Акценти

МЯРКА 9 “СЪЗДАВАНЕ НА ГРУПИ И ОРГАНИЗАЦИИ НА ПРОИЗВОДИТЕЛИ ” на Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2014-2020 г.

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Имаме удоволствието да ви информираме за предстоящо откриване на МЯРКА 9 “СЪЗДАВАНЕ НА ГРУПИ И ОРГАНИЗАЦИИ НА ПРОИЗВОДИТЕЛИ ” на Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2014-2020 г.

Цел на процедурата:

Насърчаване и учредяване на групи и организации на производители в земеделския сектор. Подпомагане производството и доставките на висококачествени продукти, отговарящи на европейските стандарти и на пазарните изисквания; Подпомагане на достъпа до пазара на малки и средни стопанства.

Допустими сектори:

Помощ ще бъде отпускана на групи и организации на производители, чийто членове произвеждат следните животински или растителни продукти:

 • Зърнено-житни култури;
 • Медицински и етерично-маслени култури;
 • Зърнено-бобови култури;
 • Технически култури, с изключение на тютюн;
 • Картофи;
 • Мляко;
 • Месо;
 • Мед;
 • Биологично произведени продукти;
 • Винено грозде;
 • Яйца;
 • Плодове;
 • Зеленчуци.

Допустими бенефициенти:

По мярката могат да кандидатстват групи и организации на производители, които отговарят на определението „малки и средни предприятия” и са признати до края на 2020 г. Групите и организациите трябва да отговарят на следните изисквания:

– членове на групата или организацията могат да бъдат физически лица, еднолични търговци или юридически лица, които са регистрирани в ИСАК, и/или са регистрирани като земеделски стопани по реда на Наредба № 3 от 29 януари 1999 г. като производители на такива земеделски продукти, за които групата или организацията кандидатства за признаване;

– групата да има минимум четири члена;

– организацията да има минимум шест члена;

– членовете на групата на производители всяка година предлагат на пазара продукция на стойност не по-малко от 25 000 лева;

– членовете на организацията всяка година предлагат на пазара продукция на стойност не по-малко от 50 000 лева

– помощта се отпуска на групите и на организациите на производителите въз основа на бизнес план.

 

Допустими дейности:

 

 • Адаптиране към пазарните изисквания на продукцията и производството на членовете на такива групи или организации;
 • Съвместно пускане на стоки на пазара, включително подготовка за продажби, централизация на продажбите и доставки за купувачи на едро;
 • Установяване на общи правила за информация за продукцията, в частност за прибиране на реколтата и наличностите;
 • Други дейности, които могат да се осъществяват от групи и организации на производителите, като изграждането на умения за стопанска и търговска дейност и организацията и улесняването на иновационните процеси.

 

Финансови условия:

Безвъзмездната финансова помощ по мярка 9 се предоставя под формата на фиксирано годишно плащане, отпускано за не повече от пет последователни години.

Размерът на финансовата помощ се определя за всяка от петте години като процент от стойността на предлаганата на пазара продукция през предходната година:

 • за първата година – 10 %;
 • за втората година – 9,5 %;
 • за третата година – 9 %;
 • за четвъртата година – 8,5 %;
 • за петата година – 8 %.

Максималният размер на финансовата помощ на година за всяка група или организация на производители не може да надвишава левовата равностойност на 100 000 евро.

 

Критерии за оценка

В процеса на оценка проектите на групите или организациите на производители се класират и се дава приоритет на:

 • Проекти, които се изпълняват в сектор „Животновъдство”
 • Проекти, които се изпълняват в сектор „Плодове и зеленчуци”
 • Проекти, в които 50% от членовете на групата или организацията на производителите е съставена от млади фермери;
 • Проекти, в които 50% от членовете на групата или организацията на производителите са подпомогнати по Подпрограмата за малки стопанства;
 • Проекти, в които е заложено обмяната на опит и обучения допринасящи за по-доброто използване на природните ресурси, околната среда, иновациите и климата.

 

Кандидатстването се извършва единствено чрез електронно подадено проектно предложение в ИСУН.

 

Представляваната от нас консултантска и обучителна фирма ФИНСИС е готова да Ви съдейства за реализацията на Вашите инвестиционни намерения с високоефективни професионални консултантски услуги за изготвяне на обосновани проектни предложения.

 

За контакти с ФИНСИС: GSM: 0888/ 619 863; 0884/ 84 94 50; тел. 02/981 99 48; 02/981 99 54; 02/981 99 60. Централен офис в гр. София-1000, ул. Петър Парчевич №55, ет.1,  локални офиси в Бургас, Пловдив и Банско; е-mail: office@finsys-soft.com; finsys@mail.bg, www.finsys-soft.com.

 

 

С УВАЖЕНИЕ:

Д-р НИКОЛА ХРИСТОВИЧ,

УПРАВИТЕЛ НА ФИНСИС,

м.т. 0888 619863

Коментирай

Коментирай

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Събития

To Top