратегически документи и по-специално Националната стратегия за насърчаване на малките и средните предприятия, вкл.:

 • Проекти, подадени от кандидати, притежаващи опит или образование в сектора, за който кандидатстват;
 • Кандидати, осъществявали дейност най-малко 3 години преди датата на кандидатстване;
 • Кандидати, одобрени по подмярка „Стартова помощ за неземеделски дейности“;
 • Проекти на тютюнопроизводители;
 • Проекти в секторите, посочени в т. „Мерки по създаване на нови предприятия и стимулиране на предприемачеството“ от Националната стратегия за насърчаване на малките и средните предприятия (например: компютри, оптика и електроника; автомобили и други превозни средства; метални изделия; печатарска промишленост; информационни технологии);
 • Подпомагането ще се фокусира върху най-бедните райони (Северозападен и/или Северен централен район).

Чрез критериите се цели и подпомагане на проекти с по-висока добавена стойност и създаващи нови работни места: проекти за производствени дейности; проекти, създаващи работни места.

Ние от ФИНСИС сме готови да Ви съдействаме за реализацията на Вашите инвестиционни намерения с професионални консултантски услуги за изготвяне на проектни предложения.

Коментирай

Коментирай

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Събития

To Top