Без категория

ТРАНСНАЦИОНАЛНИ ПАРТНЬОРСТВА

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Имаме удоволствието да ви информираме за отворената за входиране на проекти до 15.05.2020г процедурата „ТРАНСНАЦИОНАЛНИ ПАРТНЬОРСТВА“ по ОП „Развитие на човешките ресурси“.

ЦЕЛТА на процедурата е да допринесе за трансфера и въвеждането на социални иновации, добри практики, партньорски подходи към намиране на решения за общи проблеми, изграждане на специфични умения за партньорство и др., в сферите на пазара на труда, социалното включване, здравеопазването, равните възможности и недискриминацията, условията на труд и изграждането на административния капацитет в тях.

Допустими бенефициенти:

Кандидати по процедурата са всички физически и юридически лица и техни обединения, които кандидатстват за безвъзмездна финансова помощ (БФП) чрез подаване на проектно предложение. Кандидатът е лице със самостоятелна правосубектност, регистрирано преди обявяване на процедурата и имащо право да осъществява дейност на територията на България. Кандидатът задължително участва в партньорство с поне един партньор от друга страна-членка на ЕС.

Партньори са всички физически и юридически лица и техни обединения, които участват съвместно с кандидата в подготовката и/или техническото изпълнение на проекта или на предварително заявени във формуляра за кандидатстване дейности от проекта и разходват средства от безвъзмездната финансова помощ по проекта. Кандидатът и всички партньори подписват Споразумение за партньорство. Кандидатът и партньорът/ите е необходимо да отговарят на изискванията за предоставяне на минимални помощи.

Инвестиционните приоритети (ИП), застъпени по процедурата, са за насърчаване на транснационалното сътрудничество по отношение на

ИП 1: Достъп до заетост за търсещите работа и неактивните лица, включително трайно безработни и лица, отдалечени от пазара на труда, а също и чрез местните инициативи за заетост, и подкрепа за мобилността на работната сила;

ИП 5: Приспособяване на работниците, предприятията и предприемачите към промените;

ИП 6: Подобряване на равния достъп до възможностите за учене през целия живот за всички възрастови групи във формален, неформален и неофициален вид, осъвременяване на познанията, уменията и компетенциите на работната ръка, както и насърчаване на гъвкави процеси на учене, вкл. чрез професионална ориентация и валидиране на придобитите компетенции на работната сила;

ИП 7: Социално-икономическа интеграция на маргинализирани общности като ромите;

ИП 8: Активно приобщаване, включително с оглед насърчаване на равните възможности и активното участие и по-добрата пригодност за заетост;

ИП 9: Повишаване на достъпа до услуги, които са на достъпна цена, устойчиви и висококачествени, включително здравни и социални услуги от общ интерес;

ИП 10: Насърчаване на социалното предприемачество и на професионалната интеграция в социалните предприятия и насърчаване на социалната и солидарна икономика с цел улесняване на достъпа до заетост.

По настоящата процедура приоритетно (с повече точки) ще бъдат оценявани и финансирани проекти, които са разработени в рамките на ИП 1,  9 и 10.     

В рамките на  процедурата всяко проектното предложение  задължително трябва да е обвързано с инвестиционен приоритет (ИП). Всеки ИП се характеризира с конкретни допустими кандидати/партньори, специфична цел и целева група, като тяхното съответствие е условие за допустимост.

ИП 1 – работодатели; социални партньори[1]; общини и райони на общини; неправителствени организации.

ИП 5 – институции и организации, осъществяващи контрол върху условията на труд в предприятията; служби в подкрепа на работодателите; работодатели; сдружения от работодатели (клъстери); самостоятелно заети лица[2]; социални партньори; неправителствени организации.

ИП 6 – работодатели; сдружения от работодатели (клъстери); самостоятелно заети лица; социални партньори; неправителствени организации.

ИП 7 – доставчици на социални и здравни услуги; социални партньори; работодатели; общини и райони на общини; читалища; неправителствени организации, социални предприятия[3], регистрирани поделения на вероизповеданията.

ИП 8 – работодатели; общини и райони на общини; неправителствени организации; доставчици на социални услуги; доставчици на здравни услуги, публични лечебни и здравни заведения; медицински университети; регистрирани поделения на вероизповеданията.

ИП 9 – работодатели; общини и райони на общини; неправителствени организации; доставчици на социални услуги; доставчици на здравни услуги, публични лечебни и здравни заведения; медицински университети, регистрирани поделения на вероизповеданията.

ИП 10 – социални предприятия; работодатели; неправителствени организации; общини и райони на общини; социални партньори; доставчици на социални услуги.

Допустими дейности: Задължителни са посочените по-долу 4 дейности, като всяка една от тях следва да бъде включена във всяко проектно предложение:

– Повишаване на капацитета на партньорите и заинтересовани страни по отношение разработването, прилагането, мониторинга и оценката на добри практики и иновативни подходи (социални иновации) чрез организация на семинари, работни дискусии и обучения с цел насърчаване обмена на опит, информация, добри практики и иновативни подходи (социални иновации) между партньорите и другите заинтересованите страни;

– Адаптиране и валидиране (ако е приложимо) на иновативни модели, практики, услуги, продукти от други държави и/или пилотно прилагане на разработени иновативни подходи и модели;

– Дейности за оценка на постигнатите резултати от гледна точка на приложимостта на неговите иновативни елементи;

– Дейности за разпространение на постигнатите резултати (положителни и/или негативни).

В допълнение към описаните задължителни дейности, кандидатът и партньорите могат да изберат някоя или всичките от изброените допълнителни дейности, които следва да са обвързани с постигане целите на проекта:

  • Изготвяне на специфични анализи и изследвания на опита на други държави- членки;
  • Изграждане на и/или включване в партньорски мрежи, туининг (побратимяване).

Допустимите разходи са за:

– трудови възнаграждения по реда на кодекса на труда (КТ);

– командировки;

– закупуване на материали и консумативи;

– закупуване на оборудване и на нематериални активи;

– външни услуги–наем, оценка на постигнатите резултати, експертизи, наблюдения, проучвания, анализи и изследвания, конференции, семинари, обучения и други;

Допустими са непреки разходи до 10% от преките допустими разходи по проекта.

Допустими са два варианта на разходите за персонала в бюджета. При Вариант 1 се прилагат правилата за опростено отчитане на разходите с единна ставка в размер на 40% от допустимите преки разходи за персонал, които не могат да бъдат по-малко от 35 714,29 и повече от 107 142,86 лв. При Вариант 2 на етап кандидатстване всеки кандидат следва да планира само преките си разходи, които не могат да бъдат по-малко от 45 454,55 лв. (БФП) и да бъдат повече от 136 363,64 лв.

Финансов капацитет: Кандидатите трябва да разполага със стабилни и достатъчни източници на финансиране за поддържане на своята дейност през целия период на изпълнение на проекта, за който се отпускат безвъзмездните средства и за участие в неговото финансиране. Поради това се изчислява финансовия капацитет на основа на коефициентите на финансова независимост и рентабилност, формирани от данните от счетоводния баланс на организацията за последната финансова година 2019 г. (текуща печалба/загуба, стойност на собствения капитал и стойност на актива).

На условието за финансов капацитет следва да отговаря всяка от организациите – кандидат и български партньор/и поотделно.

Финансови условия: В рамките на процедурата не се изисква съфинансиране от кандидатите и българските партньори, т.е. БФП може да покрие 100% от общо допустимите разходи по проекта. Минимален размер на БФП: 50 х.лв, Максимален размер – 150 х.лв.

Чуждестранните партньори самостоятелно осигуряват средства за своето участие в проекта в рамките на дейностите и/или части от дейностите, в които участват по линията на техни донорски програми. Средствата могат да бъдат лични, както и привлечени от различни източници на финансиране от съответната страна-членка.

Представляваната от нас консултантска фирма ФИНСИС е готова да Ви съдейства за реализацията на Вашите проектни идеи с високоефективни професионални консултантски услуги за изготвяне и бъдещо управление на обосновани и ефективни проекти.

За контакти с ФИНСИС: GSM: 0888/ 619 863; 0884/ 84 94 50; тел. 02/981 99 48. Централен офис в гр. София, ул. Петър Парчевич №55, ет.1; е-mail: office@finsys-soft.com; www.finsys.bg.

С УВАЖЕНИЕ: 

Д-р НИКОЛА ХРИСТОВИЧ,  УПРАВИТЕЛ НА ФИНСИС, м.т. 0888 619863

Приложение:

Критерии за оценка на качеството на проекти по „Транснационални партньорства“

 

Критерии за оценка на качеството: Максимален брой точки
1. Оперативен капацитет 15
1.1 Опит на кандидата и партньора/партньорите в управлението на проекти и/или опит в изпълнение на дейности, като тези включени в проектното предложение през последните 5 години 10
1.1.А Опит на кандидата в управлението на проекти и/или опит в изпълнение на дейности, като тези включени в проектното предложение през последните 5 години
1.1. Б  Опит на българския партньора/и в управлението на проекти и/или опит в изпълнение на дейности, като тези включени в проектното предложение през последните 5 години
1.2.   Опит на ръководителя на проекта или на законния представител на организацията (управител, прокурист и др.)/собственика на капитала /законния представител на кандидата в организация и управление/изпълнение на проекти и/или дейности, като тези, включени в проектното предложение. 5
2. Съответствие 25
2.1 Описание и обосновка на целите на проекта 15
2.2   Описание на целевите групи по проекта и техните нужди 10
3. Методика и организация 40
3.1. Съответствие на дейностите с целите и очакваните резултати 25
3.2. Яснота на изпълнение на дейностите 15
4. Бюджет и ефективност на разходите– ефективност, ефикасност и икономичност на разходите и структурираност на бюджета 20
Общ, максимален брой точки 100

 

 

[1] национално представителни организации на работниците и служителите или на работодателите, в съответствие с решение на МС на РБ

[2] Самостоятелно зает е лице, което само или в съдружие с други лица извършва стопанска дейност, работи на свободна (частна) практика ).

[3] Вписани в Регистъра на социалните предприятия, съгласно Глава трета от Закон за предприятията на социалната и солидарна икономика.

Коментирай

Коментирай

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Събития

To Top