ОП „Региони в растеж”

Процедура „Развитие на туристически атракции”

Целта на процедурата е съхраняване, опазване и популяризиране на културното наследство от национално и световно значение в България.

Дата на обявяване на процедурата: март 2016 г.

Допустими бенефициенти:

Министерство на  културата, общини, институции на вероизповеданията и техни местни поделения, които са юридически лица (за проекти, които имат Решение на финансов посредник за предоставяне на финансова помощ чрез финансов инструмент, създаден по линия на ОПРР 2014-2020).

Общ размер на БФП за процедурата /лв./: 98 530 688,35

Допустими дейности:

 • Развитие на обекти на културното наследство от национално и световно значение, в т.ч. религиозни такива, чрез консервация и реставрация, възстановяване, опазване, експониране, социализация, популяризиране, оборудване, въвеждане на техники и програми за превод, екскурзоводски услуги и др.
 • Дейности по вертикална планировка, подобряване на прилежащи пространства, както и подпомагане развитието на туристически продукти (на основата на подпомаганите атракции) и пазарна информация, като маркетингови проучвания и анализи на въздействието, регионални проучвания на посетителите, разработка на маркетингови и рекламни стратегии и програми за туристически продукти, създаване на туристически пакети и рекламни дейности.
 • Развитие на туристическата инфраструктура, необходима за нуждите на атракциите (туристически пътеки и пътеки на здравето, пътеки за катерене, езда и колоездене, места за пикник, указателни табели, центрове за информация на посетители).
 • Развитие на допълнителна дребномащабна техническа инфраструктура в района на атракциите, необходима за посещението им.
 • Допълнителни дребномащабни неинфраструктурни дейности, имащи пряка връзка с подкрепяните атракции.
 • Обучение на персонала, работещ в подкрепяните атракции.
 • Участие в регионални, национални и международни туристически борси, изложения и панаири и организиране на експедиции.
 • Информиране на обществеността, включително чрез кампании за подобряване на осведомеността относно културното наследство и неговото опазване и съхранение.

Допустими разходи:

 • разходи за СМР;
 • разходи за обследвания за енергийна ефективност и конструктивни обследвания на съществуващи сгради;
 • разходи за проектиране и авторски надзор;
 • разходи за строителен надзор и оценка на съответствието;
 • разходи за оборудване и обзавеждане;
 • разходи за обучения, рекламни и маркетингов и дейности, участие в събития, информиран е на обществеността и др.;
 • разходи за организация и управление;
 • разходи за публичност и визуализация;
 • разходи за одит.

Финансови условия:

Общ размер на БФП за процедурата /лв./:

Максимален % на съфинансиране: 85%  ЕФРР; 15% НФ.

Размер на БФП за проект /лв./ максимален: 9 779 150 лв. за обекти от национално значение; 19 558 300 лв. за обекти от световно значение.

Ние от ФИНСИС сме готови да Ви съдействаме за реализацията на Вашите инвестиционни намерения с професионални консултантски услуги за изготвяне на проектни предложения.

Коментирай

Коментирай

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Събития

To Top