ОП „Региони в растеж”

Процедура „Подкрепа за деинституционализация на социалните услуги за деца и възрастни“

Целта на процедурата е да се подобри регионалната социална инфраструктура за деинституционализация на социалните услуги за деца и възрастни.

Дата на обявяване на процедурата: май 2016 г.

Допустими бенефициенти:

Компонент 1: Общини

Компонент 2: Министерство на здравеопазването за домовете за медико-социални грижи

Конкретните бенефициенти ще бъдат определени в Насоките за кандидатстване.

Общ размер на бюджета на процедурата: 50 млн.евро

Допустими дейности:

 • Строителство, ремонт, реконструкция на центрове, предоставящи услуги за деца в риск, включително прилежащите им дворни пространства;
 • Подобряване на достъпа на лицата с увреждания като част от останалите строително-монтажни работи по съответните обекти, конструктивни обследвания на съществуващите сгради.
 • Строителство на центрове за настаняване от семеен тип за деца в риск и прилежащите им дворни пространства
 • Строителство, ремонт, реконструкция, обновяване на сграден фонд за защитени жилища, в т.ч. прилежащите им дворни пространства;
 • подобряване на достъпа на лицата с увреждания, като част от останалите СМР, конструктивни обследвания на съществуващите сгради;
 • Строителство, реконструкция и ремонт на инфраструктура за предоставяне на услуги за ранно детско развитие за деца и техните семейства;
 • подобряване на достъпа на лицата с увреждания като част от останалите СМР по съответните обекти, конструктивни обследвания на съществуващите сгради;
 • Изграждане на инфраструктура за съпътстващи услуги за деца и възрастни – дневен център, център за социална рехабилитация и интеграция и др., включително прилежащото им дворно пространство;
 • Строителство, ремонт, реконструкция, обновяване на сграден фонд за социални услуги в общността (в т.ч. социални услуги от резидентен тип), във връзка с процеса на деинституционализация на възрастни хора (пристрояване, реконструиране и преструктурира-не на пространства), включително прилежащото им дворно пространство;
 • Подобряване на достъпа на лицата с увреждания като част от останалите СМР по съответните обекти, конструктивни обследвания на съществуващите сгради;
 • Доставка и монтаж на оборудване и обзавеждане за гореспоменатите сгради/помещения в рамките на обновяването им.

Допустими разходи:

 • за СМР;
 • за обследвания за енергийна ефективност и конструктивни обследвания на съществуващит е сгради;
 • за проектиране и авторски надзор;
 • за строителен надзор и оценка на съответствието;
 • за оборудване и обзавеждане;
 • за организация и управление;
 • за публичност и визуализация;
 • за одит.

Финансови условия:

Максимален % на съфинансиране: 100%.

Максималният размер на допустимите разходи за едно проектно предложение ще бъде посочен в Насоките за кандидатстване след анализ на потребностите и на обхвата на ползвателите на предлаганите социални услуги.

Ние от ФИНСИС сме готови да Ви съдействаме за реализацията на Вашите инвестиционни намерения с професионални консултантски услуги за изготвяне на проектни предложения.

Коментирай

Коментирай

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Събития

To Top