Програма за развитие на селските райони

Подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“

Имаме удоволствието са Ви запознаем с ПОДМЯРКА 7.2. „ИНВЕСТИЦИИ В СЪЗДАВАНЕТО, ПОДОБРЯВАНЕТО ИЛИ РАЗШИРЯВАНЕТО НА ВСИЧКИ ВИДОВЕ МАЛКА ПО МАЩАБИ ИНФРАСТРУКТУРА“ от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2014-2020 г.

Прием на проекти: от 2 септември до 3 октомври 2016 г.

Териториален обхват: 232 общини в селски райони, с изключение на дейности допустими за подпомагане по Оперативна програма „Региони в растеж“ (ОПРР) в населени места, които са допустими за подпомагане по ОПРР, а именно: строителните граници на градовете – Велинград, Гоце Делчев, Карлово, Лом, Панагюрище и Петрич; общините с административен център – Велинград, Гоце Делчев, Карлово, Лом, Панагюрище и Петрич; строителните граници на градовете от четвърто ниво, съгласно Националната концепция за пространствено развитие за периода 2013 – 2025.

Допустими бенефициенти:

 • Общини в селските райони за всички допустими дейности по подмярката с изключение на дейности, свързани с доизграждане, без ново строителство на канализационната мрежа (в т.ч. и съоръжения за пречистване на отпадъчни води) в агломерации с под 2 000 еквивалентни жители (e.ж.) в селските райони;
 • ВиК оператори или общини, за дейности по изграждане, реконструкция и/или рехабилитация на водоснабдителни системи и съоръжения в агломерации с под 2000 е.ж. в селските райони, само за агломерации под 2000 е.ж.;
 • юридически лица с нестопанска цел (ЮЛНЦ), регистрирани по Закона за юридическите лица с нестопанска цел, с изключение на юридически лица с нестопанска цел, в които един от учредителите и/или членовете е община, за допустими дейности по т. 5 и т. 7;
 • читалища, регистрирани по Закона за народните читалища, за допустими дейности по т. 7.

Допустими дейности:

 1. строителство, реконструкция и/или рехабилитация на нови и съществуващи улици и тротоари и съоръженията и принадлежностите към тях;
 1. строителство, реконструкция и/или рехабилитация на нови и съществуващи общински пътища и съоръженията и принадлежностите към тях;
 2. изграждане, реконструкция и/или рехабилитация на водоснабдителни системи и съоръжения в агломерации с под 2000 е.ж. в селските райони;
 3. изграждане и/или обновяване на площи за широко обществено ползване, предназначени за трайно задоволяване на обществените потребности от общинско значение;
 4. изграждане, реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на социална инфраструктура за предоставяне на услуги, които не са част от процеса на деинституционализация на деца и възрастни, включително транспортни средства;
 5. реконструкция и/или ремонт на общински сгради, в които се предоставят обществени услуги, с цел подобряване на тяхната енергийна ефективност;
 6. изграждане, реконструкция, ремонт, реставрация, закупуване на оборудване и/или обзавеждане на обекти, свързани с културния живот, включително мобилни такива, включително и дейности по вертикалната планировка и подобряване на прилежащите пространства;
 7. реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на общинска образователна инфраструктура с местно значение в селските райони.

Допустими разходи:

 • разходи, свързани с прякото изпълнение на строително-монтажните работи;
 • непредвидени разходи в размер до 5% от стойността на одобрените разходи по изпълнение на строително-монтажните работи;
 • за закупуване на нови транспортни средства, мобилни обекти, оборудване и обзавеждане;
 • за придобиване на компютърен софтуер, патентни и авторски права, лицензи, регистрация на търговски марки;
 • за хонорари за архитекти, инженери и консултанти, консултации за икономическа и екологична устойчивост на проекта, извършени както в процеса на подготовка на проекта преди подаване на заявлението за подпомагане, така и по време на неговото изпълнение, които не могат да надхвърлят 10% от общия размер на преките допустими разходи по проект, в това число 1% за подготовка и 1% за управление на проект.

Финансови условия:

За общини, ЮЛНЦ и читалища се предвижда 100% финансиране в случай, че не е налично генериране на приходи. Когато се установи потенциал за генериране на приходи, размерът на финансиране се определя въз основа на анализ разходи и ползи. В случаите, когато размерът на допустимите разходи по инвестициите е в размер до 50 х.евро за един обект, който е с установен потенциал за генериране на приходи се предвижда финансиране в размер на 100%. За ВиК операторите размерът на финансирането се определя въз основа на одобрен индивидуален анализ (ползи-разходи) за съответния регион.

Допустимите разходи са за до 3 млн.евро за при извършване на дейности, свързани със: строителство, реконструкция и/или рехабилитация на нови и съществуващи общински пътища; изграждане, реконструкция и/или рехабилитация на водоснабдителни системи и съоръжения; доизграждане (без ново строителство) на канализационна мрежа.

Финансовата помощ за изграждане, реконструкция, ремонт, закупуване на оборудване и/или обзавеждане на обекти, свързани с културния живот за един кандидат не може да надхвърля 200 х.евро за един обект и 1 млн. евро за периода на прилагане на ПРСР. Тези дейности са допустими, ако не са обявени за недвижима културна ценност от национално и световно значение.

Финансовата помощ за изграждане и/или обновяване на озеленените площи, за широко обществено ползване, предназначени за трайно задоволяване на обществени потребности от общинско значение за един кандидат не може да надхвърля 400 х.евро за един обект и 2 млн. евро за периода на прилагане на ПРСР.

Допустими са авансови плащания в размер до 50% от публичната помощ, свързана с одобрените допустими разходи.

Ние от ФИНСИС сме готови да Ви съдействаме за реализацията на Вашите инвестиционни намерения с професионални консултантски услуги за изготвяне на проектни предложения.

Коментирай

Коментирай

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Събития

To Top