Програма за развитие на селските райони

Подмярка 7.5. „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа информация и малка по мащаб туристическа инфраструктура“

Териториален обхват: 232 общини в селски райони, с изключение на дейности допустими за подпомагане по Оперативна програма „Региони в растеж“ (ОПРР) в населени места, които са допустими за подпомагане по ОПРР, а именно: строителните граници на градовете – Велинград, Гоце Делчев, Карлово, Лом, Панагюрище и Петрич; общините с административен център – Велинград, Гоце Делчев, Карлово, Лом, Панагюрище и Петрич; строителните граници на градовете от четвърто ниво, съгласно Националната концепция за пространствено развитие за периода 2013 – 2025.

Допустими бенефициенти: Общини в селските райони; Юридически лица с нестопанска цел.

Допустими дейности:

 • Изграждане, реконструкция, ремонт, закупуване на оборудване и/или обзавеждане на туристически информационни центрове;
 • Изграждане, реконструкция, ремонт, закупуване на оборудване и/или обзавеждане на посетителските центрове за представяне и експониране на местното природно и културно наследство;
 • Изграждане, реконструкция, ремонт, закупуване на оборудване и/или обзавеждане на центровете за изкуство и занаяти с туристическа цел;
 • Изграждане, реконструкция, ремонт и закупуване на съоръжения за туристически атракции, които са свързани с местното природно, културно и/или историческо наследство и предоставящи услуги с познавателна или образователна цел;
 • Изграждане, реконструкция, ремонт и закупуване на съоръжения за туристическа инфраструктура (информационни табели и пътепоказатели за туристическите места и маршрути, съоръжения за безопасност, велоалеи и туристически пътеки).

Допустими разходи:

а) Изграждане или подобренията на недвижимо имущество;

б) Закупуване на нови машини и оборудване, обзавеждане до пазарната цена на актива;

в) Общи разходи, свързани с изброените по-горе, например хонорари на архитекти, инженери и консултанти, хонорари, свързани с консултации относно екологичната и икономическата устойчивост;

г) Следните нематериални инвестиции: придобиването или развитието на компютърен софтуер и придобиването на патенти, лицензи, авторски права, търговски марки.

Разходите по т. „в“ не трябва да надхвърлят 12% от сумата на разходите по т. „а“, „б“ и „г“.

Оперативните разходи, свързани с предоставянето на услугите са недопустими за подпомагане по подмярката.

Разходи различни от посочените в т. „б“, свързани с договора за лизинг, например марж на лизингодателя, разходи за рефинансиране на лихви, административни разходи и разходи за застраховка са недопустими за подпомагане по подмярката.

Допустими са авансови плащания в размер до 50% от публичната помощ, свързана с одобрените допустими разходи. За проекти, по които бенефициентите са възложители по ЗОП, авансовото плащане е допустимо както следва:

 • до 12% от стойността на одобрената публична помощ по проекта за общи разходи и при наличие на документи от проведената съгласно изискванията на ЗОП процедура за избор на изпълнител/и;
 • разлика до 50% от стойността на одобрената публична помощ по проекта след провеждане на всички процедури и сключване на договор за избор на изпълнител/и по ЗОП.

Разходите за ДДС са допустими в случаите, когато не подлежат на възстановяване в съответствие с националното законодателство в областта на ДДС.

Финансови условия:

Размер на помощта: 100% финансиране в случай, че не е налично генериране на приходи.

Финансовата помощ по подмярката за един кандидат не може да надхвърля левовата равностойност на 200 000 евро за един обект и 1 000 000 за периода на прилагане на ПРСР.

За бенефициенти общини и ЮЛНЦ, в случай, че не е налично генериране на приходи финансовата помощ за дейностите по подмярката е в размер на 100% от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи. Когато се установи потенциал за генериране на приходи, размерът на финансиране се определя въз основа на анализ разходи и ползи. В случаите, когато размерът на допустимите разходи по инвестициите е в размер до 50 000 евро за един обект, който е с установен потенциал за генериране на приходи се предвижда финансиране в размер на 100%.

Mалка по размер инфраструктура е инвестиция, която се осъществява чрез дейности подпомагани по подмярката при която максималната стойност на допустимите разходи за един обект не надхвърля:

 • Левовата равностойност на 3 000 000 евро при извършване на дейности, свързани със: строителство, реконструкция и/или рехабилитация на нови и съществуващи общински пътища; изграждане, реконструкция и/или рехабилитация на водоснабдителни системи и съоръжения; доизграждане (без ново строителство) на канализационна мрежа;
 • Левовата равностойност на 2 000 000 евро при извършване на дейности, свързани с изграждане, реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на социална инфраструктура;
 • Левовата равностойност на 1 000 000 евро при извършване на всички други допустими дейности.

Критерии за избор:

 • Брой население в населените места, където ще се извършват допустимите дейности;
 • Проекти, изпълнявани на територията на Северозападен район;
 • Проекти, създаващи работни места при изпълнение на допустимите дейности;
 • Проекти, осигуряващи подобряване на околната среда и постигащи екологичен ефект и въздействие.

Ние от ФИНСИС сме готови да Ви съдействаме за реализацията на Вашите инвестиционни намерения с професионални консултантски услуги за изготвяне на проектни предложения.

Коментирай

Коментирай

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Събития

To Top