Акценти

ПРОЦЕДУРА „ПОДОБРЯВАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВЕНИЯ КАПАЦИТЕТ В МАЛКИТЕ И СРЕДНИ ПРЕДПРИЯТИЯ“

УВАЖАЕМИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА МАЛКИ И СРЕДНИ ПРЕДПРИЯТИЯ,

 

Имаме удоволствието да Ви информираме, че на 18.12.2018 г. беше отворена процедурата BG16RFOP002-2.040 „ПОДОБРЯВАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВЕНИЯ КАПАЦИТЕТ В МАЛКИТЕ И СРЕДНИ ПРЕДПРИЯТИЯ“ към Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 година с краен срок за подаване на проектни предложения 21 май 2019 г.

Цел на процедурата:

Подобряване на производствения капацитет на малките и средните предприятия с цел повишаване на тяхната конкурентоспособност и засилване на експортния им потенциал.

Допустими бенефициенти:

 • Да са търговци по смисъла на Търговския закон (ТЗ) или Закона за кооперациите (ЗК) или са еквивалентно лице по смисъла на законодателството на държава-членка на Европейското икономическо пространство (ЕИП); Клонове на юридически лица, регистрирани в България, не могат да участват в процедурата;
 • Да са микро, малки и средни предприятия по смисъла на чл. 3 и чл. 4 от Закона за малките и средните предприятия и Приложение I на Регламент (ЕС) № 651/2014;
 • Да имат минимум три приключени финансови години преди датата на обявяване на процедурата, (2015, 2016 и 2017 г.);
 • Да са реализирали нетни приходи от продажби общо за последните три приключени финансови години (2015, 2016 и 2017 г.) в зависимост от категорията на предприятието-кандидат, както следва:
 1. микро предприятие ≥ 210 хил. лв.;
 2. малко предприятие ≥ 750 хил. лв.;
 3. средно предприятие ≥ 3 млн. лв.
 • Да развиват своята основна икономическа дейност в една от определените в НСНМСП групи сектори на икономическа дейност съгласно тяхната технологична интензивност, посочени в Приложение 1;
 • Да са заявили подкрепа по проекта за кода си на основна икономическа дейност.

Допустими дейности:

 • Дейности за подобряване на производствените процеси;
 • Дейности за намаляване на производствените разходи;
 • Дейности за подобряване на предлаганите продукти (стоки и/или услуги).

Допустими разходи:

 • Разходи за придобиване на машини, съоръжения, оборудване, представляващи дълготрайни материални активи (ДМА), необходими за изпълнението на дейностите по проекта;
 • Разходи за придобиване на специализиран софтуер (вкл. за неговото разработване), представляващи дълготрайни нематериални активи (ДНА), необходими за изпълнението на проекта – до 200 хил. лв.

Приоритет ще бъде даден на:

 • са регистрирани (имат седалище) и се изпълняват на територията на определени области в страната;
 • нямат опит в участието в процедури по ОПРКБИ и/или ОПИК;
 • проектите се изпълняват в една от тематичните области на Иновационната стратегия за интелигентна специализация (ИСИС).

Критериите и точките за оценка на проектните предложения са посочени в Приложение 2.

Финансови условия:

Общият бюджет по процедурата е почти 147 млн.лв., т.е. тя е една от най-високобюджетните процедури на ОПИК. Минималният размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата е 100 хил. лв, а максималният размер е както следва: за микро предприятие – 500 хил. лв., за малко предприятие –  750 хил. лв. и за средно предприятие – 1 млн. лв.

Максималният интензитет на безвъзмездната финансова помощ за кандидати при режим регионална инвестиционна помощ в зависимост от мястото на изпълнение на проекта е, както следва:

 

Категория на предприятието

Максимален интензитет на помощта за дейности извън ЮЗР (NUTS2) Максимален интензитет на помощта за дейности в ЮЗР (NUTS2)
Микро и малки предприятия 70 % 45 %
Средни предприятия 60 %

35 %

 

Максималният интензитет на безвъзмездната финансова помощ за кандидатите при режим “de minimis” е, както следва:

 • Микро, малки и средни предприятия – 70 %

 

Представляваната от нас консултантска и обучителна фирма ФИНСИС е готова да ви съдейства за реализацията на вашите инвестиционни намерения с високоефективни професионални консултантски услуги за изготвяне и бъдещо управление на обосновани проекти. Имаме готовност и за оказване на безплатна услуга за оценка на очаквания максимален брой точки от ранкинга на проект по този грант. За целта, ако желаете, можете да ни изпратите данни за типа предприятие (микро, малко или средно), ОПР и баланс за 2015, 2016 и 2017 години (формат НСИ), както  и справка за нетекущите (дълготрайните) активи за същите години.

 

Приложение 1

Допустими групи сектори на икономическа дейност от Националната стратегия за насърчаване на малки и средни предприятия (НСНМСП)

Високотехнологични и средно високотехнологични промишлени производства:

С20: Производство на химични продукти;

C21: Производството на лекарствени вещества и продукти;

C26: Производството на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти;

С27: Производство на електрически съоръжения;

С28: Производство на машини и оборудване, с общо и специално предназначение;

С29: Производство на автомобили, ремаркета и полуремаркета;

С30: Производство на превозни средства, без автомобили.

 

Интензивни на знание услуги:

J58: Издателска дейност;

J59: Производството на филми и телевизионни предавания, звукозаписване и издаване на музика;

J60: Радио- и телевизионна дейност;

J61: Далекосъобщения;

J62: Дейности в областта на информационните технологии;

J63: Информационни услуги;

М72: Научноизследователска и развойна дейност.

 

Нискотехнологични и средно нискотехнологични  промишлени производства:

С10: Производство на хранителни продукти, само подкодове: С10.7: Производство на хлебни и тестени изделия; С10.82: Производство на какао, шоколадови и захарни изделия;  С10.85: Производство на готови ястия; С10.86: Производство на детски, диетични и други хомогенизирани храни; С10.89: Производство на други хранителни продукти, некласифицирани другаде;

С11:Производство на напитки, само подкодове:С11.05:Производство на пиво; С11.07: Производство на безалкохолни напитки, минерални и др.бутилирани води;

С13: Производство на текстил и изделия от текстил, без облекло;

С14: Производство на облекло;

С15: Обработка на кожи; производство на обувки и други изделия от обработени кожи без косъм;

С16: Производство на дървен материал и изделия от дървен материал и корк, без мебели; производство на изделия от слама и материали за плетене;

С17: Производство на хартия, картон и изделия от хартия и картон;

С18: Печатна дейност и възпроизвеждане на записани носители;

С19: Производство на кокс и рафинирани нефтопродукти;

С22: Производство на изделия от каучук и пластмаси;

С23: Производство на изделия от други неметални минерални суровини;

С24: Производство на основни метали;

С25: Производство на метални изделия, без машини и оборудване;

С31: Производство на мебели;

С32: Производство, некласифицирано другаде;

С33: Ремонт и инсталиране на машини и оборудване.

 

 

 

 

Приложение 2

Критерии за техническа и финансова оценка

I. Икономическа и финансова стабилност на кандидата преди изпълнение на проекта


40


1. Съпоставимост между претеглената стойност на EBITDA (печалба + амортизация)  за 2015, 2016 и 2017 г. и стойността на заявените общи допустими разходи по проекта


7


2. Претеглен коефициент на приходите от износ (2015 г., 2016 г. и 2017 г.)


6


3. Претеглен марж на печалбата (2015, 2016 и 2017 г.)


5


4. Претеглена брутна добавена стойност (2015, 2016 и 2017 г.)


6


5. Претеглен коефициент на рентабилност на активите (2015, 2016 и 2017 г.)


6


6. Претеглен коефициент на дългосрочна задлъжнялост (2015, 2016 и 2017 г.)


5


7. Претеглен коефициент на разходите за данъци спрямо реализираните приходи (2015 г., 2016 г. и 2017 г.)


5


II. Капацитет на кандидата в инвестиционни проекти


6


1. Инвестиционна дейност на кандидата (2015, 2016 и 2017 г.)


6


III. Ефект от изпълнението на проекта 


29


1. Вътрешна норма на възвръщаемост (N, N+1, N+2)


5


2. Нарастване на нетните приходи от продажби/ заявената обща стойност на проекта


8


3. Нарастване на производителността (N+1, N+2)


8


4. Изменение на средните генерирани приходи от износ вследствие на инвестицията по проекта (N+1, N+2)


8


IV. Приоритизиране на проекти


13


1. Регионална приоритизация на проекти


6


2. Участие в процедури по ОПРКБИ и/или ОПИК


5


3. Съответствие с Информационната система за интелигентни специализация


2


V. Реалистичност на разходите по проекта


5


1. Реалистичност на разходите по проекта


5


Максимален общ брой точки


93


 

Коментирай

Коментирай

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Събития

To Top