Акценти

мярка 5.4 „Преработване на продуктите от риболов и аквакултури” от Програма за морско дело и рибарство (ПМДР) 2014-2020 г.

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Имаме удоволствието да Ви информираме, че до 30.10.2019 г. е отворена за кандидатстване мярка 5.4 „Преработване на продуктите от риболов и аквакултури” от Програма за морско дело и рибарство (ПМДР) 2014-2020 г. Целта е подпомагането и инвестиции в преработването на продукти от риболов и аквакултури.

Допустими бенефициенти:

 • Лица, регистрирани по Търговския закон или Закона за Кооперациите;
 • Кандидатите трябва да отговарят на следните изисквания:
 • да са регистрирани по реда на чл. 12 от Закона за храните и да са вписани в регистъра на БАБХ, в сектор „Рибни продукти“ (само за съществуващи предприятия);
 • да са вписани в търговския регистър към Агенцията по вписванията;
 • да отговарят на изискванията за микро, малко или средно предприятие съгласно Закона за малките и средни предприятия;
 • да са регистрирани като производители на риба и други водни организми по реда на чл. 25 от Закона за рибарството и аквакултурите (ЗРА) в случаите, когато обекти на подпомагане са съществуващи или нови предприятия, които преработват собствена продукция от риба и други водни животни;
 • да имат издадено Разрешително за стопански риболов и Удостоверение за придобиване на право за усвояване на ресурс от риба и други водни организми, когато обекти на подпомагане са съществуващи или нови предприятия, които преработват собствен улов;
 • да са регистрирани по реда на чл. 137 от Закона за ветеринарномедицинската дейност (ЗВД) (в случай, че кандидатите са съществуващи ферми/стопанства);

Допустими дейности:

 • допринасят за реализирането на икономии на енергия или намаляване на въздействието върху околната среда, включително третирането на отпадъци;
 • подобряват безопасността, хигиената, здравето и условията на труд;
 • са свързани с преработването на странични продукти, които се получават в резултат на основни дейности от преработването;
 • са свързани с преработването на продукти на биологичните аквакултури съгласно членове 6 и 7 от Регламент (ЕО) № 834/2007 на Съвета от 28 юни 2007 г. относно биологичното производство и етикетирането на биологични продукти и за отмяна на Регламент (ЕИО) № 2092/91 (ОВ L 189/1 от 20 юли 2007 г.);
 • водят до нови или подобрени продукти, нови или подобрени процеси или нови или подобрени управленски и организационни системи.

Допустими разходи:

Допустими за финансиране са разходи, извършени от кандидата преди подаването на формуляра за кандидатстване по програмата:

 • закупуване на ноу-хау, патентни права и лицензи, необходими за изготвяне и/или изпълнение на проекта;
 • разходи за подготовка на проекта, изготвяне на технически и/или технологичен проект и инженерни проучвания, оценки и анализи, които имат пряка връзка с изпълнението на проекта;
 • закупуване на земя, която има пряка връзка с изпълнението на проекта и е в размер до 10 на сто от общите допустими разходи по проекта, в съответствие с чл. 19 от ПМС № 189 от 2016 г.

Допустими за финансиране са следните разходи, предназначени за осъществяване на дейностите:

 • строително-монтажни работи;
 • независим строителен надзор, авторски надзор и инвеститорски контрол – до 2% от разходите за СМР;
 • закупуване на нови машини и оборудване  (включително компютърно), съоръжения и други, пряко свързани с предвидената инвестиция;
 • специализирана складова техника и складови транспортни средства за обслужване на стопанството (електрокари и мотокари, теглителна техника, транспалетни колички и хладилни контейнери);
 • за закупуване на софтуер;
 • за закупуване на земя, която има пряка връзка с изпълнението на проекта и е в размер до 10 на сто от общите допустими разходи по проекта, при условията на чл. 19 от ПМС № 189 от 2016 г.;
 • за инвестиции във възобновяеми енергийни източници (ВЕИ) за получаване на топлинна и/или електроенергия;
 • за въвеждане на системи за контрол на качеството, безопасни условия на труд и опазване на околната среда и водите и достигане на съответствие с международно признати стандарти – до 1% от общите допустими разходи по проекта;
 • за обучение на персонала, зает с производствената дейност, пряко свързана с предвидената инвестиция – до 1% от общите допустими разходи по проекта;
 • инвестиции в пречиствателни съоръжения за отпадни води и оборудване, свързано с опазването на околната среда;
 • специализирани транспортни средства, отговарящи на капацитета и нуждите на предприятието, свързани с подобряване на производството;
 • подготовка и изпълнение на проекта, инженерни проучвания, оценки, анализи и изготвяне на технически и/или технологичен проект; технологичният проект следва да е изготвен от специалист с образование, съответстващо на спецификата на технологията; разходи за независим строителен надзор, авторски надзор и инвеститорски контрол, които са до 5 на сто от общата стойност на допустимите разходи по проекта и не надвишават левовата равностойност на 25 000 евро;

Финансови условия:

Минимален и максимален  размер на безвъзмездната финансова помощ:

Минималният размер на допустимата безвъзмездна финансова помощ е 20 000 лева.

Максималният размер на допустимата безвъзмездна финансова помощ е 1 000 000 лева.

Максимален интензитет на помощта: 50%

Представляваната от нас консултантска и обучителна фирма ФИНСИС е готова да Ви съдейства за подготовка на успешни проектни предложения, както чрез провеждане на семинари в София и страната по тази процедура, така и с високоефективни професионални консултантски услуги за изготвяне на обосновани проектни предложения по нея.

За контакти с ФИНСИС: GSM: 0888/ 619 863; 0884/ 84 94 50; тел. 02/981 99 48; 02/981 99 54; 02/981 99 60. Централен офис в гр. София-1000, ул. Петър Парчевич №55, ет.1,  локални офиси в Бургас и Банско; е-mail: office@finsys-soft.com; www.finsys.bg.

С УВАЖЕНИЕ:

Д-р НИКОЛА ХРИСТОВИЧ,

УПРАВИТЕЛ НА ФИНСИС, м.т. 0888 619863

Коментирай

Коментирай

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Събития

To Top