Акценти

„НАСЪРЧАВАНЕ НА НОВИ ПРОИЗВОДИТЕЛИ НА АКВАКУЛТУРИ, РАЗВИВАЩИ УСТОЙЧИВИ АКВАКУЛТУРИ“, от Програма за морско дело и рибарство (ПМДР 2014-2020)

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Имаме удоволствието да Ви информираме, че до 03.02.2020 г. e отворена за прием на проекти мярка 2.3. BG14MFOP00I-2.012 „НАСЪРЧАВАНЕ НА НОВИ ПРОИЗВОДИТЕЛИ НА АКВАКУЛТУРИ, РАЗВИВАЩИ УСТОЙЧИВИ АКВАКУЛТУРИ“, от Програма за морско дело и рибарство (ПМДР 2014-2020). С мярката се цели насърчаването на предприемачеството в сектора на аквакултурите, подпомагането на създаване на предприятия за устойчиви аквакултури от нови производители на аквакултури.

 

Допустими бенефициенти:

За получаване на безвъзмездна финансова помощ могат да кандидатстват юридически лица или еднолични търговци (ЕТ), регистрирани по Търговския закон. Подпомагането по мярката се предоставя на кандидати – нови производители, притежаващи професионални умения и компетентност, които навлизат в сектор „Аквакултури“.

За да отговарят на условията за получаване на финансиране по мярката, кандидат-бенефициентите трябва да са изпълнени следните изисквания:

1.1.1. да са създадени/учредени с основен предмет на дейност рибовъдство или еквивалентен в областта на аквакултурите, вписан в търговския регистър и регистъра на юридическите  лица с нестопанска цел към Агенцията по вписванията;

1.1.2. да отговарят на изискванията за микро, малко или средно предприятие, съгласно Закона за малките и средни предприятия;

1.1.3. за пръв път да създават предприятие за производство на аквакултури и собственика/иците да не са имали дялово/акционерно участие в предприятие от сектор рибарство и аквакултури;

1.1.4. собственика/ците на предприятието да е/са и управител/и на същото;

1.1.5. поне един от собствениците-управители на предприятието трябва да е лице, което притежава съответните за дейността на стопанството професионални умения и компетентност:

1.1.5.1 висше образование с образователна степен „бакалавър“, „магистър“ или по-висока научна степен (звание) по някоя от следните специалности: рибно стопанство, рибовъдство, аквакултури, ихтиология, хидробиология или друга еквивалентна на изброените, или заемащи академична длъжност в изброените области.

1.1.5.2 професионални умения и компетентности, придобити от специализиран курс от акредитирано учено заведение с хорариум минимум 200 учебни часа в областта на аквакултурата.

1.1.5.3. професионални умения и компетентности придобити в лицензирани центрове към Национална агенция за професионално образование и обучение (НАПОО), придобита степен на квалификация II или III в професионално направление „Рибно стопанство“, „Рибовъдство“ или „Промишлен риболов и аквакултури“. .

Допустими дейности:

Безвъзмездна финансова помощ (БФП) по настоящата процедура се предоставя за създаване на стопанства за развъждане и отглеждане на риба и други водни организми от нови производители на аквакултури, които за пръв път създават микропредприятие или малко предприятие за производство на аквакултури като негови собственици и ръководители за дейности, свързани с:

  • инвестиции в изграждане на нови съвременни пълносистемни и непълносистемни стопанства (напр. басейнови стопанства за развъждане и отглеждане на риба и други водни организми, както и на прилежащата им инфраструктура; садкови стопанства за производство на аквакултури с прилежащата им инфраструктура; оборотни, рециркулационни стопанства и мултитрофични системи, с необходимата инфраструктура; съоръжения за производство на аквакултури като молюски, водорасли и други обекти за аквакултури);
  • възстановяване и/или реконструкция и/или модернизиране на съществуващи обекти за аквакултури;
  • инвестиции в създаването на стопанства за биологично производство на аквакултури, включително сертифицирането на дейността им;
  • ефективно използване на естествените ресурси, в това число намаляване потреблението на вода чрез многократното й използване (оборотни, рециркулационни и мултитрофични системи);
  • намаляване въздействието на обектите за аквакултури върху околната среда, биоразнообразието и хабитатите;
  • опазване и възстановяване на биологичното разнообразие, опазване на биологичното разнообразие и генетичната чистота на дивите популации;
  • повишаване на енергийната ефективност с въвеждането в стопанствата за аквакултури на възобновяеми източници на енергия и намаляване на енергиините загуби;
  • инвестиции в повишаване на качеството или добавената стойност на продуктите от аквакултури;
  • здравето на животните и хуманното отношение към тях и осигуряване на безопасни условия на труд за работещите в обекта за аквакултури;
  • други дейности по прилагането на технически решения и иновации по отношение на производствените съоръжения и оборудване и въвеждането на нови технологии.

Финансови условия:

Минималният размер на БФП за един проект не трябва да бъде по-малък от 30 000 лв.

Максималният размер на БФП за един проект не трябва да надвишава 850 000 лв.

БФП по процедурата за Малки и средни предприятия е в размер до 50% от размера на одобрените и реално извършени инвестиционни разходи Интензитетът на финансирането на операции, осъществявани от предприятия, които попадат извън определението за МСП, е 30%.

Максималният срок за изпълнение на проект по настоящата процедура е до 24 месеца, считано от датата на влизане в сила на административния договор за предоставяне на БФП.

Представляваната от нас консултантска фирма ФИНСИС е готова да Ви съдейства за реализацията на Вашите инвестиционни идеи с високоефективни професионални консултантски услуги за изготвяне на обосновани проектни предложения по тази мярка.

За контакти с ФИНСИС: GSM: 0888/ 619 863; 0884/ 84 94 50; тел. 02/981 99 48; 02/981 99 60. Централен офис в гр. София-1000, ул. Петър Парчевич №55, ет.1, локални офиси в гр. Бургас и Банско; е-mail: office@finsys-soft.com; www.finsys.bg

 

С УВАЖЕНИЕ:

Д-р НИКОЛА ХРИСТОВИЧ

УПРАВИТЕЛ НА ФИНСИС

м.т. 0888 619863

Коментирай

Коментирай

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Събития

To Top