Акценти

подмярка 16.1. „ПОДКРЕПА ЗА СФОРМИРАНЕ И ФУНКЦИОНИРАНЕ НА ОПЕРАТИВНИ ГРУПИ В РАМКИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКОТО ПАРТНЬОРСТВО ЗА ИНОВАЦИИ /ЕПИ/“ по ПРСР 2014-2020 г.

УВАЖАЕМИ ИНОВАТОРИ В СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО И ХРАНИТЕЛНО- ВКУСОВАТА ПРОМИШЛЕНОСТ,

Имаме удоволствието да Ви информираме, че до 17.01.2020 г. е отворена за входиране на проекти подмярка 16.1. „ПОДКРЕПА ЗА СФОРМИРАНЕ И ФУНКЦИОНИРАНЕ НА ОПЕРАТИВНИ ГРУПИ В РАМКИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКОТО ПАРТНЬОРСТВО ЗА ИНОВАЦИИ /ЕПИ/“ по ПРСР 2014-2020 г.

ЦЕЛИ И ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ:

Подпомагането по процедурата е насочено към функциониране на оперативни групи, създадени за изпълнение на конкретен иновативен проект за постигане на целите на Европейското партньорство за иновации (ЕПИ) за селскостопанска производителност и устойчивост. Очаква се процедурата да осигури възможност за финансиране на проекти с потенциал за иновации в секторите на селското стопанство и хранително-вкусовата промишленост, в т.ч. проекти, насочени към разработване и тестване на нови продукти, процеси, методи и технологии или към доразвиване и адаптиране на съществуващи продукти и практики. Подкрепените форми на сътрудничество ще осигурят благоприятна среда за засилване и разширяване на връзките между земеделските стопани, образователните, научните звена и бизнеса, като по този начин ще се създадат съответните механизми за практическото реализиране на иновативни решения в практиката.

ДОПУСТИМИ КАНДИДАТИ:

 1. За безвъзмездна финансова помощ могат да кандидатстват оперативни групи (ОГ), учредени по Закона за задълженията и договорите (ЗЗД).
 2. Членовете на ОГ могат да бъдат само:
 3. a) Регистрирани земеделски стопани;

б) научни институти или Държавно предприятие „Научно – производствен център (бивши опитни станции), които извършват научни изследвания и научно обслужване в областта на селското стопанство или горското стопанство, или биотехнологиите или хранителните технологии;

в) висши училища с актуални акредитации по професионални направления „Растениевъдство“, „Растителна защита“, “Животновъдство“, „Ветеринарна медицина“, „Горско стопанство“, „Хранителни технологии“, „Биотехнологии“ и „Науки за земята“;

г) НПО-та по ЗЮЛНСЦ с предмет на дейност в областта на: селското стопанство или горското стопанство или опазване на околната среда или водите.

д) МСП, регистрирани по Търговския закон (ТЗ) в обхвата на избрани производствени сектори, свързани с преработката на селскостопански продукти и извършващи дейност по КИД от Раздел 10 на сектор С „Преработвателна промишленост“ и код 11.02;

е) еднолични търговци и юридически лица с предмет на консултантската дейност в областта на селското стопанство или храните, регистрирани по ТЗ или по ЗЮЛНСЦ и Национална служба за съвети в земеделието (НССЗ).

 1. Оперативната група задължително включва най– малко един земеделски стопанин и един член от посочените в т. 2, буква „б“ или „в“.
 2. Членовете в оперативната група могат да участват в повече от една оперативна група, която представя проектно предложение в една процедура чрез подбор, в случай, че участват с различен екип във всяка оперативна група.
 3. Оперативната група се сформира за изпълнение на конкретен иновативен проект.

ДОПУСТИМИ ДЕЙНОСТИ И РАЗХОДИ:

 1. 1. Група I – Текущи разходи за осъществяване на сътрудничеството във връзка с изпълнение на иновативния проект за:

а) възнаграждения, здравни и осигурителни вноски – за лица, изпълняващи дейности, свързани с функционирането на оперативната група;

б) наем на един офис за дейностите за осъществяване на сътрудничеството;

в) закупуване на офис оборудване;

г) канцеларски материали;

д) командировки на лицата, изпълняващи дейности, свързани с функционирането на оперативната група;

е) ток, вода, интернет и телефон за офиса по буква „б“.

 1. Група II – Преки неинвестиционни разходи за изпълнение на иновативния проект, които включват:

а) възнаграждения за лица, които участват в изпълнението на проекта и са наети на трудово или на служебно правоотношение от член на оперативната група;

б) разходи за командировки,

в) разходи за предоставени от членовете на Оперативната група за нуждите по проекта – земеделска техника, машини, сгради, оборудване и земеделски площи;

г) разходи за закупуване на препарати, торове, семена, посевен и посадъчен материал, фуражи и медикаменти;

д) разходи за услуги – проучвания, анализи, изследвания, проучвания за осъществимост, тестове, както и други дейности свързани с проекта;

е) разходи за наем и аренда на земеделски площи и сгради за нуждите на проекта;

ж) разходи за участие на екипа на ОГ в дейности за популяризиране на резултатите от иновативния проект, включително чрез мрежата на ЕПИ на ЕК;

з) разходи за създаване и поддържане на интернет страница на ОГ;

и) разходи за разпространение на резултатите от проекта;

 1. Група IIIПреки разходи, необходими за изпълнение на иновативния проект, вкл. софтуер, компютри, таблети, дронове; дигитални устройства и друга специфично оборудване и/или апаратура, която е обоснована, като ключова за изпълнение на целите по проекта.

РАЗМЕР И ПРОЦЕНТ НА ФИНАНСОВАТА ПОМОЩ ЗА ПРОЕКТ:

Максималният размер на общите допустими разходи за един кандидат за един проект по процедурата е 880 110 лв. Максималният размер на текущи разходи от Група I във връзка със сътрудничеството за един проект е 68 453 лв. за всяка календарна година на изпълнение на проекта и са с интензитет 100%. Преките неинвестиционни разходи от Група IІ за изпълнение на иновативния проект са с интензитет 100%.  Преките разходи от Група III, необходими за изпълнение на иновативния проект, са с интензитет 60%.  Тези преки разходи се финансират под формата на амортизационни разходи, като общата им стойност не може да надхвърля 20 на сто от допустимите за подпомагане разходи.

БЮДЖЕТ НА ПРОЦЕДУРАТА:

Процедурата предвижда гарантиран бюджет в размер на 3 911 600 лв., за проектни предложения с потенциал за иновации в областта на превенцията и подобряването на здравословното състояние на животните в земеделските стопанства. Бюджетът за останалите проектни предложения възлиза на 35 204 400 лв.

СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТА:

Одобреният проект за функциониране на оперативната група се изпълнява в срок до 36 месеца, но не по-късно от 1 септември 2023 г.

ПРИОРИТЕТ ЩЕ БЪДЕ ДАДЕН НА ИНОВАТИВНИ ПРОЕКТИ:

 1. С принос за прилагане и разпространение на нови продукти, процеси и практики в една от следните области:

1.1.Повишаване на производителността в стопанството и ефективно използване на ресурсите;

1.2. Нови продукти и услуги за разширяване на пазарните възможности за първичното селскостопанско производство;

1.3. Биоразнообразие, екосистеми услуги и функционалност на почвите и Натура 2000;

1.4. Производство на качествени и безопасни храни и здравословен начин на живот;

1.5. Ефективно и ефикасно управление на водите в селското стопанство и опазване от вредното въздействие на водите в земеделските земи.

 1. Представени от оперативни групи, притежаващи капацитет за изпълнението на целите на иновативния проект;
 2. Прилагащи интерактивен подход и чиито резултати са приложими за производството или преработка на земеделска продукция;
 3. Предвиждащи форми и методи за разпространение на резултатите, достигащи до широк кръг земеделски стопани.

Представляваната от нас консултантска и обучителна фирма ФИНСИС е готова да Ви съдейства за реализацията на Вашите инвестиционни намерения с високоефективни професионални консултантски услуги за изготвяне и бъдещо управление на обосновани иновационни проекти.

За контакти с ФИНСИС: GSM: 0888/ 619 863; 0884/ 84 94 50; тел. 02/981 99 48; 02/981 99 54; 02/981 99 60. Централен офис в гр. София-1000, ул. Петър Парчевич №55, ет.1; локални офиси в Бургас и Банско; е-mail: office@finsys-soft.com; www.finsys.bg.

    С УВАЖЕНИЕ:

Д-р НИКОЛА ХРИСТОВИЧ,

УПРАВИТЕЛ НА ФИНСИС, м.т. 0888 619863

Коментирай

Коментирай

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Събития

To Top