Акценти

ПРОЦЕДУРА С4.I2 „ПОДКРЕПА ЗА ЕНЕРГИЯ ОТ ВЪЗОБНОВЯЕМИ ИЗТОЧНИЦИ ЗА ДОМАКИНСТВАТА”

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

 

Имаме удоволствието да ви информираме, че до 10 ноември 2023 г Министерството на енергетиката ще приема проектни предложения по ПРОЦЕДУРАТА С4.I2 „ПОДКРЕПА ЗА ЕНЕРГИЯ ОТ ВЪЗОБНОВЯЕМИ ИЗТОЧНИЦИ ЗА ДОМАКИНСТВАТА” С ФИНАНСИРАНЕ ПО ЛИНИЯ НА МЕХАНИЗМА ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И УСТОЙЧИВОСТ (МВУ).

Целта на инвестицията е да се увеличи използването на възобновяема енергия в крайното потребление на енергия в сектор домакинства чрез предоставяне на финансиране по:

-Компонент 1: Закупуване на слънчеви инсталации за битово горещо водоснабдяване (БГВ);

-Компонент 2: Закупуване на фотоволтаични системи до 10 kWp, вкл. системи за съхранение на електрическа енергия.

Предложенията за изпълнение на инвестиции по Компонент 1 или Компонент 2 могат да бъдат със следната готовност:

Вариант 1: Предложението е за финансиране на инвестиция, по която дейностите по пускане в експлоатация на слънчева инсталация за битово горещо водоснабдяване или по пускане в експлоатация на фотоволтаична система до 10 kWp, която може да включва система за съхранение на електрическа енергия, са изпълнени в периода от 7 юни 2022 г. до подаване на предложението от Кандидата по настоящата процедура.

или

Вариант 2: Предложението е за финансиране на инвестиция, по която дейностите по доставка, монтаж и пускане в експлоатация на слънчева инсталация за битово горещо водоснабдяване или по доставка, монтаж и пускане в експлоатация на фотоволтаична система до 10 kWp, която може да включва системи за съхранение на електрическа енергия, са в процес на изпълнение към момента на сключване на договора за финансиране с крайния получател или ще бъдат изпълнявани след сключване на договора.

ВАЖНО: При подаване на предложението за финансиране на инвестиция Кандидатът посочва във формуляра за кандидатстване по кой от двата варианта (Вариант 1 или Вариант 2) кандидатства за съответния компонент (Компонент 1 или Компонент 2).

По Инвестиция С4.I2 „Подкрепа за енергия от възобновяеми източници за домакинствата“ е предвиден общ бюджет от 240 млн. лв., който ще бъде разпределен поетапно. По настоящата процедура е определен  планиран размер на инвестицията от 80 млн. лв., като останалият финансов ресурс ще бъде допълнително разпределен през 2023 г. 

Планираният размер на инвестицията от 80 млн. лв е разпределен между Компонент 1 и Компонент 2 по следния начин:

Компонент 1: Бюджет 12,8 млн.лв., 100% безвъзмездно финансиране на проект;

Компонент 2: Бюджет 67,2 млн.лв., 70% безвъзмездно съфинансиране на проект.

Минималният и максималният размер на финансирането за пректно предложение по тази процедура са, както следва:

1.Минимален размер на финансиране за предложение – по Компонент 1 и Компонент 2 няма ограничение;

2.Максимален размер на финансиране за предложение по:

2.1. Компонент 1: Закупуване на слънчеви инсталации за БГВ – до 100% от стойността на инсталацията, но не повече от 1 960.83 лв.;

2.2. Компонент 2: Закупуване на фотоволтаични системи до 10 kWp, вкл. със системите за съхранение на електрическа енергия – до 70% от стойността на системата, но не повече от 15 000 лв.

По настоящата процедура за подбор се предоставя безвъзмездно финансиране в режим „непомощ“. По тази процедура за подбор на предложения за изпълнение на инвестиции Кандидатите са физически лица, български граждани или чужденци със статут на постоянно пребиваващи в България, обитаващи собствено еднофамилно жилище или собствено жилище в многофамилна сграда. Поставено е изискване жилището да се използва само за жилищни нужди и на адреса на жилището да няма регистриран в Търговския регистър търговец или регистрирани в Регистъра на юридическите лица с нестопанска цел юридически лица.

По Компонент 1 се предвижда предоставяне на безвъзмездно финансиране за доставка и монтаж на слънчеви инсталации за БГВ, от които произведената гореща вода ще бъде използвана за задоволяване на собственото потребление за битово горещо водоснабдяване.  За слънчевите инсталации за БГВ не се изисква одобряване на инвестиционен проект за издаване на разрешение за строеж при техния монтаж. За този вид строежи се представят становища на инженер-конструктор и/или инженер по топлотехника с чертежи, схеми, изчисления и указания за изпълнението им.

Не се издава разрешение за строеж за инсталации за производство на топлинна енергия от възобновяеми източници (ВИ) към съществуващите еднофамилни жилищни и в прилежащите им поземлени имоти, енергията от които ще се използва само за собствено потребление, ако общата инсталирана мощност не надхвърля 20 kW. Разрешение за строеж се издава при монтаж на инсталации за производство на топлинна енергия от ВИ в еднофамилни жилищни сгради, в случай че общата инсталирана мощност на инсталацията е над 20 kW, както и в многофамилни жилищни сгради, във всички случаи. В издаденото становище/проектно решение следва изрично да е посочено, че произведената топлинна енергия ще бъде използвана за собствено потребление за задоволяване на нуждите на крайния получател от гореща вода.

По Компонент 2 безвъзмездната финансова помощ ще се предоставя за закупуването и инсталирането на фотоволтаични системи с мощност до 10 kWp, които могат да включват и системи за съхранение на произведената електрическа енергия. Произведената и/или съхранената електрическа енергия може да бъде използвана само за собствено потребление в жилището на Кандидата.

ДОПУСТИМИ РАЗХОДИ. Допустими по Компонент 1 (Вариант 1 и Вариант 2) и Компонент 2 (Вариант 1 и Вариант 2) са разходите за:

1) Закупуване, доставка и монтаж на слънчеви инсталации или фотоволтаичните системи до 10 kWp (вкл. по желание на Кандидата система за съхранение на електрическа енергия);

ВАЖНО: При подаване на предложение за изпълнение на инвестиция по Вариант 2 по Компонент 1 или Компонент 2 заложените разходи за инсталацията или системата следва да съответстват на пазарните цени, видно от приложената оферта, като е допустимо увеличение до 15% от стойността на представената оферта. Допустимото увеличение по желание на Кандидата следва да бъде предвидено при съставянето на бюджета на предложението за изпълнение на инвестиция. Допустимото увеличение не може да надхвърля определения максимален размер на финансовото подпомагане за изграждане на слънчеви инсталации за БГВ от 1 960.83 лв. и определеният максимален размер на финансовото подпомагане за изграждане на фотоволтаични системи до 10 kWp, включително със системите за съхранение на електрическа енергия, от 15 000 лв.

Закупените слънчеви инсталации, фотоволтаичните системи и система за съхранение на електрическа енергия трябва да бъдат инсталирани и експлоатирани само в жилището/имота, в което ще бъде осъществена инвестицията.

2) Техническо въвеждане в експлоатация на слънчевите инсталации или фотоволтаичните системи – закупуване на арматура, кабели, конструкция за монтаж на съоръжението, инвертори и др. Разходите за техническо въвеждане на инвестицията като работеща инсталация/система следва да са пряко свързани с нея и да осигуряват .минимално необходимото ниво за въвеждането/пускане в експлоатация на слънчевите инсталации за БГВ или фотоволтаичните системи до 10 kWp, вкл. системите за съхранение на електрическа енергия.

3) Данък върху добавената стойност.

ДОПУСТИМИ КАНДИДАТИ. За да бъде допустим, Кандидатът по настоящата процедура чрез подбор на предложения за изпълнение на инвестиции от крайни получатели трябва да отговаря на следните критерии:

  1. Да е физическо лице, български гражданин, гражданин на друга държава членка на ЕС или гражданин на трета държава със статут на постоянно пребиваващ в Р. България, обитаващ собствено еднофамилно жилище или собствено жилище в многофамилна сграда;

2 .Да е собственик на жилището, с което кандидатства. В случай че Кандидатът е съсобственик на жилището и притежава по-малко от 51 % идеални части от него, е необходимо писмено съгласие от другия/ите съсобственик/ци, заедно с когото/които Кандидатът притежава повече от половината от собствеността върху жилището. Когато жилището е собственост на съпрузи в режим на съпружеска имуществена общност, не е необходимо съгласието на съпруга на Кандидата. Когато жилището е собственост на едно или повече малолетни или непълнолетни лица и негов/техен единствен родител и родителят притежава по-малко от 51% идеални части от жилището, не е необходимо съгласието на децата;

  1. Постоянният адрес на Кандидата трябва да е в жилището, с което кандидатства;
  2. Жилището, с което се кандидатства, да се намира в регулационните граници на населеното място на територията на съответната община;
  3. Жилището, с което се кандидатства, да се ползва само за жилищни нужди;
  4. На адреса на жилището да няма регистриран в Търговския регистър търговец или регистрирано в Регистъра на юридическите лица с нестопанска цел юридическо лице;
  5. В случай че Кандидатът е собственик на жилище в многофамилна сграда той следва да има и съгласието на етажната собственост и трябва да представи копие от Решение на Общото събрание на собствениците съгласно чл. 17, ал. 2, т. 5 от Закона за управление на етажната собственост (с мнозинство не по-малко от 67 на сто идеални части от общите части);
  6. В жилището се ползва неефективен източник на топлинна енергия (печка, котел, камина и др.) на твърдо гориво (дърва, въглища и др.) – към момента на подаване на предложението (при предложение по Вариант 2) или преди доставката, монтажа и пускането в експлоатация на слънчева инсталация за битово горещо водоснабдяване или фотоволтаична система до 10 kWp (при предложение по Вариант 1).

При подаване на документите за кандидатстване Кандидатът декларира посоченото обстоятелство, като в процеса на изпълнение на инвестицията може да се прави проверка за верността на декларираното обстоятелство и/или да се изиска от Кандидата документи за удостоверяване истинността на декларираните данни.

  1. В жилището е потребявана електрическа енергия минимум 6 месеца преди подаване на предложението по настоящата процедура чрез подбор (при предложение по Вариант 2) или преди пускането в експлоатация на слънчева инсталация за битово горещо водоснабдяване или фотоволтаична система до 10 kWp (при предложение по Вариант 1);
  2. В случай че Кандидатът е собственик на жилище в многофамилна сграда следва да има издадено разрешение за строеж за изграждането на слънчева инсталация за битово горещо водоснабдяване или за фотоволтаична система до 10 kWp;11.

11.Да представи оферта за доставка и монтаж на инсталацията или системата, (при предложение по Вариант 2) или документи на доставената и монтирана инсталация или система (при предложение по Вариант 1), която/които включва/т:

– ценовите параметри на доставката и монтажа и

-данни за техническите параметри на инсталацията/системата, отговарящи на минималните изисквания или по-добри от тях.

12.Да е заплатил дължимите към момента на кандидатстването местни данъци и такси за недвижимия имот, в който ще се монтира инсталацията или системата.

ВАЖНО: Всеки Кандидат може да подаде само едно предложение, което може да включва само едно жилище. В случай че жилището е собственост на повече от едно физическо лице, предложение по настоящата процедура може да се подава само от единия от собствениците му.

ДОПУСТИМИ ДЕЙНОСТИ. По настоящата процедура са допустими за финансиране следните дейности, изпълнявани от Кандидата:

1.Доставка и монтаж на слънчева инсталация за битово горещо водоснабдяване, включително техническо въвеждане (пускане) в експлоатация на слънчевите инсталации – закупуване на арматура, кабели, конструкция за монтаж на съоръжението и др.

или

2.Доставка и монтаж на фотоволтаична система до 10 kWp, която може да включва система за съхранение на електрическа енергия, включително техническо въвеждане (пускане) в експлоатация на фотоволтаичните системи – закупуване на арматура, кабели, конструкция за монтаж на съоръжението, инвертори и др.

ВАЖНО: Дейностите по монтиране на слънчевите инсталации за битово горещо водоснабдяване и фотоволтаична система до 10 kWp трябва да бъдат извършвани от лице, притежаващо необходимата професионална квалификация за това.

Крайният получател следва да поддържа инвестицията (слънчевата система за БГВ или фотоволтаичната системи до 10 kWp, включително системата за съхранение на електрическа енергия) най-малко 5 години след изпълнение на проекта.

Всеки краен получател първоначално финансира всички дейности със собствени средства. Структурата за наблюдение и докладване ще предостави безвъзмездното финансиране по:

-Вариант 1 на Компонент 1 или Компонент 2 – за извършени дейности по доставка, монтаж и пускане в експлоатация в периода от 7 юни 2022 г. до подаване на предложението от Кандидата;

-Вариант 2 на Компонент 1 или Компонент 2 –  за извършване на дейности по доставка, монтаж и пускане в експлоатация след сключване на договор за финансиране.

Продължителността на изпълнение на всеки проект не следва да надвишава 18 (осемнадесет) месеца, считано от датата на влизане в сила на договора за финансиране с крайния получател.

В случай на изчерпване на планирания размер на инвестицията от 80 млн. лв. и наличие на предложения за финансиране с еднакъв брой точки, финансиране се предоставя на предложението, което е постъпило по-рано.

Представляваната от нас консултантска фирма ФИНСИС е готова да Ви окаже високоефективни професионални услуги по подготовката, обосновката и управлението на проекти както по обсъжданата процедура, така и по други актуални процедури.

За контакти с ФИНСИС: GSM: 0888/619 863; 0888/619864; 0887/б33675;тел. 02/9819948. Централен офис в гр. София-1000, ул. Петър Парчевич №55, ет.1; локални офиси в гр.Бургас, ул.Трайко Китанчев № 39, гр.Банско, ул.Места № 21-надпартер и гр.Сандански-Поленица, ул.Стопанска №4; е-mail: office@finsys-soft.com; www.finsys.bg.

 

С УВАЖЕНИЕ:

Д-р НИКОЛА ХРИСТОВИЧ, м.т. 0888 619863

УПРАВИТЕЛ НА ФИНСИС

 

 

Коментирай

Коментирай

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Събития

To Top