Акценти

Започва прием по инструмента на Европейския съвет по иновации – ЕСИ Ускорител

innovation-000

УВАЖАЕМИ ИНОВАТОРИ – ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА МАЛКИ И СРЕДНИ, ВКЛ. СТАРТИРАЩИ, ПРЕДПРИЯТИЯ,

Имаме удоволствието да Ви информираме, че е обявена за прием на проектни предложения Работната програма за 2021 г. (РП21) на Европейския съвет по иновации (ЕСИ), представляващ ключов елемент на новата европрограма „Хоризонт-Европа“ 2021-2027 г. С най-голям бюджет от 1,088 млн. евро в РП21 e Инструментът ЕСИ УСКОРИТЕЛ, ориентиран основно към малките  и средни предприятия,  вкл. стартиращи такива. Този бюджет е над 2,7 пъти по-голям от общия бюджет на РП21 на другите два инструмента на ЕСИ, а именно ЕСИ ПЪТЯТ и ЕСИ ПРЕХОД.

Важна и много добра за бизнеса възможност на ЕСИ УСКОРИТЕЛ е, че по него може да участва с проектно предложение самостоятелно дори само едно МСП или стартиращо предприятие, а само в специални случаи и така наречени междинни предприятия с до 500 души персонал. За разлика от тази възможност при ЕСИ ПЪТЯТ и ЕСИ ПРЕХОД участие могат да имат консорциуми от по няколко независими юридически лица от няколко страни от ЕС или асоциирани към „Хоризонт-Европа“ страни.

ЕСИ УСКОРИТЕЛ се стреми да подпомага предимно фирми с потенциал за разработване на иновации и създаване на нови пазари, за значителни дългосрочни пробиви и въздействия и експанзия върху пазара, както и за формиране на висока печалба на тази основа, но и с висок риск за практическото им реализиране.

Важно е да се посочи, че ЕСИ УСКОРИТЕЛ  се стреми да подпомага  по-късните етапи от развитието на технологиите. Поради това чрез ЕСИ УСКОРИТЕЛ ще се финансират проекти с относително по-високо достигнато към момента на кандидатстването Ниво на технологично готовност (НТГ). Препоръчва се съответният проект да може да започне реализацията си от НТГ5, т.е. от наличие на технология, валидирана в съответната среда или НТГ6, т.е. от наличие на технология, демонстрирана в съответната среда. Това означава, че се изисква технологичният компонент на иновацията да е бил тестван и валидиран в лаборатория или в друга подходяща близка до реалната среда.

Препоръчва се също в процеса на реализация на проекта да се премине през НТГ7, т.е. демонстрация на прототип на системата в оперативна среда и да се достигне до НТГ8, т.е. до завършена реална система, тествана и демонстрирана в реална среда. Последното допустимо ниво НТГ9 на напълно документирана и функционираща в своята функционална среда система е редно да се достигне в процеса на комерсиализация на резултатите от проекта след  финализирането му.Продължителността на един проект по ЕСИ УСКОРИТЕЛ е препоръчително да бъде до 24 месеца.

Един проект по ЕСИ УСКОРИТЕЛ  може да получи смесено финансиране, включващо:

1. До 2,5 милиона евро безвъзмездна субсидия за развитие и валидиране на технологията от посочените по-горе НТГ 5 или НТГ6 до НТГ8. Тази субсидия е предназначена да възстанови на бенефициента до 70% от допустимите разходи по проекта, направени за иновационни дейности. Тук се включват разходите  за:- демонстрация на технологията в съответната среда;- прототипиране и демонстрация на системно ниво;- научноизследователска и развойна дейност и тестове, необходими за спазване на регулаторните и стандартизационни изисквания;- управление на интелектуалната собственост и – евентуално необходимо одобрение за излизане на резултата от иновацията на пазара.

2. Между 0,5 и 15 милиона евро за така наречения „инвестиционен компонент“. Той се изразява в придобиване на дялове от 10% до 25% в съответното предприятие, с цел подпомагане на възможно по-бързото и по-широко внедряване на резултатите от разработената по проекта иновация.

Може да се кандидатства и само за получаване на безвъзмездно финансиране без използване на инвестиционния компонент. В такъв случая кандидат-бенефициентът е необходимо да обоснове, че ще разполага с достатъчно финансови средства за да осъществи ефективен преход от НТГ8, при което се финализира проекта, към НТГ9, за което обикновено е предназначен инвестиционния компонент, т.е. към комерсиализиране на резултатите от проекта и преминаване към масовото им внедряване на целевите им пазари.

Допуска се при доказана целесъобразност посоченото от т.1 самоучастие на бенефициента с 30% от допустимите разходи за иновацията да бъде включено изцяло или частично в  „инвестиционния компонент“. Последният е предимно дългосрочен с период на възвръщаемост от 7-10 години, но не повече от 15 години. При необходимост може да бъде добавено инвестиционно финансиране и по друг инструмент, напр. InvestEU, представляващ наследник на Плана Юнкер.

Междинните предприятия могат да получат финансиране само по линията на „инвестиционния компонент“, а не и безвъзмездно финансиране.

Важен елемент на ЕСИ УСКОРИТЕЛ е търсенето на баланс между така наречените „отворено финансиране“ (ОФ) и „предизвикано финансиране“ (ПФ) на проектни предложения. Отворено е финансирането чрез открити покани без предварително зададени тематични приоритети, т.е. за иновативни проектни предложения в практически почти всяка област на науката и технологията. Изключени са само иновации, вредящи на околната среда или на социалното благополучие, както и такива, предназначени основно за военни цели.

Предизвиканото финансиране е предназначено да даде възможност за подкрепа на технологии и иновации, които обхващат различни приоритетни за ЕСИ научни, технологични  и секторни области на приложение. Особено внимание при ПФ ще се обърне на реализирането на приоритетите на ЕС за преход към зелено, дигитално и здравословно общество.

Финансирането по всяко от две направления на финансирания ОФ и ПФ няма да бъде за проекти, които противоречат на целите на Зелената сделка. Проявява се и стремеж за даване на определен приоритет на отвореното финансиране на проектни предложения пред предизвиканото такова.

Основните направления на предизвиканото финансиране по ЕСИ УСКОРИТЕЛ са:

– иновативни стратегически цифрови и здравни технологии (Вж. Приложение 1);

– иновации  в областта на „зелената сделка“ за възстановяване на икономиката след КОВИД-19 (Вж. Приложение 2).

Общият индикативен бюджет на ЕСИ УСКОРИТЕЛ за 2021 г. за отвореното финансиране е 592,5 милиона евро, а за предизвиканото финансиране е 495,10 млн.евро.

Прието е кандидатстването с проектно предложение по инструмента ЕСИ УСКСОРИТЕЛ да става на два етапа. На първия етап кандидат-бенефициентът подава относително кратка заявка, в която се представя същността на проекта и се отговаря на набор от въпроси относно предметът на иновацията, потенциалния й пазар и се представя екипа на проекта. Подаването на кратката заявка може да става във всеки удобен за кандидат- бенефициента момент. Отговарянето от Управляващия орган (УО) на ЕСИ дали съответната заявка съответства на  критериите за оценка на кратките заявки ще става в рамките на до 4 седмици от подаването й на принципа „пръв влязъл, пръв излязъл“. Ако кратката заявка получи положителен отговор, то кандидат-бенефициентът ще има право да подготви и входира пълна заявка за проект по зададена образец. Такава пълна заявка може да бъде подадена до една от определените крайни дати в рамките на следващите 12 месеца от датата на отговора на кратката заявка, вкл. до определените до момента само за 2021 г. крайни дати за подобни заявки, а именно до 16 юни 2021 г. или до 06 октомври 2021 г. В рамките на приблизително 5-6 седмици се очаква кандидат-бенефициентът да бъдат информиран за резултата от оценката на пълната  заявка. При положителен резултат екип на кандидат-бенефициента ще бъде поканен за кратко интервю пред жури от ЕСИ. На тази основа успешните кандидат-бенефициенти ще получат предложение за подписване на договор за финансиране на проектното им предложение.  Посочено е, че на компании с жени – изпълнителни директори ще се предоставят определени предимства в процеса на оценка на проектни предложения.

Важно е да се отбележи, че се предвижда всички приети за финансиране проекти по ЕСИ УСКОРИТЕЛ, да получат достъп до услуги за ускоряване на бизнеса, осигурени от ментори и експерти, както и до възможности за партньорство с предприятия и инвеститори.

За повече информация по темата вж.:

1.Д-р Никола Христович, Започва програмата „Хоризонт Европа“ с общ бюджет 95.5 млрд. евро, в-к Капитал, 24.02.2021.

2. Д-р Никола Христович, Започва еврофинансирането за иновации по „Хоризонт Европа“. Приоритет се дава на малки, средни и стартиращи предприятия, в-к Капитал, 14.04.2021.

Представляваната от нас консултантска фирма ФИНСИС е готова да ви окаже високоефективни професионални услуги по подготовката, обосновката и бъдещото управление на проекти както по обсъжданата европроцедура, така и по други актуални европейски и национални процедури.

За контакти с ФИНСИС: GSM: 0888 619 863; 0888 619864; тел. 02/981 99 48. 02/9819960; Централен офис в гр. София-1000, ул. Петър Парчевич №55, ет.1; локални офиси в гр. Бургас, ул. Трайко Китанчев № 39-партер; гр. Банско, ул. Места № 21, ет.1 и гр. Сандански – Поленица, ул. Стопанска № 4; е-mail: office@finsys-soft.com; www.finsys.bg.

 

С УВАЖЕНИЕ:

Д-р НИКОЛА ХРИСТОВИЧ,

УПРАВИТЕЛ НА ФИНСИС, м.т. 0888 619863

 

Приложение 1

ИНОВАТИВНИ СТРАТЕГИЧЕСКИ ЦИФРОВИ И ЗДРАВНИ ТЕХНОЛОГИИ

Както е посочено в Механизма за икономическо възстановяване и устойчивост стратегическите технологии придобиват ново значение по отношение на европейския технологичен суверенитет. ЕС трябва да запази способността си да действа автономно чрез изграждане на вериги за създаване на стойност за стратегически важни технологии в Европа и да избягва ситуации, в които зависи от други региони за достъп до такива технологии.

Освен това стратегическите технологии представляват огромен потенциал за растеж за ЕС. Те позволяват на европейските индустрии да запазят конкурентоспособността си и да се възползват от нови пазари, както и да определят позицията на Европа на световния пазар. Те са в основата на преминаването към по-екологична икономика, допринасят за модернизирането на европейската индустриална база и стимулират развитието на изцяло нови индустрии, основани на знанието. Тяхното значение ги прави ключов елемент от европейската индустриална политика и те все повече допринасят за справяне с най-належащите обществени предизвикателства днес.

С предизвикателството „ИНОВАТИВНИ СТРАТЕГИЧЕСКИ ЦИФРОВИ И ЗДРАВНИ ТЕХНОЛОГИИ“ на ЕСИ УСКОРИТЕЛ Европейският съвет по иновации се стреми да подкрепи МСП, включително стартиращи такива, а в определени случаи и междинни предприятия (с между 250 и 499 души средносписъчен персонал), които разработват стратегически технологии или иновации, базирани на тези технологии. Целта е по този начин да се изпревари еволюцията на тези технологии и да се постигнат конкурентните предимства, които тези технологии могат да донесат, чрез ускоряване на тяхното внедряване в рамките на веригите за стойност.

Това предизвикателство е насочено към високорискови, високопотенциални МСП (включително стартиращи предприятия), както и към междинни предприятия от всеки сектор, при условие че те са потенциални лидери в технологиите, идентифицирани в  предизвикателството.

Кандидатите трябва да допринесат за укрепване на европейското лидерство и стратегическата автономия в ключовите технологии, както и за изграждане на компетенции и достъп до такива технологии в Европа.Препоръката е да кандидатстват специално предприятия, които считат, че имат потенциала да бъдат световен лидер в разработването на стратегически технологии в една от следните области:

Цифрови технологии:

– устройства;

– методи;

– системи; както и работни принципи, процеси и стандарти, които се прилагат към ИКТ индустрията, вкл. напреднали високопроизводителни изчисления; крайни изчисления;  квантови технологии; киберсигурност; изкуствен интелект; блок вериги; технологии за облачна инфраструктура и технологии за Интернет на нещата.

Здравни технологии:

–   Инструменти за ранна диагностика, ръководени от Изкуствен интелект;

–   диагностика на място;

–   нови подходи в клетъчната и генната терапия, по-специално при рак;

–   разработване на нови биомаркери за клинична прогноза, стратификация на пациента или наблюдение за широк спектър от нарушения;

–   биообработка 4.0 (цифровизация през етапите на биоразвитието в биотехнологичната / биофармацевтичната индустрия); –   здравни разузнавателни услуги;

– решения за електронно здраве (включително мобилно здраве) за здравни системи, медицинска практика и интензивни грижи.

Проектното предложение трябва ясно да описва приноса, с който съответния проект допринася за увеличаване на европейското лидерство в една или повече от гореспоменатите стратегически технологии.

Поддържаните дейности по този предизвикано финансиране могат да включват например  разработване на продукти/услуги, изпитания, оптимизация, създаване на прототипи, валидиране, демонстрация и тестване в реални условия и репликация на пазара.

Допустимо е някои от дейностите на иновационния проект да бъдат възложени на подизпълнители.Проектното предложение е необходимо да се базира на стратегически бизнес план и в него да се посочат критериите за успех на проекта и етапите за постигането му, както и очакваните резултати. 

Приложение 2

ИНОВАЦИИ  В ОБЛАСТТА НА ЗЕЛЕНАТА СДЕЛКА ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ИКОНОМИКАТА СЛЕД КОВИД-19

През декември 2019 г. Европейската комисията (ЕК) стартира своята европейска стратегия за ЗЕЛЕНА СДЕЛКА, като постави много амбициозни цели за превръщането на Европа в неутрална по отношение на климата и кръгова икономика до 2050 г. и вследствие на това призова за масивни публични и частни инвестиции в трансформативни зелени технологии. Освен това през септември 2020 г. ЕК публикува съобщението си „Засилване на амбицията на Европа за климата до 2030 г.“, в което предлага да се увеличат климатичните цели на ЕС за намаляване на емисиите на парникови газове в рамките на цялата икономика с поне 55% до 2030 г. (в сравнение с нивата от 1990 г.). През декември 2020 г. Европейският съвет одобри тази цел.

Планът за възстановяване за Европа, стартиран през май 2020 г., разглежда въздействието на пандемията COVID-19 и настоява европейския Зелен договор да бъде от ключово значение за осигуряване на възстановяването и устойчивостта на ЕС от кризата. Планът за възстановяване допълнително подчерта необходимостта от декарбонизиране на енергоемки индустрии, стимулиране на производството на възобновяеми енергийни източници, правене на транспорта по-интелигентен и по-устойчив, повишаване на енергийната ефективност в сградите, както и защита и възстановяване на биологичното разнообразие и природните екосистеми, като същевременно се повиши устойчивостта и икономическата конкурентоспособност.

Това предизвикателство за ЕСИ УСКОРИТЕЛ ще финансира „зелени“ иновации, които допринасят за целите, залегнали в европейската стратегия за зелена сделка и плана за възстановяване на Европа. Тази покана ще бъде допълнена и ще бъде координирана с дейности, подкрепяни от други общоевропейски публично-частни и публично-публични партньорства за кръгови био-базирани решения, „зелен“ водород, батерии или нисковъглеродни индустрии. По-специално поканата ще се съсредоточи върху „разрушителни“ и пробивни иновации на МСП, вкл. стартиращи предприятия, а и  на  междинни предприятия. Така ще се допринесе за изпълнението на различни общоевропейски инициативи, вкл. Новата индустриална стратегия за Европа по отношение на декарбонизацията и модернизацията на енергоемки индустрии, Вълната за обновяване на по-енергийно ефективни сгради, Стратегията за биологичното разнообразие, Стратегията „от фермата до вилицата- трапезата“ или Новия план за действие по кръговата икономика.

Това предизвикателство за ЕСИ УСКОРИТЕЛ ще допринесе за постигането на целите на Европейската зелена сделка като подхранва и подкрепя развитието и растежа на следващото поколение нисковъглеродни технологии. ЕСИ УСКОРИТЕЛ ще осигурява също подкрепа на европейски компании, желаещи да станат глобални технологични лидери, способни да трансформират света. Променящите се пробивни технологии, съчетани с иновативни бизнес модели, ще бъдат ключова характеристика в това направление.

Пректите, ориентирани към това предизвикано финансиране, трябва да подкрепят изпълнението на Зелената сделка, като допринесат значително за реализирането на поне една от посочените по-долу цели за устойчивост:

– Увеличаване на амбицията на ЕС за смекчаване на климата и / или адаптация;

– Доставка на чиста, достъпна и сигурна енергия;

– Преход на промишлеността към чиста и/или кръгова икономика (вкл. предотвратяване и/или рециклиране на отпадъци);

– Изграждане и обновяване на производства по енергийно и ресурсно ефективен начин;

– Ускоряване на преминаването към устойчива и интелигентна мобилност;

– Преход към справедлива, здравословна и екологична хранителна система;

– Опазване и възстановяване на екосистемите и биологичното разнообразие (вкл. природо базирани решения, които осигуряват съвместни ползи за адаптирането и смекчаването на климата);

– Осъществяване на нулева амбиция за замърсяване.

В рамките на целите на Зелената сделка се дава специфичен приоритет на проекти, свързани с ключови иновации за зеления икономически преход, определени в Плана за възстановяване на Европа. Очакват се специално проектни предложения, отнасящи се до една от следните области:

1. Възобновяема енергия, вкл. възобновяем водород и съхранение на енергия; пробивни иновации за по-нататъшно развитие на възобновяеми енергийни източници; производство и/или съхранение на зелен водород или декарбонизирани горива в различни мащаби, както и за различни приложения. Тези приложения могат да варират от стационарни до транспортни решения, вкл. решения, които се отнасят до цялата верига на доставки и ограничават използването на критични суровини. По този начин ще се допринася за достигане до  въглеродно неутрална икономика.

2. „Дълбоко“ обновяване на сгради, вкл. пробивни иновации, които ускоряват растежа на пазара за „дълбоко“ обновяване, за да подобрят енергийните и екологични показатели на жилищни, търговски и обществени сгради.  Важни и полезни ще са иновативни технологии и оперативни стратегии, които предлагат решения за генериране и съхранение на енергия в сградите, както и финансови схеми или бизнес модели;

3. Нисковъглеродни индустрии: пробивни иновации, допринасящи за декарбонизацията на енергоемките индустрии, вкл. решения за електрификация, циркулярност и индустриални симбиози, промишлени процеси, използване на технологии за съхранение и оползотворяване на уловен въглерод или цифровизация на индустриални процеси;

4. Батерии и други системи за съхранение на енергия: пробивни иновации, свързани с различните сегменти от стратегическата верига за стойност на батериите, от критични суровини до рециклиране, и включващи други системи за съхранение на енергия. Такива могат да бъдат както химически, така и физически, технологии за съхранение на енергия (вкл. ултракондензатори), за използване както в стационарни, така и в транспортни, приложения.

Коментирай

Коментирай

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Събития

To Top