Акценти

Приключи общественото обсъждане на мярката за „Възстановяване на МСП чрез подобряване на енергийната ефективност“ по ОП „Иновации и конкурентоспособност“

eu_flag_1

Имаме удоволствието да Ви информираме, че до 22.03.2022 г. приключи общественото обсъждане на мярката за „Възстановяване на МСП чрез подобряване на енергийната ефективност“ по ОП „Иновации и конкурентоспособност“. Очаква се приемът на проекти по тази мярка да бъде до средата на м.май 2022 г.  Средствата по нея са от транша за 2022 г. на инструмента REACT-EU и възлизат на почти 70 млн. евро (136 226 120 лв.).

Цел: Предоставяне на фокусирана подкрепа на българските МСП за възстановяване от икономическите последици от разпространението на пандемията COVID-19 чрез подобряване на енергийната им ефективност.

Допустими кандидати: Допустими са само кандидати, които са юридически лица или еднолични търговци, регистрирани съгласно ТЗ или ЗК, представляващи МСП и имащи приключени  2018-та, 2019-та и 2020-та финансови години.

Кандидатите трябва да развиват своята основна икономическа дейност през 2020 г. в сектор C „Преработваща промишленост” съгласно КИД-2008 с изключение на тези:

– с Код 10 „Производство на хранителни продукти” и код 11 „Производство на напитки”;

– извършаващите основната си дейност в областта на преработка и/или маркетинг на горски продукти, в областта на рибарството и аквакултурите; в областта на производството, обработката и продажбата на тютюн и тютюневи изделия.

Недопустими кандидати са и микропредпрятия със седалище или клон със седалище на територията на селска община, заявили за подпомагане дейности по проекта, които ще се осъществяват в такава община.

Кандидатите следва да са реализирали нетни приходи от продажби общо за 2018-та, 2019-та и 2020-та финансови години в зависимост от категорията на предприятието-кандидат, както следва:

 

Категория на предприятието

 

Нетни приходи от продажби

 

Микропредприятие

≥ 210 000 лева
Малко предприятие ≥ 750 000 лева
Средно предприятие ≥ 3 000 000 лева

Размер и интензитет на безвъзмездната финансова помощ (БФП) за конкретен проект: Минималният размер е 25 х.лв., а максималният е 150 х.лв., а максималният интензитет на БФП е 50%.

Помощта по настоящата процедура се предоставя при условията на режим de minimis, т.е. тя не може да бъде повече от 200 х.евро за три бюджетни години (две предходни плюс текущата година) или 100 х.евро за предпирятия, осъществяващи автомобилни товарни превози за чужда сметка.

Допустими за финансиране са дейности,  насочени към  подобряването на енергийната ефективност в предприятието. Предвидените за придобиване по проекта материали и оборудване трябва да са сред посочените в Списъка на допустимите категории материали и оборудване (Вж.Приложение 1), вкл. термопомпи, слънчеви колектори, слънчеви водонагреватели, топлообменници, компресори, енергоспестяващи осветителни системи и други подобни.

Не са допустими дейности, свързани с изпълнение на мерки за енергийна ефективност на самостоятелни административни сгради; на сгради, които не са въведени в експлоатация; на сгради, които не са собственост на предприятието-кандидат, както и такива, свързани с изграждане на изцяло нови сгради.

Дустимите са разходи за:

-придобиване на машини, съоръжения и оборудване, на системи, представляващи дълготрайни активи и материали, включени в Списъка на допустимите категории материали и оборудване (Вж.Приложение 1);

– консултантски услуги за въвеждане на система за енергиен мениджмънт в предприятията съгласно изискванията на стандарт БДС EN ISO 50001 (Energy Management Systems)/EN ISO 50001 – до 7 000 лв.;

– консултантски услуги по сертифициране на система за енергиен мениджмънт в предприятията съгласно изискванията на стандарт БДС EN ISO 50001 (Energy Management Systems)/EN ISO 50001 – до 9 000 лв.

ВАЖНО: Задължителен краен резултат от изпълнението на услугите за въвеждане и сертифициране на системи за енергиен мениджмънт е придобиването на сертификат за въведена система за управление (СУ). Сертификатът следва да бъде издаден от български или чужд орган по сертификация, акредитиран съгласно ISO/IEC/17021 или последващи версии.

Продължителността на изпълнение на всеки проект е до 10 /десет/ месеца.

Представляваната от нас консултантска фирма ФИНСИС е готова да Ви окаже високоефективни професионални услуги по подготовката, обосновката и управлението на проекти както по обсъжданата процедура, така и по други актуални процедури.

За контакти с ФИНСИС: GSM: 0888/619 863; 0888/619864; 0887/б33675;тел. 02/9819948 и 02/9819960. Централен офис в гр. София-1000, ул. Петър Парчевич №55, ет.1; локални офиси в гр.Бургас, ул.Трайко Китанчев № 39; гр.Банско, ул.Места № 21-надпартер и гр.Сандански-Поленица, ул.Стопанска №4; е-mail: office@finsys-soft.com; www.finsys.bg.

Коментирай

Коментирай

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Събития

To Top