Акценти

Инструмент ЕСИ УСКОРИТЕЛ (ACCELERATOR) към Европрограма „Хоризонт-Европа“ 2021-2027 г.

УВАЖАЕМИ ИНОВАТОРИ – ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА МАЛКИ И СРЕДНИ, ВКЛ. СТАРТИРАЩИ, ПРЕДПРИЯТИЯ,

Имаме удоволствието да Ви информираме, че е публикувана Работната програма за 2022 г. на Европейския съвет по иновации (ЕСИ) към Европрограма „Хоризонт-Европа“ 2021-2027 г. Общият бюджет на ЕСИ за 2022 г. е 1,7 млрд.евро. Основната част от този бюджет в размер на 1,16 млрд.евро (т.е. над 68%) е за съфинансиране на проекти по ключовия елемент на ЕСИ, какъвто се явява ориентираният основно към малките и средни предприятия и много атрактивен Инструмент ЕСИ УСКОРИТЕЛ (ACCELERATOR).

Важна и много добра за бизнеса възможност на ЕСИ УСКОРИТЕЛ е, че по него може да участва с проектно предложение самостоятелно само едно МСП, вкл. стартиращо такова, а  в някои специални случаи и така наречени междинни предприятия с до 499 души персонал. За разлика от тази възможност при другите Инструменти на ЕСИ, каквито са ЕСИ ПЪТЯТ и ЕСИ ПРЕХОД участие могат да имат консорциуми от по няколко независими юридически лица от няколко страни от ЕС или асоциирани към „Хоризонт-Европа“ страни.

ЕСИ УСКОРИТЕЛ се стреми да подпомага предимно фирми с потенциал за разработване на иновации и създаване на нови пазари, за значителни дългосрочни пробиви и въздействия и експанзия върху пазара, както и за формиране на висока печалба на тази основа, но и с висок риск за практическото им реализиране.Важно е да се посочи, че ЕСИ УСКОРИТЕЛ  се стреми да подпомага по-късните етапи от развитието на технологиите. Поради това чрез ЕСИ УСКОРИТЕЛ ще се финансират проекти с относително по-високо достигнато към момента на кандидатстването Ниво на технологична готовност (НТГ). Препоръчва се съответният проект да може да започне реализацията си от НТГ5, т.е. от наличие на технология, валидирана в съответната среда или по-добре от НТГ6, т.е. от наличие на технология, демонстрирана в съответната среда. Това означава, че се изисква технологичният компонент на иновацията да е бил тестван и валидиран в лаборатория или в друга подходяща близка до реалната среда.Препоръчва се също в процеса на реализация на проекта да се премине през НТГ7, т.е. демонстрация на прототип на системата в оперативна среда и да се достигне до НТГ8, т.е. до завършена реална система, тествана и демонстрирана в близка до реалната среда. Последното допустимо ниво НТГ9 на напълно документирана и функционираща в своята функционална среда система е редно да се достигне в процеса на комерсиализация на резултатите от проекта след  финализирането му.Продължителността на един проект по ЕСИ УСКОРИТЕЛ е препоръчително да бъде до 24 месеца.Един проект по ЕСИ УСКОРИТЕЛ  може да получи смесено финансиране, включващо:1. До 2,5 милиона евро безвъзмездна субсидия за развитие и валидиране на технологията от посочените по-горе НТГ 5 или НТГ6 до НТГ8. Тази субсидия е предназначена да възстанови на бенефициента до 70% от допустимите разходи по проекта, направени за иновационни дейности. Тук се включват разходите  за:- демонстрация на технологията в съответната среда;- прототипиране и демонстрация на системно ниво;- научноизследователска и развойна дейност и тестове, необходими за спазване на регулаторните и стандартизационни изисквания;- управление на интелектуалната собственост и – евентуално необходимо одобрение за излизане на резултата от иновацията на пазара.2. Между 0,5 и 15 милиона евро за така наречения „инвестиционен компонент“. Той се изразява в придобиване на дялове от 10% до 25% в съответното предприятие, с цел подпомагане на възможно по-бързото и по-широко внедряване на резултатите от разработената по проекта иновация. Може да се кандидатства и само за получаване на безвъзмездно финансиране без използване на инвестиционния компонент. В такъв случая кандидат-бенефициентът е необходимо да обоснове, че ще разполага с достатъчно финансови средства за да осъществи ефективен преход от НТГ8, при което се финализира иновационната част на проекта, към НТГ9, за което обикновено е предназначен инвестиционният компонент, т.е. към комерсиализиране на резултатите от проекта и преминаване към тяхното масово внедряване на целевите им пазари.Допуска се посоченото от т.1 самоучастие на бенефициента с 30% от допустимите разходи за иновацията да бъде включено изцяло или частично в  „инвестиционния компонент“. Последният е предимно дългосрочен с период на възвръщаемост от 7-10 години, но не повече от 15 години. При необходимост може да бъде добавено инвестиционно финансиране и по друг инструмент, напр. InvestEU, представляващ наследник на Плана Юнкер. Междинните предприятия могат да получат финансиране само по линията на „инвестиционния компонент“, а не и безвъзмездно финансиране.Важен елемент на ЕСИ УСКОРИТЕЛ е търсенето на баланс между така наречените „отворено финансиране“ (ОФ) и „предизвикано финансиране“ (ПФ) на проектни предложения. Отворено е финансирането чрез открити покани без предварително зададени тематични приоритети, т.е. за иновативни проектни предложения в практически почти всяка област на науката и технологията. Изключени са само иновации, вредящи на околната среда или на социалното благополучие, както и такива, предназначени основно за военни цели. Предизвиканото финансиране е предназначено да даде възможност за подкрепа на технологии и иновации, които обхващат различни приоритетни за ЕСИ научни, технологични и секторни области на приложение. Особено внимание при ПФ ще се обърне на реализирането на приоритетите на ЕС за преход към зелено, дигитално и здравословно общество. Финансирането по всяко от две направления на финансирания ОФ и ПФ няма да бъде за проекти, които противоречат на целите на Зелената сделка. Проявява се и стремеж за даване на определен приоритет на отвореното финансиране на проектни предложения пред предизвиканото такова.Важно удобство за иноваторите е, че кандидатстването с проектно предложение по инструмента ЕСИ УСКОРИТЕЛ става на два етапа. На първия етап кандидат-бенефициентът подава относително кратка заявка, в която се представя същността на проекта и се отговаря на набор от въпроси относно предметът на иновацията, потенциалния й пазар и се представя екипа на проекта. Подаването на кратката заявка може да става във всеки удобен за кандидат- бенефициента момент. Отговарянето от Управляващия орган (УО) на ЕСИ дали съответната заявка съответства на  критериите за оценка на кратките заявки ще става в рамките на до 4 седмици от подаването й на принципа „пръв влязъл, пръв излязъл“. Ако кратката заявка получи положителен отговор, то кандидат-бенефициентът ще има право да подготви и входира пълно проектно предложение по този инструмент. Оставащите  за 2022 г. сесии за входиране на пълни предложения по Инструмента УСКОРИТЕЛ са до 15 юни и до 05 октомври 2022 г.След входирането на пълното предложение се очаква кандидат-бенефициентът да бъде информиран за резултата от оценката му. При положителен резултат екип на кандидат-бенефициента ще бъде поканен за кратко интервю пред жури от ЕСИ в Брюксел. На тази основа успешните кандидат-бенефициенти ще получат предложение за подписване на договор за финансиране на проектното им предложение. Посочено е, че на компании с жени – изпълнителни директори ще се предоставят определени предимства в процеса на оценка на проектни предложения.

Важно е да се отбележи, че се предвижда всички приети за финансиране проекти по ЕСИ УСКОРИТЕЛ да получат достъп до услуги за ускоряване на бизнеса, осигурени от ментори и експерти, както и до възможности за партньорство с предприятия и инвеститори.

Представляваната от нас консултантска фирма ФИНСИС е готова да ви окаже високоефективни професионални услуги по подготовката, обосновката и бъдещото управление на проекти както по обсъжданата европроцедура, така и по други актуални европейски и национални процедури.

За контакти с ФИНСИС: GSM: 0888 619 863; 0888 619864; тел. 02/981 99 48. 02/9819960; Централен офис в гр. София-1000, ул. Петър Парчевич №55, ет.1; локални офиси в гр. Бургас, ул. Трайко Китанчев № 39-партер; гр. Банско, ул. Места № 21, ет.1 и гр. Сандански-Поленица, ул. Стопанска № 4; е-mail: office@finsys-soft.com; www.finsys.bg.

Коментирай

Коментирай

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Събития

To Top