Програма за развитие на селските райони

Подмярка 6.4.2. „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности по тематичната подпрограма за развитие на малки стопанства“

Допустими бенефициенти:

Земеделски производители със стопанства, отговарящи на следните условия:

 • икономически размер, измерен в стандартен производствен обем (СПО) от 2000 до 7999 евро,
 • размер на използваната земеделска площ (ИЗП) до 10 ха;

Изисквания към бенефициентите:

 • да са регистрирани като земеделски производители, съгласно Закона за подпомагане на земеделските производители;
 • да са получили минимум 33 % от общия доход за преходната година от земеделски дейности;
 • инвестицията да се извършва на територията на община от селските райони, за която се отнася проектното предложение.

Допустими дейности:

Предоставя се подпомагане за инвестиции в неземеделски дейности, които са насочени към:

 1. Развитие на туризъм (изграждане и обновяване на туристически обекти и развитие на туристически услуги;
 2. Развитие на услуги във всички сектори (например: грижи за деца, възрастни хора, хора с увреждания, здравни услуги, архитектурни и инженерни дейности, счетоводство и одиторски услуги, ветеринарни дейности и услуги базирани на ИТ, ремонт на машини и съоръжения и др.;
 3. Развитие на занаяти (включително предоставяне на услуги, свързани с участието на посетители в занаятчийски дейности) и други неземеделски дейности.
 4. Преработка и маркетинг на земеделски продукти, които не се подпомагат по други мерки и крайният продукт не е земеделски;
 5. Производство и/или преработка на неземеделски стоки и материали.
 6. Развитие на технологиите в областта на „зелената икономика“, включително на енергия от ВЕИ за собствено потребление.

Допустими разходи:

Финансова помощ за материални и нематериални инвестиции, за създаване и развитие на неземеделски дейности в селските райони, включващи:

а) Изграждане, придобиване или подобренията на недвижимо имущество;

б) Закупуване, включително чрез лизинг на нови машини и оборудване, включително компютърен софтуер до пазарната стойност на активите;

в) Нематериални инвестиции: придобиване и създаване на компютърен софтуер и придобиване на патенти, лицензи, авторски права и марки.

г) Общи разходи свързани със съответния проект за предпроектни проучвания, такси, хонорари за архитекти, инженери и консултантски услуги. Тези разходи могат да се извършват и преди подаването на проектното предложение.

Финансови условия:

Минимална стойност на допустимите разходи: 5 000 евро

Максимална стойност на допустимите разходи: 70 000 евро

Интензитет на помощта: 85% от общия размер на допустимите разходи

По мярката се прилагат правилата за минималната помощ “de minimis” и общата финансова помощ получена по правилата за минимална помощ, по тази или други програми не може да надхвърля 200 000 евро за период от три години.

Допустими са авансови плащания в размер до 50% от одобрената финансова помощ.

Принципи при определяне на критериите за подбор:

В процеса на избор ще се дава приоритет на:

 • Проекти, за разнообразяване на дейността, представени от земеделски производители, регистрирани по реда на Закона за тютюна и тютюневите изделия;
 • Проекти, представени от жени и млади фермери;
 • Проекти, създаващи постоянна заетост;
 • Проекти, интегриращи хоризонталните приоритети за иновации, опазване и възстановяване на околната среда, включително биологично производство, икономия на ресурси и адаптация към климатичните промени.

Ние от ФИНСИС сме готови да Ви съдействаме за реализацията на Вашите инвестиционни намерения с професионални консултантски услуги за изготвяне на проектни предложения.

Коментирай

Коментирай

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Събития

To Top