Акценти

Подмярка 5.1. “Подкрепа за инвестиции в превантивни мерки, насочени към ограничаване на последствията от вероятни природни бедствия, неблагоприятни климатични явления и катастрофични събития“ на ПРСР 2014-2020.

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Имаме удоволствието да Ви информираме, че през м. Февруари 2020 г. се очаква да бъде отворена за входиране на проекти Подмярка 5.1. Подкрепа за инвестиции в превантивни мерки, насочени към ограничаване на последствията от вероятни природни бедствия, неблагоприятни климатични явления и катастрофични събитияна ПРСР 2014-2020.

 

Цели на подмярката: Подпомагането по подмярката ще бъде насочено към превенция и ограничаване на възможностите за разпространението на епизоотии и масови заразни болести по селскостопанските животните, както и превенция от опасни метеорологични явления – градушки.

 

Допустими бенефициенти:

Публични органи – БАБХ, Изпълнителна агенция борба с градушките и др.;

Частни субекти – регистрирани Земеделски Стопани.

 

Допустими дейности:

По подмярката ще се подпомагат превантивни дейности, насочени към ограничаване на последствията от вероятни природни бедствия, неблагоприятни климатични явления и катастрофични събития.

Допустими разходи за:

Разходи за закупуване на съоръжения и оборудване за дезинфекция;

Разходи за закупуване на инсталации, оборудване за осигуряване на биосигурност и инфраструктура, в т. ч. помещения за персонала (например изграждане и оборудване на филтъра с душове, съблекални и т.н.) в стопанствата;

Разходи за изграждане на огради или закупуване на преградни съоръжения;

Разходи за изграждане или закупуване на съоръжения за съхранение на фуражи;

Разходи за закупуване на оборудване и изграждане на места, свързани със съхранение на странични животински продукти, вкл. оборудване и съоръжения за инсинерация;

Разходи за инсталации на оборудване, включително разходите за монтаж и въвеждане в експлоатация на същите.

Общи разходи за публични органи и частни субекти:

Общи разходи свързани със съответния проект за предпроектни проучвания, такси, хонорари за архитекти, инженери и консултантски услуги.

Общите разходи по проекта не могат да надхвърлят 12% от общия размер на допустимите инвестиции по проекта.

 

Финансови условия: Размер на помощта: 60-70%

Брутна финансова помощ за проект:

Минимална – неприложимо,

Максимална За частни субекти: левовата равностойност на 1 млн. евро за кандидати отглеждащи свине (максимална стойност на допустимите разходите за един животновъден обект е в размер до 700 000 евро);  500 х. евро за кандидати отглеждащи птици, и 200 х. евро за кандидати отглеждащи ДПЖ – овце и кози.

 

Представляваната от нас консултантска фирма ФИНСИС е готова да Ви съдейства с високоефективни професионални консултантски услуги за изготвяне и бъдещо управление на проекти по този и други актуални еврогрантове.

За контакти с ФИНСИС: GSM: 0888/ 619 863; 0884/ 84 94 50; тел. 02/981 99 48; 02/981 99 54; 02/981 99 60. Централен офис в гр. София-1000, ул. Петър Парчевич №55, ет.1,  локални офиси в гр.Бургас и гр.Банско; е-mail: office@finsys-soft.com; www.finsys.bg.

 

С УВАЖЕНИЕ:

Д-р НИКОЛА ХРИСТОВИЧ,

УПРАВИТЕЛ НА ФИНСИС, м.т. 0888 619863

Коментирай

Коментирай

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Събития

To Top