Акценти

Процедура № BG-RRP-6.004 „ИНВЕСТИЦИИ В ТЕХНОЛОГИЧНА И ЕКОЛОГИЧНА МОДЕРНИЗАЦИЯ“

УВАЖАЕМИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ПРОИЗВОДИТЕЛИ,

Имаме удоволствието да ви информираме, че до 24.08.2023 г. продължава обявеното от МИНИСТЕРСТВОТО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО обществено обсъждане на процедурата № BG-RRP-6.004 „ИНВЕСТИЦИИ В ТЕХНОЛОГИЧНА И ЕКОЛОГИЧНА МОДЕРНИЗАЦИЯ“ към компонент „УСТОЙЧИВО СЕЛСКО СТОПАНСТВО“ на НАЦИОНАЛНИЯ ПЛАН ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И УСТОЙЧИВОСТ. Индикативна дата на обявяване на прием на проекти (наричани в случая Предложения за изпълнение на инвестици ПИИ) по процедурата е 15.09.2023 г.

ЦЕЛИ И ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ: Настоящата процедура е в изпълнение на Инвестиция 1: Фонд за насърчаване на технологичния и екологичен преход на селското стопанство, направление „Инвестиции в технологична и екологична модернизация“ към компонент „Устойчиво селско стопанство“ на Националния план за възстановяване и устойчивост (НПВУ).

ЦЕЛ НА ПРОЦЕДУРАТА: Основна цел на Фонда за насърчаване на технологичния и екологичен преход на селското стопанство е предоставяне на своевременна целева подкрепа на българските земеделски производители, под формата на безвъзмездни средства, за бързо възстановяване от последиците от COVID-19 пандемията, преодоляване на проблемите, които възпрепятстват конкурентоспособността и устойчивостта на аграрния сектор и ускоряване на неговата адаптация към климатичните промени, екологизацията на производството, цифровата трансформация, подобряване на генетичните ресурси. Фондът предвижда предоставяне на подкрепа на земеделските стопани за реализация на целеви инвестиции, за закупуване на материални и нематериални активи за прилагане на дейности, осигуряващи опазване на компонентите на околната среда и смекчаване на последиците от климатичните промени, въвеждащи иновативни производствени и цифрови технологии, технологии за производство и организация в селското стопанство, за автоматизиране на работните процеси.

МИНИМАЛЕН И МАКСИМАЛЕН РАЗМЕР НА БЕЗВЪЗМЕЗДНОТО ФИНАНСИРАНЕ ЗА КОНКРЕТНО ПИИ: Минималният размер на допустимите разходи за едно ПИИ, представено от един кандидат е по-голям или равен на 30 х.лв., без ДДС, а 3 размер е 1 млн.лв без ДДС.  Максималният размер на допустимите разходи не трябва да надвишава този размер и за кандидатите, които помежду си са предприятия- партньори и/или свързани предприятия по смисъла на ЗМСП.

ПРОЦЕНТ НА ФИНАНСИРАНЕ: Финансовата помощ за одобрени ПИИ е в размер до 50% от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи.

ДОПУСТИМИ КАНДИДАТИ:

1.. Финансова помощ по процедурата се предоставя на регистрирани земеделски стопани. Финансова помощ може да се предостави и на кандидати – групи или организации на производители, признати от министъра на земеделието, в които членовете са само земеделски стопани.

2. Земеделските стопани по т. 1 и членовете на кандидати – групи или организации на производители към датата на подаване на ПИИ трябва да отговарят на следните условия:

а) да са регистрирани като земеделски стопани по реда на Наредба № 3 от 1999 г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските стопани като това условие трябва да бъде изпълнено и за предходната стопанска година –2021/2022;

б) да са микро, малки и средни предприятия;

в) ако са юридически лица, трябва да са регистрирани по Търговския закон или Закона за кооперациите.

3. Подпомагат се ПИИ, представени от земеделски стопани за инвестиции в техните стопанства, пряко свързани с една или няколко от дейностите по първично селскостопанско производство и съхранение на селскостопански продукти, както и подготовка на продукцията за продажба.

ДЕЙНОСТИ, ДОПУСТИМИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ:

1.Подпомагат се ПИИ, целящи подобряване на цялостната дейност на земеделските стопанства чрез:

а) опазване на компонентите на околната среда, вкл. с намаляване на вредните емисии и отпадъци, управление и оползотворяване на отпадъците от земеделското производство и производство на енергия от възобновяеми енергийни източници (ВЕИ) за собствено потребление; и/или

б) инвестиции и дейности, които допринасят за устойчивото и цифрово икономическо възстановяване.

2. . Финансова помощ не се предоставя за ПИИ, които не отговарят на разпоредбите на Закона за опазване на околната среда (ЗООС), Закона за биологичното разнообразие (ЗБР) или/и Закона за водите (ЗВ).

3. Инвестицията може да бъде свързана с производството на биогорива или енергия от възобновяеми източници в стопанствата, при условие че това производство не превишава средното годишно потребление на горива или енергия на съответното стопанство.

3.1. Когато инвестицията е извършена за производството на биогорива, производственият капацитет на производствените съоръжения не надвишава еквивалента на средното годишно потребление на гориво на земеделското стопанство и произвежданото биогориво не се продава на пазара.

3.2. Когато инвестициите са в полза на производството на топлинна енергия и електроенергия от възобновяеми източници в земеделски стопанства, производствените съоръжения служат само за собствените нужди от енергия на бенефициера и производственият им капацитет не надвишава еквивалента на комбинираното средногодишно потребление на топлинна енергия и електроенергия от земеделското стопанство.

3.3. Инвестициите в инсталации, чиято основна цел е производството на електроенергия от биомаса, не са допустими за помощ, освен ако не се използва най-малко 10 на сто топлинна енергия.

3.4. Използваните за производство на биоенергия, включително биогорива, суровини от зърнени и други богати на скорбяла култури, захарни и маслодайни култури и суровини, които се използват за фуражи, не трябва да надхвърлят 20% от общия обем суровини, използвани за това производство.

НЯМА ДА БЪДАТ ПОДПОМАГАНИ: дейности, свързани с преработка на селскостопански продукти; дейности и разходи, свързани с напояване; дейности и разходи, свързани с капацитета на съоръжения за съхраняване на животински и растителен торов отпадък и на минерални торове.

ДОПУСТИМИ РАЗХОДИ: Разходи за материални и нематериални инвестиции, допринасящи към изпълнение на целите на НПВУ, вкл.:

1.1.            Технологична и екологична модернизация на отделните фази на производствените процеси в растениевъдството при обработка на почвите, торене, растителна защита и прибиране на реколтата – вкл. трактори, комбайни за прибиране на реколтата, товарачи, култиватори и брани за частични обработки на почвата, сеялки за директна и прецизна сеитба, вкл. самоходни; торовнасящи машини за прецизно торене, вкл. самоходни; пръскачки за прецизно внасяне на препарати за растителна защита, вкл. самоходни; косачки, адаптери, приспособления и стрипер хедери, мулчираща техника (сечки, ножов валяк, шредери, мулчери и други), балопреси, дронове, GPS системи и друга техника/ машини/оборудване, спомагащи за технологична модернизация и опазващи компонентите на околната среда.

1.2.            Доставка и монтаж на оборудване за електронно управление на всички процеси, вкл. микроклимата в оранжерийното производство с изключение на разходите, свързани с напояване.

1.3.            Доставка и монтаж на оборудване за превенция на екстремни прояви на неблагоприятни метеорологични явления, като градушки, измръзване, засушаване.

1.4.            Доставка и монтаж на автоматизирани системи и машини за подготовка на растениевъдната продукция за продажба, в т.ч. свързани с почистване, измиване, сортиране, охлаждане, калибриране, маркиране и опаковане,

1.5.            Доставка на машини и оборудване за съхранение на продукция, в т.ч. системи за автоматизирано складиране, вкл. вътрешно заводски транспорт – електрокари, мотокари, газокари и др.

1.6.            Доставка и монтаж на машини, оборудване и инсталации за управление и оползотворяване на отпадъците от земеделското производство, третиране и оползотворяване на растителен и животински торов отпадък, вкл. за компостиране, метанизация.

1.7.            Технологична модернизация на отделните фази на производствените процеси за животновъдството – системи и оборудване за механизирано/автоматизирано хранене, вкл. фуражораздаващи ремаркета (прикачни и самоходни) и фуражни кухни, доене, поене и почистване, системи за управление и наблюдение на животновъдните стопанства, вкл. в пчеларството, системи за управление на микроклимата в стопанствата, електропастири, GPS системи, дронове и други машини/оборудване, спомагащи за технологична модернизация и опазващи компонентите на околната среда в животновъдните стопанства.

1.8.            Системи и оборудване/включващи софтуер и/или хардуер/ за събиране, обработка и анализ на данни – в т.ч. информация от различните фази по отглеждане, производство, съхранение и продажба на селскостопански продукти (за растениевъдството – за събиране, обработка и анализ, отдалечен контрол, управление и мониторинг на данни за поливни норми, торови норми, състояние на почвата и културите, добиви и др.; за животновъдството – за проследяване на здравословното състояние на животните, норми на хранене, продуктивност, и др.).

1.9.            Доставка и монтаж на машини и оборудване за третиране на торов отпадък, в т.ч. скарови подове, помпа за гъсти течности, сепаратор за отделяне на твърда от течна фракция, платформа за сепаратор, тръбни линии за отвеждане на течна фракция, хомогенизатор за течен оборски тор, скреперни системи за почистване на оборски тор, тороразпръскващи ремаркета и цистерни за течна торова маса.

1.10. Доставка и монтаж на машини, оборудване и инсталации за производството на биогорива или енергия от възобновяеми източници в стопанствата за собствено потребление.

МАКСИМАЛЕН СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТА: Одобреното предложение се изпълнява в срок до 9 месеца, а за предложения, включващи разходи за СМР, за които се изисква издаване на разрешение за строеж, в срок до 12 месеца от датата на подписването на договора за финансиране. Крайният срок е не по-късно от 30 юни 2025 г.

Представляваната от нас консултантска фирма ФИНСИС е готова да Ви окаже високоефективни професионални услуги по подготовката, обосновката и управлението на проекти както по обсъжданата процедура, така и по други актуални процедури.

З.а контакти с ФИНСИС: GSM: 0888/619863; 0888/619864; 0887/336753. Централен офис в гр. София-1000, ул. Петър Парчевич №55, ет.1; локални офиси в гр.Бургас, ул.Трайко Китанчев № 39, гр.Банско, ул.Места № 21-надпартер и гр.Сандански-Поленица, ул.Стопанска №4; е-mail: office@finsys-soft.com; www.finsys.bg.

 

С УВАЖЕНИЕ:

Д-р НИКОЛА ХРИСТОВИЧ,

УПРАВИТЕЛ НА ФИНСИС

м.т. 0888 619863

 

Коментирай

Коментирай

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Събития

To Top