Акценти

„ДИГИТАЛИЗАЦИЯ НА МСП“ по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014 – 2020 г.

УВАЖАЕМИ ПРЕДПРИЕМАЧИ,

Имаме удоволствието да Ви информираме, че e обявена за обществено обсъждане процедурата „ДИГИТАЛИЗАЦИЯ НА МСП“ в рамките на ПО 2 „Предприемачество и капацитет за растеж на МСП“ към Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014 – 2020 г.

Цел на процедурата:

Развитие на управленския капацитет и растеж на МСП чрез предоставяне на специализирани ИКТ услуги.

Допустими кандидати:

Съществуващи малки и средни предприятия, които са търговци по смисъла на Търговския закон или Закона за кооперациите;

Кандидатите трябва да са микро, малки и средни предприятия;

Кандидатите трябва да имат минимум три приключени финансови години преди датата на обявяване на процедурата (2017, 2018 и 2019 г.);

Кандидатите трябва да са реализирали минимален размер нетни приходи от продажби за последните три приключили финансови години (2017, 2018 и 2019 г.):

Микро предприятие ≥ 210 000 лева
Малко предприятие ≥ 750 000 лева
Средно предприятие ≥ 3 000 000 лева

 

Кандидатите трябва да развиват своята основна икономическа дейност в една от определените в Националната стратегия за насърчаване на малките и средните предприятия (НСНМСП) 2014-2020 групи сектори на икономическа дейност съгласно тяхната технологична интензивност, както следва:

Високотехнологични и средно високотехнологични  промишлени производства:

С20 „Производство на химични продукти“

C21 „Производството на лекарствени вещества и продукти“

C26 „Производството на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти“

С27 „Производство на електрически съоръжения“

С28 „Производство на машини и оборудване, с общо и специално предназначение“

С29 „Производство на автомобили, ремаркета и полуремаркета“

С30 „Производство на превозни средства, без автомобили“

Интензивни на знание услуги:

J58 „Издателска дейност“

J59 „Производството на филми и телевизионни предавания, звукозаписване и издаване на музика“

J60 „Радио- и телевизионна дейност“

J61 „Далекосъобщения“

J62 „Дейности в областта на информационните технологии“

J63 „Информационни услуги“

М72 „Научноизследователска и развойна дейност“

Нискотехнологични и средно нискотехнологични  промишлени производства:

С10 „Производство на хранителни продукти“

С11 „Производство на напитки“

С13 „Производство на текстил и изделия от текстил, без облекло“

С14 „Производство на облекло“

С15 „Обработка на кожи; производство на обувки и други изделия от обработени кожи“

С16 „Производство на дървен материал и изделия от дървен материал и корк, без мебели; производство на изделия от слама и материали за плетене“

С17 „Производство на хартия, картон и изделия от хартия и картон“

С18 „Печатна дейност и възпроизвеждане на записани носители“

С19 „Производство на кокс и рафинирани нефтопродукти“

С22 „Производство на изделия от каучук и пластмаси“

С23 „Производство на изделия от други неметални минерални суровини“

С24 „Производство на основни метали“

С25 „Производство на метални изделия, без машини и оборудване“

С31 „Производство на мебели“

С32 „Производство, некласифицирано другаде“

С33 „Ремонт и инсталиране на машини и оборудване“

 

Да са заявили подкрепа по проекта за кода си на основна икономическа дейност.

Допустими дейности:

Разработване и въвеждане на базирани на Информационни и комуникационни технологии (ИКТ) системи и приложения за управление на бизнеса.

Допустими разходи:

  • Разходи за придобиване и въвеждане на базирани на ИКТ системи и приложения за подобряване качеството на процеси, продукти и услуги, представляващи дълготрайни нематериални активи (ДНА)
  • Разходи за машини, съоръжения и оборудване под формата на ДМА, необходими за работата на ИКТ системите и приложенията, придобити в рамките на проекта, които не трябва да надвишават 100 000 лева.
  • Разходи за услуги, свързани със създаване/надграждане на интернет страница или друг вид електронна платформа, които не трябва да надвишават 10 000 лева.

Финансови условия: 

Бюджет: 30 млн. евро

Минимален размер на помощта за един проект: 50 000 лв.

Максимален размер на помощта за един проект: 391 166 лв.

Максимален размер на помощта 70% при приложим режим „de minimis“.

Представляваната от нас консултантска фирма ФИНСИС има значителен положителен опит в подготовката и управлението на множество проекти за свои клиенти. ФИНСИС е готова да Ви съдейства за реализацията на Ваши инвестиционни намерения па актуалните еврогрантове с високоефективни професионални консултантски услуги за изготвяне и бъдещо управление на обосновани проекти.

За контакти с ФИНСИС: GSM: 0888/ 619 863; 0884/ 84 94 50; тел. 02/981 99 48; 02/981 99 54; 02/981 99 60. Централен офис в гр. София-1000, ул. Петър Парчевич №55, ет.1; локални офиси в Бургас и Банско; е-mail: office@finsys-soft.com; www.finsys.bg.

С УВАЖЕНИЕ:

Д-р НИКОЛА ХРИСТОВИЧ,

УПРАВИТЕЛ НА ФИНСИС,

м.т. 0888 619863

Коментирай

Коментирай

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Събития

To Top