Програма за развитие на селските райони

Подмярка 7.6. „Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и подобряване на културното и природно наследство на селата“

Прием на заявления: 9 май – 3 юни 2016 година

Допустими бенефициенти: Местни поделения на вероизповеданията, регистрирани като юридически лица или признати като юридически лица.

Допълнителни условия:

  • Проектите, които ще се подпомагат по тази подмярка трябва да са на територията на общините от селските райони на Република България с изключение на населените места с развит масов туризъм (Гр. Созопол; Гр. Приморско; Гр. Самоков; Гр. Банско; Гр. Несебър; Гр. Балчик) и курортните комплекси – КК „Албена“, община Балчик; Ваканционно селище „Елените“ от община Несебър; КК „Слънчев бряг“ от община Несебър; Ваканционно селище „Дюни“ от община Созопол; КК „Международен младежки център – Приморско“ от община Приморско; КК „Пампорово“ от община Чепеларе; КК „Боровец“ от община Самоков);
  • Дейностите, включени в проектите, трябва да съответстват на приоритетите на общинския план за развитие на съответната община, удостоверено с декларация на кмета на общината;
  • Ще се подпомагат проекти, за които са проведени съгласувателните процедури по реда на Закона за опазване на околната среда, Закона за защитените територии и/или за биологичното разнообразие със съответния компетентен орган по околна среда и по реда на Закона за културното наследство с Министерството на културата за защитените територии за опазване на културното наследство.

Допустими разходи:

а) възстановяване, реставрация, ремонт и/или реконструкция на сгради с религиозно значение, в това число и дейности по вертикалната планировка и подобряване на прилежащите пространства;

б) Закупуване, включително на лизинг на нови машини, оборудване и обзавеждане, пряко свързани със сградата с религиозно значение;

в) Нематериални инвестиции: придобиването или развитието на компютърен софтуер и придобиването на патенти, лицензи, авторски права, търговски марки.

г) Общи разходи, свързани с изброените по-горе, например хонорари на архитекти, инженери и консултанти, хонорари, свързани с консултации относно екологичната и икономическата устойчивост. Разходите по т. „г“ не трябва да надхвърлят 12% от сумата на разходите по т. „а“, „б“ и „в“.

Допустими са разходи за консултантски услуги, свързани с подготовката на проекта, в размер до 1,5 % от допустимите разходи по т. „а“, „б“ и „в“.

Допустими са разходи за консултантски услуги, свързани с управлението на проекта, в размер до 1,5 % от допустимите разходи по т. „а“, „б“ и „в“.

Финансови условия:

Финсовата помощ е в размер на 100% от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи, в случай, че не се предвижда генериране на приходи от реализацията на проекта и 75%, когатнао се установи потенциал за генериране на приходи.

  • Максималният размер на общите допустими разходи за един проект е левовата равностойност на 400 000 евро.
  • Максималният размер на общите допустими разходи по подмярката за целия период на прилагане на ПРСР 2014 – 2020 г. за един кандидат, е левовата равностойност на 1 000 000 евро.
  • Допустимо е авансово плащане в размер до 50 % от стойността на одобрената финансова помощ по проекта и се изплаща при условията и по реда на сключения договор.
  • Финансова помощ не се предоставя, ако за сградата с религиозно значение, предмет на инвестицията, кандидатът е получил публична финансова помощ от държавния бюджет или от бюджета на Европейския съюз с изключение на:
  1. предоставени целеви средства от държавния бюджет от Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към Министерския съвет за съответната година;
  2. получена държавна субсидия съгласно закона за държавния бюджет на Република България за съответната година.

Ние от ФИНСИС сме готови да Ви съдействаме за реализацията на Вашите инвестиционни намерения с професионални консултантски услуги за изготвяне на проектни предложения.

Коментирай

Коментирай

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Събития

To Top