Програма за развитие на селските райони

Подмярка 8.6. „Инвестиции в технологии за лесовъдство и в преработката, мобилизирането и търговията на горски продукти“

Допустими бенефициенти:

 • Физически и юридически лица, и местни поделения на вероизповеданията, собственици на горски територии;
 • Общини, собственици на горски територии;
 • Сдружения на частни собственици на горски територии или общини;
 • МСП;
 • Горски стопани, доставчици на услуги.

Допустими разходи:

 • Материални инвестиции:
 1. Инвестиции в преработка и маркетинг на горски продукти, в т.ч.:

– изграждане, придобиване или подобрение на сгради и други недвижими активи, необходими  за първичната преработка на дървесината*, както и закупуването на земя, когато са пряко свързани с изпълнението на проекта;

– закупуването или вземането на лизинг на нови машини и оборудване за първична преработка на дървесината, както и други работни операции, предхождащи промишлената преработка, до пазарната цена на актива;

– закупуването или вземането на лизинг на нови машини и оборудване за преработка на недървесни горски продукти;

 1. Разходи за инвестиции в подобряване на икономическата стойност на горите, в т.ч.:

– отгледни сечи във високостъблени и семенно възобновени издънкови гори до 40 годишна възраст;

– закупуване или вземането на лизинг на щадящи почвата и ресурсите специализирана горска техника и оборудване за сеч, извоз, товарене и траспорт на дървесина за едно или повече стопанства;

 1. Разходи за закупуване на земя, когато са пряко свързани с изпълнението на проекта и ненадхвърлят 10 % от общите допустими разходи по проекта.
 • Нематериални инвестиции:
 1. Общи разход, свързани със съответния проект за предпроектни проучвания, такси, хонорари за архитекти, инженери и консултантски услуги, консултации за екологична и икономическа устойчивост на проекти, проучвания за техническа осъществимост на проекта. Общите разходи по проекта не могат да надхвърлят 12 % от общия размер на допустимите инвестиции по проекта.
 2. Разходи за ноу-хау, придобиване на патенти права и лицензи, разходи за регистрация на търговски марки и процеси, необходими за изготвяне и изпълнение на проекта”.
 3. Закупуване на софтуер.
 4. Разходите за въвеждане на добри производствени практики, системи за управление на качеството и подготовка за сертификация.

Финансови условия:

Подпомагането по тази подмярка ще бъде 50% от общите допустими разходи за проекти от селските райони на Република България и 40% за всички останали.

Максимумът на общите допустими разходи по тази подмярка за целия период на прилагане на ПРСР (2014-2020) е левовата равностойност на 500 000 евро на кандидат за подпомагане.

Минимумът на общите допустими разходи е левовата равностойност на 5 000 евро на проект.

Допустими са авансови плащания в размер до 50% от одобрената финансова помощ.

Други условия:

 • Закупуването на оборудване за сеч е допустимо за подпомагане, само ако предвиденото устойчиво ползване на дървесина в горите, които стопанисва бенефициента  позволява подходящото му ефикасно използване;
 • Частните собственици трябва да притежават минимум 0.5 ха горски територии;
 • Сдруженията на частните собственици трябва да притежават горски територии с площ минимум 1.0 ха;
 • Юридическите лица – частни собственици, са допустими за подпомагане, само ако са регистрирани съгласно българското законодателство и максималното участие на държавата в тях не превишава 25%;
 • Общините и техните сдружения трябва да притежават минимум 10 ха гори;
 • Кандидатите за подпомагане за инвестиции в преработка и маркетинг на дървесина са допустими за подпомагане, само ако преработват не повече от 10 000 куб. м обла дървесина годишно.
 • Простото възстановяване на гъстотата на гората или възстановяване на същата гора след окончателна сеч е недопустимо за подпомагане.

*Подмярка 8.6 ще подпомага само инвестиции в първична и прединдустриална преработка на дървесина, като са изброени дейностите и операциите, които представляват такава обработка, а именно:

„Списък на производствата преди индустриалната преработка на дървесината съгласно Обща база за статистическите класификации на икономическите дейности в рамките на Европейската общност, NACE Rev. 1.1:

 1. Машинно обработване на дървен материал чрез бичене, фрезоване, комбинирано или рязане или развиване;
 2. Нарязване, сортиране, рендосване, профилиране, окрайчване, фасониране и шлайфане;
 3. Сушене и импрегниране на дървен материал;
 4. Производство на дървесен талаш, дървесно брашно, технологични трески, дървесни пелети и брикети от необработени дървени материали, вършина и други дървесни отпадъци;
 5. Производство на колове или колчета: белене, цепене, заостряне, пакетиране;
 6. Производство на дърва за горене: рязане, цепене, пакетиране;“

Ние от ФИНСИС сме готови да Ви съдействаме за реализацията на Вашите инвестиционни намерения с професионални консултантски услуги за изготвяне на проектни предложения.

Коментирай

Коментирай

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Събития

To Top